Chillen in het groen

De waarde van groen op jongerenontmoetingsplekken onderzocht

21 december 2012

Sinds 2008 wonen er voor het eerst in de geschiedenis, wereldwijd meer mensen in de stad dan op het platteland. Ook in Nederland is dat het geval. Naar verwachting zal het percentage stedelingen de komende decennia alleen maar toenemen.

Vooral veel jonge mensen trekken voor werkgelegenheid, opleidingen en vertier naar de grote stad. Met name in de steden in de Randstad wordt de komende jaren een sterke groei van het inwonertal verwacht. Amsterdam vormt met een verwachte bevolkingsgroei van 15% de grootste groeistad.

Vrijetijdsbesteding

Een van de gevolgen van die stedelijke groei is dat de vrijetijdsbesteding van steeds meer Nederlanders zich afspeelt in een stedelijke context. Hoewel het belang van stedelijk groen door veel bestuurders, onderzoekers en beleidsmaker benadrukt wordt, staan groene plekken om te recreëren, ontmoeten, spelen en sporten onder druk. Dit komt onder meer door het toenemend aantal bewoners en de toenemende bebouwing van steden. Het risico bestaat dat inwoners van steden hierdoor minder profiteren van de voordelen van groen en natuur. Dit is vooral het geval voor kinderen en jongeren die voor hun vrijetijdsbesteding meer zijn aangewezen op hun directe woonomgeving.

Ontmoetingsplekken

Het programma Jeugd van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) vindt het belangrijk dat jongeren zich bewust worden van de natuur en profiteren van de voordelen van groen. Het programma heeft zich tot doel gesteld dat in 2015 een gehele schoolgeneratie (0-20 jaar) een betere affiniteit heeft met voedsel en groen. EL&I is op zoek naar manieren om jongeren tussen de 12 en 20 jaar te interesseren voor natuur. Stedelijke ontmoetingsplekken met een groen decor bieden mogelijk een oplossing. Door in groene ontmoetingsplekken te recreëren, komen jongeren in aanraking met natuur en ervaren ze mogelijk de voordelen van groen. In het kader van deze doelstellingen heeft het ministerie van EL&I Movisie de opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar het gebruik en de ervaren effecten van groene ontmoetingsplekken voor jongeren.

In 2010 is er door studenten van de universiteit Wageningen een vooronderzoek gedaan naar de haalbaarheid en mogelijke effecten van groene ontmoetingsplekken. Hieruit blijkt onder meer dat de diversiteit aan bestaande groene initiatieven in Nederland groot is en dat de behoeftes van jongeren ten aanzien van groene ontmoetingsplekken sterk verschillen. De resultaten van dit onderzoek geven aanleiding om de effecten van groene ontmoetingsplekken nader te onderzoeken vanuit het perspectief van de gebruikers zelf. Want door welke groepen jongeren worden de bestaande groene ontmoetingsplekken nu in de praktijk gebruikt? Wat maakt deze plekken volgens deze jongeren succesvol? En wat leveren de groene ontmoetingsplekken nu daadwerkelijk op?

Auteur
de Groot, N.; Verduina, M.
Jaar
2011
Uitgever(s)
Movisie
Type
Rapport