Verzilver je club

praktijkvoorbeeld - 11 mei 2009

Het doel van het project is het seniorvriendelijk maken van sportverenigingen. Dit betekent dat de vereniging na afloop van het project in staat moet zijn om een aanbod te doen aan ouderen dat aansluit bij hun beleving en waarbij de kwaliteit van de sport centraal staat.

Aanleiding

De groep ouderen in onze maatschappij is in de afgelopen jaren sterk gegroeid en die trend zet zich door. Veelal neemt met het toenemen van de leeftijd de lichamelijke activiteit af. Hierdoor kan de mobiliteit en fitheid van ouderen afnemen en dit vergroot het risico op (chronische) ziekten.
Uit onderzoek van NOC*NSF blijkt dat ouderen minder vaak sporten bij verenigingen dan jongeren. Dit komt ondermeer doordat het aanbod van sportverenigingen vaak niet goed aansluit bij de wensen en behoeften van ouderen. Veel leden verlaten op een bepaalde leeftijd hun vereniging omdat er geen specifiek aanbod meer is.
De doelgroep ouderen biedt sportverenigingen bovendien ook kansen. Ouderen vormen in toenemende mate een welvarende groep. Daarnaast beschikken zij over tijd en kunnen daarom een bijdrage leveren aan het oplossen van vrijwilligersproblemen. Maar bovenal kan het een verrijking voor sportverenigingen zijn om deze steeds groter wordende groep bij de vereniging te betrekken.

Werkwijze

Het project ‘Verzilver je club!’ bestaat uit een aantal fasen:

  • Het bepalen van de zogenoemde S-Score. Deze score wordt bepaald aan de hand van de seniorenmonitor en geeft de vereniging inzicht in de seniorgerichtheid van de vereniging. Het afnemen kan op twee manieren gebeuren. De vereniging kan deze monitor zelf afnemen of af laten nemen door een interviewer.
  • De cursus ‘Seniorensportcoördinatie’. De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst. De eerste drie bijeenkomsten worden met een interval van twee à drie weken gepland. Dat biedt de deelnemers voldoende gelegenheid om het geleerde in de praktijk te oefenen. Tussen de eerste drie bijeenkom¬sten en de terugkombijeenkomst zit een periode van acht tot tien weken. Gedurende de cursus ontwikkelen de verenigingen een visie op seniorensport en vertalen dat in een plan van aanpak. In dat plan van aanpak geeft de vereniging aan hoe zij vorm en inhoud wil geven aan seniorensport. De terugkombijeenkomst staat in het teken van de uitwisseling van opgedane ervaringen. Deze cursus wordt voor meerdere sportverenigingen in de gemeente tegelijk gegeven.
  • De vereniging voert het plan van aanpak uit.
  • De resultaten worden geëvalueerd door het opnieuw afnemen van de seniorenmonitor.

Gedurende het uitvoeren van het plan van aanpak kunnen de verenigingen gebruik maken van de kennis en ervaringen van experts en de docenten van de cursus. Centraal in het project staat het van elkaar leren.

Doel

Het seniorvriendelijk maken van sportverenigingen. Dit betekent dat de vereniging na afloop van het project in staat moet zijn om een aanbod te doen aan ouderen dat aansluit bij hun beleving en waarbij de kwaliteit van de sport centraal staat. Dit moet leiden tot een toename van het aantal lidmaatschappen van ouderen bij sportverenigingen en een toename van het aantal ouderen dat vrijwilligerswerk verricht.

Doelgroep

50-plussers

Resultaat

Project heeft plaatsgevonden in Sittard-Geleen, Den Bosch, Tilburg en in samenwerking met de Gelderse Sport Federatie op verschillende locaties in Gelderland

Samenwerkingspartners

Gelderse Sport Federatie

Financiering

Nederlandse Sport Alliantie en in eerste instantie Ministerie van VWS
Nu: lokale gemeente
In juli 2010 hebben alle provincies samen met de NSA een subsidieaanvraag gedaan voor een landelijke uitrol.

Website

Uitvoerende organisaties

Nederlandse Sport Alliantie
Korte Bergstraat 15
3811 ML Amersfoort
T 088-2468100
E info@sportalliantie.nl
www.sportalliantie.nl
 

Plaats

's-Hertogenbosch, Tilburg

Provincie

Noord-Brabant

Land

Nederland

Contact

Peter van Diermen
E p.van.diermen@sportalliantie.nl
T 088 2468100