Volksbond Besluitvormingsmodel

praktijkvoorbeeld - 9 september 2013

Alle besluiten die over de leefomgeving van cliënten gaan worden gezamenlijk genomen door locatiemanager, medewerkers en een kerngroep van bewoners.

Wat is Volksbond Besluitvormingsmodel?

Besluitvorming op de locaties is gebaseerd op de kwaliteitsdriehoek: perspectief van bewoners, medewerkers en organisatie. In zes weken wordt een besluit/verzoek/ doel/ beleid ingediend, besproken en besloten, vanuit deze drie perspectieven.  Het besluit moet zich richten op de wensen en advies van de kerngroep. De Volksbond  heeft zeven kerngroepen variërend van vijf tot tien bewoners uit de maatschappelijke opvang en jongerenopvang, beschermd en begeleid wonen.

Wat levert het op?

Optimale clienttevredenheid, een efficiënter besluitvormingsproces en empowerment van bewoners. Bewoners worden assertiever, krijgen meer zelfvertrouwen en leren zichzelf te presenteren voor een groep.
De opbrengst houdt in: leren luisteren, standpunt verwoorden, voorzitten, notuleren vergaderen. Zich binden aan een groep, verantwoordelijkheid dragen, een voorbeeld zijn voor andere bewoners. Het gevolg is dat meer bewoners participeren in allerlei werk en projectgroepen, dagelijkse overdrachten en of teamvergaderingen. Hierdoor ontstaat meer begrip voor en zicht op elkaars perspectieven en besluiten worden gedragen door alle partijen. In de leefomgeving is de impact dat er meer rust is. Bewoners lopen de deur van de kantoren van medewerkers nu voorbij omdat men nu een eigen overlegorgaan heeft.

Hoe werkt het?

Voor het gehele besluitvormingsproces staat zes weken, gebaseerd op het jaarplan van een locatie. Als er een besluit genomen moet worden, wordt een aanbiedingsformulier ingediend. Kerngroep en medewerkers buigen zich hier afzonderlijk over. De kerngroep van bewoners denkt en praat  over het vraagstuk uit de aanbiedingsbrief, en bepalen hun standpunt. In deze periode raadplegen partijen hun achterban. In week vijf wordt er een beleidsoverleg gepland waarbij  leden uit de kerngroep, medewerkers en de locatie manager bij elkaar komen. Na zes weken koppelt de locatie manager het besluit terug in een bewonersbijeenkomst. De locatie manager krijgt daarbij ruggensteun van medewerkers en leden uit de kerngroep. Het besluit is immers een gedragen besluit. Voor spoedzaken kan elke partij een ad hoc overleg aanvragen. Dan komen de drie partijen binnen een week bij elkaar. De besluiten worden kenbaar gemaakt aan de clientenraad, die checkt of de belangen van de clienten voldoende bediend zijn. Daarna begint  een nieuwe cyclus.
Op management niveau zijn er kwartaalvergaderingen waarin locatiemanagers hun jaarplan en begroting moeten verantwoorden aan een leden van de directie, de hoofd boekhouding  en kerngroep delegatie.

Wat zijn de succesfactoren?

Bewoners beslissen mee en nemen de regie. Daarmee zijn zij ook meer in staat eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen leefomgeving.  Zij zijn mede eigenaar van de te nemen besluiten. Met gedeelde besluitvorming wordt voorkomen dat er beheersmatige afspraken worden gemaakt. Locatie managers  krijgen back-up van kerngroep en medewerkers bij het onderbouwen van het besluit richting bewoners. Het geeft structuur en duidelijkheid over de te behalen doelen. Iedereen weet welke kant ze opgaan. De leidinggevende blijft eindverantwoordelijk voor het besluit.

Iets voor U?

Volksbond besluitvormingsmodel is voor alle groepen die intramuraal wonen mogelijk.

 

Website

Looptijd

Januari 2011 - December 2013

Uitvoerende organisaties

Stichting Volksbond Amsterdam
Eerste Ringdijkstraat 5B
1097 BC Amsterdam
T 020 - 421 24 24
E info@volksbond.nl
www.volksbond.nl

Plaats

Amsterdam

Contact

Jan Krist
T 06 34488863
E Jan.krist@volksbond.nl

Downloads
Beleid - Cliënten beslissen mee op locaties
Besluitvormingsmodel (SOK-model) Volksbond in schema met opmerkingen JK (3)
clientenparticipatie eval besluitvormingsmodel dec 2012
kerngroepen info functieprofiel ondersteuner 01