Professionaliteit verankerd

Wat is kwaliteit? Hoe ziet kwalitatief hoogwaardig werk in zorg en welzijn er uit als je het beoordeelt op klantgerichtheid, effectiviteit, doelmatigheid en duurzaamheid? MOVISIE zoekt samen met de sociale sector een antwoord op deze vraag in het project Professionaliteit Verankerd.

Ons doel is om kwaliteitsverbetering in de sociale sector te realiseren. Dit doen we door gezamenlijk met de sector kwaliteitskenmerken te formuleren en de kenmerken te verankeren in bij- en nascholingsmodules.

Het project liep van 1 januari 2008 tot 31 december 2012.

Relaties

Samenwerkingspartners: Vakbonden Abvakabo/FNV en CNV Publieke Zaak; brancheorganisaties GGZ Nederland, MOgroep en VGN; Platform Sociaalagogische Beroepsverenigingen (BON, Phorza, NVMW)

Opdrachtgever/financier: Ministerie van VWS

Aanpak

  • Good practices worden beschreven op belangrijke Wmo-gerelateerde maatschappelijke vraagstukken. Deze good practices worden in samenspraak met het veld bepaald. De succesfactoren, doelformuleringen en kwaliteitsstandaarden die al dan niet impliciet in de practices worden gesteld worden in werkgroepen geëxpliciteerd en met experts en het veld via een zogenoemde olympiade gevalideerd als algemeen geldend.
  • De resultaten van de werkgroepen worden toegankelijk gemaakt voor regionale samenwerkingsverbanden. Zij brengen de leervragen en –behoeften in kaart en ontwikkelen, realiseren en evalueren per beroepsgroep opleidings- en ontwikkelprogramma’s.
  • In overleg met de partners wordt overeenstemming bereikt over de ins en outs van beroepsregistratie. In geval van een positief advies tot voortzetting van het deelplan, zal het beroepsregister worden uitgewerkt en een landelijke campagne hierop worden ingezet.

De competenties die (aankomende) beroepskrachten bezitten en bijleren moeten systematisch worden bijgehouden. Ten behoeve van de kwaliteitsborging van het uitvoerend werk en de beroepsontwikkeling van beroepskrachten wordt bekeken of en hoe een beroepsregister kan worden opgezet.

Beoogde producten

  • Hulpmiddelen voor gemeenten om in subsidierelaties met en bij contracteren van welzijnsorganisaties Wmo-gerelateerde normen te stellen aan kwaliteit van de dienstverlening. Ook welzijnsorganisaties kunnen hun eigen kwaliteit van dienstverlening vaststellen. De ontwikkelde normen zullen in een databank worden opgenomen.
  • Er zijn programma’s ontwikkeld en uitgevoerd t.b.v. de opleiding van nieuwe professionals en de competentieontwikkeling d.m.v. bij- en nascholing, aansluitend bij de praktijk en bij de vastgestelde kwaliteitsnormen.
  • Verkenning van de mogelijkheden tot en randvoorwaarden, kansen en risico’s van beroepsregistratie; ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig beroepsregister waarmee de kwaliteit van de beroepsuitoefening kan worden geborgd;
  • Landelijke campagne voor de boring van beroepskwaliteit en beroepsregistratie.

Resultaten

Contactpersoon

Paul Vlaar