Zelfregiecentrum Venlo

praktijkvoorbeeld - 13 februari 2014

In een zelfregiecentrum ontwikkelen kwetsbare burgers zelf initiatieven waardoor zij hun talenten ontplooien en diensten voor de samenleving verrichten. Een ideale plek om zelfregie én maatschappelijke participatie te ontwikkelen en te vergroten.

Wat is Zelfregiecentrum Venlo?

Een zelfregiecentrum wordt opgezet en beheerd door mensen met een beperking, bijvoorbeeld een
psychische, fysieke of verstandelijke beperking, eventueel ondersteund door vrijwilligers zonder beperking. Het initiatief heeft veel voordelen voor hen persoonlijk. Een zelfregiecentrum sluit aan op de huidige ontwikkelingen van zelfredzaamheid en eigen kracht, omdat het een initiatief voor en door kwetsbare burgers zelf is. Dat onderscheidt het centrum van activiteiten van welzijns- en zorgorganisaties waar de professional de leiding heeft.

Wat levert het op?

Doordat mensen met een beperking zich inzetten, worden zij maatschappelijk actiever, ontwikkelen zij hun vermogens en nemen hun zelfvertrouwen en sociale vaardigheden toe.

Hoe werkt het Zelfregiecentrum Venlo?

• Coaching
Er zijn binnen Zelfregiecentrum Venlo) ervaren coaches, een aantal van hen is zelf ervaringsdeskundig. Zij kunnen je op allerlei manieren begeleiden. De manier van werken is de burger te helpen bij het vinden van eigen oplossingen. Het Zelfregiecentrum is gespecialiseerd in het herkennen van (vaak onvermoede!) kwaliteiten bij mensen. Coaching kan heel goed samen gaan met scholing of andere activiteiten binnen het Zelfregiecentrum.

• Scholing
Als zich voldoende mensen inschrijven, zullen er binnen het Zelfregiecentrum verschillende vormen van scholing worden aangeboden. Enkele voorbeelden:

  • Zelfregie (Een 10-daagse cursus rondom thema's als: wat zijn mijn kwaliteiten, hoe vertel ik mijn verhaal, van idee naar uitvoering, hoe neem ik waar, ben ik een groepsmens of meer een solist, etc.)
  • Herstellen doe jezelf (Een cursus van 10 dagdelen waarin je met behulp van een werkboek meer zicht krijgt op hoe je zelf kunt bijdragen aan je herstel. Herstel staat hier o.a. voor: je diagnose een plek geven in je leven; een balans vinden tussen een ziekte hebben en je leven zinvol invullen.)
  • Halen én brengen (Een cursus voor mensen die hun eigen ervaringen willen gaan inzetten bij het ondersteunen van andere mensen. Door je bewust te zijn hoe je zelf meer de regie over je leven bent gaan nemen, leer je anderen hierbij te ondersteunen.)

• Vrijwilligerswerk doen of een werkervaringsplek vinden
Binnen het Zelfregiecentrum is van alles te doen. Als vrijwilliger kun je bijvoorbeeld gastheer- of vrouw zijn tijdens de open inloopmomenten of meehelpen bij de organisatie van activiteiten. Ook kan het Zelfregiecentrum een werkervaringsplek buiten het centrum zoeken.

• Meedoen aan activiteiten
Regelmatig worden er activiteiten in het Zelfregiecentrum georganiseerd. Ook worden er creatieve workshops georganiseerd.

Met wie wordt er samengewerkt?

Stichting Zelfregiecentra NL

Wat zijn de succesfactoren?

  • Aansluiten bij kwaliteiten van mensen
  • Gericht zijn op zingeving en persoonlijk perspectief
  • Actief gebruikmaken van ervaringsdeskundigheid
  • Niet het aanbod staat centraal maar de mate waarin de mens zich geholpen voelt
  • Het creëren van experimenteerruimte

Iets voor u?

Als u op zoek bent naar een setting waarin mensen met beperkingen zelf initiatieven ontplooien en zo werken aan hun zelfredzaamheid, is dit wellicht iets voor u.

Meer informatie

Meer informatie over het concept van een zelfregiecentrum en de zelfregiecentra in Weert en Roermond zie www.zelfregiecentrum.nl.

Voor informatie over het zelfregiecentrum in Nijmegen zie www.zrc-nijmegen.nl.

Website

Uitvoerende organisaties

Zelfregiecentrum Venlo
Het Ald Weishoes
Grote Kerkstraat 31
5911 CG Venlo
T (077) 851 02 21
http://venlo.zelfregiecentrum.nl/

Contact

Sonja Visser - projectleider
T 06 81289792
E sonjavisser@zelfregiecentra.nl

Bart Kuntzelaers
T 06 53729559
E bartkuntzelaers@zelfregiecentra.nl