Wmo-adviesraad 7, 8 en 9

praktijkvoorbeeld - 15 juni 2009

Leeuwarden heeft sinds 2009 een Wmo-adviesraad voor de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo opgericht.

Wat is de Wmo-adviesraad 7, 8 en 9?

In de Wmo-adviesraad 7, 8 en 9 uit Leeuwarden nemen deel de cliëntenraden van Fier Fryslan, GGZ Friesland, AanZet, LIMOR, Leger des Heils, ZIENN en VNN. De Wmo-raad signaleert wensen, behoeften en verwachtingen van de doelgroepen en behartigt collectieve belangen van deze groepen.

Hoe werkt de WMO-adviesraad 7, 8 en 9?

De Wmo-adviesraad vergadert 11 keer per jaar. Eenmaal per kwartaal is er aansluitend op de eigen vergadering overleg met de contactpersoon van de gemeente (een beleidsambtenaar), waar, afhankelijk van de te bespreken onderwerpen, eventueel ook andere (beleids-)ambtenaren bij aanwezig zijn.
Eenmaal per jaar schuift ook de wethouder aan. De input uit de overleggen wordt voorgelegd aan de leden van de gemeenteraadscommissie Welzijn.

De gemeente vraagt de Wmo-adviesraad 7, 8 & 9 advies over nota’s die betrekking hebben op de prestatievelden 7, 8 en 9 van de WMo. In principe krijgt de adviesraad 6 weken de tijd om te reageren. De adviesraad reageert via een adviesformulier. De contactmedewerker verwerkt de reactie in het collegevoorstel en voegt het advies als bijlage toe. De adviesraad ontvangt het collegevoorstel.

Samenwerking met de Wmo-adviesraad

Over de prestatievelden 3 t/m 6 kan de raad samen met de Wmo-adviesraad die over deze velden gaat, advies uitbrengen. 
Door het voorzittersoverleg, georganiseerd door Zorgbelang Fryslan, waaraan de voorzitters van de diverse Wmo-adviesraden en -platforms uit Friesland deelnemen, is duidelijk geworden dat het, zeker in het licht van de huidige politieke ontwikkelingen, goed is om daar waar zaken samenvallen of elkaar overlappen, op de hoogte te zijn van elkaars adviezen, adviezen op elkaar af te stemmen of eventueel zelfs gezamenlijk te adviseren.

De Wmo-adviesraad krijgt 15.000 euro per jaar: 10.000 euro voor onkostenvergoeding en deskundigheidsbevordering en 2500 euro voor het betrekken van de achterban. Door bezuiniginen krijgt de raad in 2012 nog 12.500 euro en in 2013 wordt dit verlaagd naar 10.000 euro. In de afgelopen jaren heeft de raad het toegekende budget, dat door de gemeente wordt beheerd, niet volledig benut.

Context

In de reguliere Wmo-raad van de gemeente Leeuwarden was er weinig aandacht voor de prestatievelden 7, 8 en 9. In overleg met cliëntenraden is besloten om geen vertegenwoordigers toe te voegen aan de bestaande Wmo-raad omdat deze leden dan mogelijk ondergesneeuwd zouden worden. Vooral de cliëntenraden zagen meer heil in een afzonderlijke raad voor de vertegenwoordigers uit de prestatievelden 7, 8 en 9.

Voortgang

Aanvankelijk schreef de Wmo-raad 7, 8 & 9 een advies in de vorm van een brief. Dit vergde veel tijd. Nu is er een adviesformulier dat de raad invult en aan de gemeente stuurt. De gemeente gebruikt bij adviesaanvragen hetzelfde formulier. Naast de aanvraag voegt de gemeente een samenvatting toe van het collegevoorstel waarover geadviseerd moet worden. Het formulier draagt bij aan een helder advies.
Gezegd moet worden dat een dergelijk adviesformulier in voorkomende gevallen vergezeld gaat van een toelichting door de raad met daarin de motivering op onderdelen van het advies.

In de praktijk krijgt de Wmo-adviesraad, net als bij veel Wmo-raden, vaak minder dan zes weken de tijd om op een aanvraag te reageren. Voor de gemeente is het lastig om de adviesaanvraag in te plannen in het reguliere besluitvormingstraject. Ook komt het voor dat gedurende de adviesperiode wijzigingen worden aangebracht in het collegevoorstel, waardoor de Wmo-adviesraad niet de meest actuele versie heeft.

Achterbanberaad door de Wmo-adviesraad

De leden van de Wmo-adviesraad 7, 8 & 9 zijn vertegenwoordigers van cliëntenraden, ofwel sleutelfiguren in het veld. Naast deze vertegenwoordigers wil de gemeente ook inzicht hebben in de ervaringen van mensen wie zij niet via deze georganiseerde organen in contact staat. Om die reden heeft de gemeente extra middelen aan de raad beschikbaar gesteld om jaarlijks twee bijeenkomsten te organiseren voor de achterban. Met deze middelen dient de Wmo-adviesraad onder meer tweemaal per jaar een bijeenkomst te organiseren voor haar achterban. In de praktijk blijkt het moeilijk om voldoende mensen op dergelijke bijeenkomsten te krijgen, waardoor in 2011 is besloten om naar vindplaatsen te gaan en daar bepaalde onderwerpen te bespreken. Hoewel dit tot nu toe nog niet tot significant grotere toeloop heeft geleid, heeft dit wel een grotere inhoudelijke kwaliteit aan de bijeenkomsten toegevoegd.
De discussies waren meer “to the point”, er deden meer bezoekers actief mee aan de gesprekken, en er werden meer gerichte vragen gesteld aan en discussies gevoerd met de aanwezige beleidsambtenaren.
Het zou kunnen zijn dat de bezoekers zich in de “eigen omgeving” veiliger voelen om actief aan de bijeenkomst deel te nemen. Wellicht is dit iets voor nader onderzoek.

De Wmo-adviesraad mag ongevraagde adviezen verstrekken aan de gemeente over de prestatievelden 7, 8 en 9. Dergelijke adviezen kunnen voor de gemeente interessant zijn omdat zij hiermee nieuwe onderwerpen kunnen agenderen en/of nieuwe inzichten naar voren kunnen brengen. In de praktijk heeft de Wmo-adviesraad deze mogelijkheid echter niet benut.

Belangrijke valkuil bij dit instrument is dat er veel gepraat wordt over de gemaakte afspraken, de vergoedingen en de organisatievorm. Hierdoor kan de inhoud ondergesneeuwd raken. Om die reden heeft de Wmo-adviesraad besloten zich in 2012 meer op de inhoud te focussen en in dat kader onder meer gebruik te maken van scholing, training en samenwerking met de andere Wmo-adviesraad in Leeuwarden (voor de prestatievelden 3, 4, 5 en 6) en de Cliëntenraad Werk en Inkomen, om in gevallen waar dat nuttig en zinvol is met elkaar op te trekken, adviezen op elkaar af te stemmen enzovoort.

Uitvoerende organisaties

Wmo-raad 7, 8 en 9, Leeuwarden
lekkumerstraat 8
8922 BE Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden
T 14 058
www.leeuwarden.nl

Land

Nederland

Contact

Wmo-raad 7, 8 en 9, Leeuwarden
Joop Abma, voorzitter
lekkumerstraat 8
8922 BE Leeuwarden
T 0650 486 920
E j.abma@zienn.nl of joopabma@gmx.net  

Gemeente Leeuwarden
Marieke van den Heuvel, beleidsmedewerker
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden
T 058 233 88 53
E mvdheuvel@leeuwarden.nl