Bestaanszekerheid onder druk

De stand van zaken

Bestaanszekerheid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Als term is het de afgelopen jaren steeds meer in de belangstelling gekomen. Deze publicatie geeft een korte duiding van het begrip bestaanszekerheid. Aan de hand van de beschikbare wetenschappelijke literatuur identificeren we welke groepen burgers het meeste risico lopen op bestaansonzekerheid en wat de consequenties zijn van het ontbreken van zekerheid voor het leven van individuele burgers. Bestaansonzekerheid is niet alleen het gevolg van te weinig inkomen of te hoge schulden.

In deze publicatie gaan we uit van de brede en integrale benadering van bestaanszekerheid, conform artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Om te laten zien hoe ingrijpend de gevolgen van bestaansonzekerheid zijn, koppelen we bestaanszekerheid aan vijf leefgebieden: financiƫn, wonen, sociale relaties, lichamelijke en psychische gezondheid, werk en activiteiten.

Deze indeling is gebaseerd op de leefgebiedenwijzer van Movisie. Per leefgebied eindigen we met een samenvattende conclusie. Het laatste hoofdstuk geeft behalve de belangrijkste conclusies ook concrete aanknopingspunten welke kunnen bijdragen aan het realiseren van bestaanszekerheid voor iedereen.

Download de volledige publicatie