(W)eerbaarheid in opvoeding! Training voor jonge en toekomstige moeders

praktijkvoorbeeld - 1 oktober 2010

Komen tot weerbaarheid en gedragsalternatieven voor jonge en toekomstige moeders uit de publieksgroepen van immigranten- en vluchtelingenorganisaties.

Doel

Komen tot weerbaarheid en gedragsalternatieven. Daarbij wordt uitgegaan van de kracht en de mogelijkheden van de individuele deelnemers, maar aandacht besteed aan de groepsdynamiek en aan groepsvorming.

Beoogde gebruikers

Migranten- en vluchtelingenorganisaties die zich bezighouden met de preventie en bestrijding van eergerelateerd geweld. Het gaat dan allereerst om de organisaties die via de koepels deelnemen aan het kaderprogramma. Het zijn met name organisaties uit de Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse gemeenschappen en zelforganisaties van vluchtelingen (Iraaks, Koerdisch, Afghaans, Somalisch).

Beoogde deelnemers

De methodiek richt zich op publieksgroepen uit de bovengenoemde etnische groepen.

Training

De training is ontwikkeld voor jonge en toekomstige moeders. Reden om te kiezen voor deze doelgroep is het belang van gelijkheid tussen man en vrouw in de opvoeding in de strijd tegen eergerelateerd geweld.

12 bijeenkomsten

De training bestaat uit 12 bijeenkomsten van 3 uur.

3 fasen

De training is opgebouwd uit 3 fasen:

 • Fase 1: Focus op het creëren van veiligheid en stimuleren van praatcultuur.
 • Fase 2: Focus op (h)erkennen en bewustwording.
 • Fase 3: Focus op zelfredzaamheid, weerbaarheid en gedragsalternatieven.

Modulaire opbouw

De training is modulair opgebouwd: de trainer/voorlichter kan het hele stramien van 12 bijeenkomsten volgen, maar ook besluiten een of meerdere ‘losse’ bijeenkomsten aan te bieden.

Doelgroepen beschrijving

In de methodebeschrijving is achtergrondinformatie opgenomen over de drijfveren van specifieke doelgroepen. Deze informatie is relevant voor de manier waarop u uw eigen boodschap wilt overbrengen. Onderscheid wordt gemaakt tussen Turkse doelgroepen (traditioneel en liberaal) en Marokkaanse doelgroepen (traditioneel Marokkaans-Nederlands en liberaal Marokkaans-Nederlands).

Draaiboek

Het draaiboek bevat de programma's, (mogelijke) werkvormen, (noodzakelijke) materialen en (speciale)aandachtspunten voor alle 12 dagen.

Thema's per dag:

 • Dag 1 Introductie en kennismaking. Doelen: het ontwikkelen van draagvlak voor de training, het creëren van veiligheid in de groep, het creëren van een praatcultuur, werken aan groepsdynamica, ontwikkelen empathische gevoelens.
 • Dag 2 Waarden en inspiratie. Doelen: het ontwikkelen van draagvlak voor de training, het creëren van veiligheid in de groep, het creëren van een praatcultuur, werken aan groepsdynamica, ontwikkelen empathische gevoelens.
 • Dag 3 Belemmeringen en kansen: Doelen: Het creëren van veiligheid in de groep, het creëren van een praatcultuur, werken aan groepsdynamica, het ontwikkelen van draagvlak voor de training, ontwikkelen empathische gevoelens, bevorderen zelfreflectie.
 • Dag 4 We gaan ervoor! Doelen: Draagvlak creëren voor de training, Groep committeren voor sessie 5–12, De thema’s voor gendergelijkheid (dag 5 en 6) laten agenderen door de groep (rolpatronen).
 • Dag 5 Gendergelijkheid in de opvoeding: de theorie: Doel: Verdieping van het specifieke thema gendergelijkheid en opvoeding (rolpatronen).
 • Dag 6 Gendergelijkheid in de opvoeding: de praktijk: Doel: Verdere verdieping op het specifieke thema Gendergelijkheid in de opvoeding (rolpatronen).
 • Dag 7 Omgaan met weerstanden: Doelen Deelnemers herkennen verschillende communicatiestijlen en hun invloed, hebben zicht gekregen op eigen weerstanden en weerstanden van de omgeving, hebben verschillende manieren gezien om daarmee om te gaan, zijn bekend met de sociale kaart in hun gemeenten en deelnemers en ketenpartners hebben gewerkt aan de vertrouwensrelatie.
 • Dag 8 Grenzen stellen: Doel: bevorderen van weerbaarheid en gedragsalternatieven
 • Dag 9 Eigen kracht: Doel: Bewustwording eigen kracht.
 • Dag 10 Oogsten: Doel: Deelnemers moeten inzicht krijgen in de materie. En zich daarin herkennen. Bij het overdragen aan anderen moeten zij er zelf achter staan, anders kunnen ze niet overtuigen. Alles komt samen,zelf conclusies trekken. Gevolg is attitudeverandering
 • Dag 11 Spijkers met koppen: Doel: De deelnemers hebben een rugzak vol alternatieven en ideeën. Ze zijn er klaar voor om hetgeen ze geleerd hebben in de praktijk te brengen.
 • Dag 12 Afsluitende bijeenkomst – en nu verder: Doel: Verankering gerealiseerd en rol deelnemers is voor de toekomst helder.

Uitvoerende organisaties

Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN)
Postbus 14172
3508 SG Utrecht

Bezoekadres:
Maliebaan 13
3581 CB Utrecht
T 030-2367327
F 030-2369118
E info@smn.nl
www.smn.nl
 

 

Land

Nederland

Contact

Habib el Kaddouri
E h.elkaddouri@smn.nl
T 06 482 63 244