Het belang van TijdvoorElkaar

Het principe van wederkerigheid in contact tussen weerbare en kwetsbare burgers

In diverse steden zijn in de afgelopen jaren TijdvoorElkaar-projecten opgezet door welzijns- en zorginstellingen en woningcorporaties. Via een website en een sociaal makelaar kunnen buurtbewoners elkaar informeren over wat zij voor elkaar kunnen doen. Het idee erachter is dat iedereen wel iets kan wat een ander nodig heeft en dat iedereen wel eens hulp van een ander kan gebruiken. En dat zo duurzame contacten tussen wijk- en buurtbewoners ontstaan.

Femmianne Bredewold onderzocht hoe kwetsbare mensen, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische achtergrond, hierin kunnen worden betrokken. De beleidstrend is immers dat ook mensen met beperkingen hun eigen welzijn vormgeven en daarbij niet meer dan nodig een beroep doen op professionele ondersteuning. De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden over de methode TijdvoorElkaar, is dat de methode, indien op de juiste manier toegepast, van grote waarde kan zijn voor het bewerkstelligen van duurzame contacten tussen burgers met en zonder een beperking. Zonder dergelijke projecten komen contacten tussen mensen met en zonder beperkingen amper van de grond.

ISBN:9789-08869-106-5