Wensen cliënten met een verstandelijke beperking in beeld brengen

Methodiek Daadkracht geeft regie over leven en zorg

16 december 2016

DaadKracht is een training die je als begeleider leert mensen optimaal zeggenschap en regie te geven en te laten hebben over de kwaliteit van hun leven, ontvangen zorg en ondersteuning. De training is ontwikkeld voor begeleiders die werken met mensen met een lichte tot zware verstandelijke beperking.

Wat levert de methodiek Daadkracht op?

In de training krijgen hulpverleners handvatten om de meningen en wensen vanuit de cliënt zelf met betrekking tot de kwaliteit van leven en de zorg in kaart te brengen. Ook leren hulpverleners deze wensen en de daaruit voortvloeiende acties samen met de cliënt vast te leggen, op een manier die aansluit bij het communicatieniveau van de cliënt.

Waar uit bestaat de methodiek DaadKracht?

De methodiek DaadKracht bestaat uit gerichte communicatiemethoden en praktische hulpmiddelen. Hulpverleners van mensen met een verstandelijke beperking worden getraind en gecoacht in het aanleren van communicatietechnieken. De insteek hierbij is de voortdurende dialoog met de cliënt. Als uitgangspunt voor de dialoog zijn de domeinen van Schalock gekozen. DaadKracht biedt een structuur aan voor deze dialoog én een structuur om de resultaten ervan vast te leggen op een manier die aansluit bij het communicatieniveau van de cliënt. Het resultaat hiervan vormt de input voor het ondersteuningsplan.

De training wordt gegeven in 3 dagdelen, met aansluitend een intervisie- en supervisietraject om de werkwijze te implementeren in de organisatie.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over de methodiek en trainingen op de website van het trainingsbureau COAM