Aan de slag met professionele besluitvorming in je werk

Goede professionele besluitvorming is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van dienstverlening en ondersteuning aan inwoners. Deze handreiking geeft inzicht in de kenmerken van verschillende modellen van besluitvorming, en helpt sociaal professionals deze te gebruiken om in het dagelijks werk besluitvorming te versterken.

Stilstaan bij besluitvorming helpt professionals om afgewogen besluiten te nemen en om hun professioneel kapitaal te versterken; het vermogen van een individu of groep professional(s) om voor een samenleving belangrijke doelen te realiseren. Daarnaast draagt het reflecteren op besluitvorming bij aan transparant werken en het kunnen verantwoorden van je werk; het helpt onder woorden te brengen waarom je doet wat je doet.

Sociaal professionals maken dagelijks verschillende keuzes bij het ontwerpen en uitvoeren van interventies. Goede professionele besluitvorming is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van de dienstverlening en ondersteuning aan cliënten en burgers. Movisie heeft een leertraject begeleid rondom professionele besluitvorming waarin sociaal professionals met verschillende besluitvormingsmodellen hebben geoefend in de praktijk. Van dit leertraject is een onderzoeksverslag verschenen met daarin de resultaten van dit traject en de geleerde lessen.