Al eens gehoord van Welzijn Nieuwe Stijl?

Factsheet kennisprogramma Cliëntenparticipatie

3 oktober 2013

Welzijn Nieuwe Stijl, afgekort WNS, is een beweging die erop gericht is de kracht van welzijn beter te benutten. WNS kent acht bakens (kenmerken) die richting geven aan de kwaliteitsontwikkeling van de welzijnssector.

U kunt deze bakens gebruiken als een meetlat voor het beoordelen van gemeentelijk Wmo-beleid op het gebied van welzijn.

Vraagverheldering bij de aankomende transities

Gemeenten en burgers moeten op een gekantelde manier invulling geven aan het  compensatiebeginsel in de Wmo. Niet meer claimgericht, maar resultaatgericht is het devies. Een belangrijke schakel is het gesprek tussen de burger en de gemeente over de belemmeringen die de burger ervaart in het meedoen aan de samenleving. Vraagverheldering is belangrijk om het echte probleem goed in beeld te krijgen en hoe dit (al dan niet met hulp van het eigen netwerk van vrienden en familie) kan worden opgelost.

In dit factsheet vindt u meer informatie over Welzijn Nieuwe Stijl en vraagverheldering.