Beperkt weerbaar

Een onderzoek naar seksueel geweld bij mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking

Over seksueel geweld bij mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking bestaat nog veel onduidelijkheid. Internationale cijfers laten geen eenduidig beeld zien. Dit komt omdat het onderzoek dat tot nu toe gedaan is zeer divers is in methode, definities, onderzoeksgroepen enzovoort. Onderzoek in Nederland op dit gebied is nog nauwelijks uitgevoerd.

In dit boek wordt verslag gedaan van een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van VWS is uitgevoerd naar seksueel geweld bij mensen met een beperking. 

Allereerst is een vooronderzoek uitgevoerd, bestaande uit een literatuurstudie en een veldoriëntatie. Voor het hoofdonderzoek zijn mensen met een lichamelijke, visuele, auditieve of verstandelijke beperking bevraagd over hun ervaringen. Mensen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking hebben een (aangepaste) vragenlijst ingevuld. Mensen met een verstandelijke beperking zijn geïnterviewd aan de hand van een gestructureerde interviewlijst. Daarnaast hebben ook ouders/verwanten en professionals met behulp van vragenlijsten informatie gegeven over resp. kinderen/verwanten en cliënten met een verstandelijke beperking. Tenslotte zijn met tien mensen met een verstandelijke beperking die seksueel-geweldervaringen hadden diepteinterviews gehouden.

Download de volledige publicatie