Met wijkbudget leefbaarheid wijk vergroten

Bewonersinitiatief WijDeventer

Ideeën oppakken in de wijk. Dat is in Deventer een zaak van de bewoners. De gemeente en het welzijnswerk ondersteunen.

Initiatieven van wijkbewoners

WIJDeventer geeft wijkbewoners de ruimte om initiatieven te ondernemen om de leefbaarheid te vergroten. Meer dan 20 jaar geleden startte dit project onder de noemer De Deventer Wijkaanpak en was één van de voorlopers. Met deze manier van werken krijgen inwoners meer zeggenschap en ervaren zij korte lijnen met lokale bestuurders. De overheid erkent de kennis en inbreng van de wijkbewoners, die zich serieus genomen voelen.

Hoe werkt WijDeventer?

Inwoners beslissen zelf over een speciaal vastgesteld Meedoenbudget, bedoeld om de leefbaarheid in de wijk te verhogen.

Het werkt als volgt:

  • Bewoners vormen een bewonersgroep of bewonersorganisatie.
  • Een wijkkoppel ondersteunt het team, dit is een gemeentelijke wijkmanager en een wijkopbouwwerker van een welzijnsorganisatie.
  • Voor iedere wijk is er een wijkwethouder.

Met elkaar onderzoeken zij wat anders kan in de wijk, of beter. Vervolgens maken ze hieruit een keuze: wat pakken ze aan, welke ideeën voeren ze uit? Dan gaan ze aan de slag met het uitwerken van de ideeën in concrete doelen.

Naast het Meedoenbudget (voorheen wijkbudget geheten) voor inwoners werkt de gemeente ook vanuit het eigen beleid aan de leefbaarheid.

De gemeente legt met deze aanpak meer activiteiten bij de bewoners, maar trekt tegelijkertijd haar handen niet van hen af. Voorwaarde voor de gemeente is dat er bestuurlijk draagvlak is, en dat aan beide kanten goed opgeleide mensen zijn. Verder moet er een goede samenwerking zijn tussen de gemeente en de welzijnsorganisatie.

Voor de welzijnsorganisatie is het belangrijk om vraaggericht te werken. Hun voorwaarde is dat professionals aanwezig zijn op de plekken waar het gebeurt. En dat de prestaties van de instelling zichtbaar zijn.

Website

wij.deventer.nl

Uitvoerende organisaties

Contact

wijdeventer@gmail.com