Basisfuncties voor lokale teams in kaart

Functie: vindbare en toegankelijke hulp

22 april 2021

Eén van de basisfuncties die minimaal in lokale teams geborgd zou moeten zijn is ‘vindbare en toegankelijke hulp’. Wat betekent deze basisfunctie?

Toegankelijkheid gaat om fysieke vindbaarheid en laagdrempelige toegang. Inwoners moeten weten waar zij terecht kunnen met hun vragen en waar zij informatie in kunnen winnen. Het is belangrijk om een website met goede informatie en helder taalgebruik aan te bieden. Daarnaast moeten er andere manieren zijn om informatie in te winnen, omdat niet iedereen even digivaardig is en/of informatie liever op een andere manier vergaart. 

Openheid en nabijheid

Wanneer inwoners met een vraag aankloppen bij de gemeente, moet je als professional uitleg kunnen geven welke routes/trajecten mogelijk zijn om de vraag van de inwoner te beantwoorden. Ongeacht wie het eerste contact met inwoners heeft, kun je professionals als gemeente trainen op inhoudelijke processen en werkwijzen, maar ook in onderwerpen als bejegening, openheid en bouwen aan vertrouwen.

Wat is nodig?

  • Openheid richting de inwoner en altijd de vraag als vertrekpunt nemen
    In deze fase wordt de basis voor vertrouwen gelegd, ook wanneer na triage een andere professional de vraag overneemt. Contact maken met en uitgaan van de inwoner is een belangrijk vertrekpunt.
  • Tip: breng als lokaal team de rol van de onafhankelijke cliëntondersteuner expliciet onder de aandacht bij de inwoner. 
  • Niets durven doen en durven inzetten op de zelfredzaamheid van de inwoner
    Dit gaat om het professioneel onderbouwd ‘nee’ kunnen zeggen.

Tips voor gemeenten

  • Investeer in verschillende vindplaatsen van informatie en hulp, omdat iedere inwoner andere behoeften heeft. Veel gemeenten kiezen voor een loket (al dan niet digitaal/telefoonnummer) (79%), of bieden de mogelijkheid om zelf (direct) contact op te nemen met het (wijk)team (bijv. via een inloopspreekuur) (73%). Let op dat de vindbaarheid van verschillende teams past bij de manier waarop het sociaal domein is georganiseerd. Het is logischer om inloopspreekuren bijvoorbeeld alleen te doen voor generalistische teams, omdat zij per definitie meer allrounders zijn. Als er met specialistische teams wordt gewerkt, dan hoeven zij niet direct voor inwoners toegankelijk te zijn. Lees meer voorbeelden in de publicatie van KPMG.
  • Zorg dat samenwerkingspartijen (zoals de huisarts, politie, zorgaanbieders, wonen, onderwijs, welzijn, etc.) het lokale team kennen en zien als reële verwijsoptie.
  • Eén van de belangrijkste succesfactoren voor vindbaarheid is aansluiten bij de context van de buurt en de doelgroep(en) in de wijk. Er kan veel onderscheid zijn tussen wijk-, buurt- of zelfs straatniveau, en afgaan op gemiddelden past dan niet. Het is dan ook van primair belang dat gemeenten, lokale teams en samenwerkingspartners in beeld hebben welke kwetsbare groepen er zijn en wat zij nodig hebben om vindbaarheid en toegankelijkheid te borgen. Lees meer voorbeelden in de publicatie van KPMG.

Meer over deze basisfunctie van lokale teams (Jeugdwet en Wmo) vind je in het rapport Basisfuncties voor lokale teams in kaart van KPMG.

💡 Interessant voor gemeenten.