Derde rapportage Transitiecommissie Sociaal Domein

'Mogelijk maken wat nodig is'

In deze rapportage staat het leveren van maatwerk centraal. Bij de sociale wijkteams ziet de Transitiecommissie enthousiasme en inzet om de beschikbare ruimte voor maatwerk te gebruiken en vraagstukken integraal op te pakken, maar ze moeten ook opboksen tegen oude systemen en ingehouwen wetmatigheden.

De commissie roept raad, bestuur en management op om de wijkteams hierin te ondersteunen, hen de ruimte en het vertrouwen te geven.

Eén gezin, één plan, één regisseur, het uitgangspunt van de drie decentralisaties is niet mogelijk zonder volmondige samenwerking tussen al die organisaties die de mensen, de kennis en de kunde moeten leveren om tot dat integrale maatwerk te komen. En daar, in die samenwerking, lijkt het nogal eens mis te gaan.

Afspraken nodig tussen organisaties rond privacybescherming

In het sociale domein wisselen professionals onderling (al dan niet binnen een wijkteam) informatie uit in het belang van een cliënt. Iedereen is daarbij gehouden aan professionele standaarden, ook de gemeenteambtenaar. Voor het goed borgen van privacygevoelige informatie in de administratieve systemen bij de verschillende betrokken organisaties zijn duidelijke afspraken tussen organisaties nodig. Nu zijn die afspraken niet altijd vastgelegd. Bovendien is het privacyvraagstuk ingewikkeld en blijkt in de praktijk lastig voor een ‘integrale’ professional in een wijkteam. Er bestaan wisselende beelden over wat kan en wat mag; de balans tussen zorgplicht en privacy is niet helder en wordt af en toe oneigenlijk gebruikt in de relatie tussen gemeenten en zorgaanbieders. Hier lijkt eerder sprake te zijn van wantrouwen tussen instituties dan tussen professionals.

Zorg over de situatie in de jeugdhulp

Jeugdhulp en gemeenten moeten meer samenwerking om het onderlinge wantrouwen in de jeugdhulp te doorbreken en tot innovatie te komen. Daarvoor moet de nieuwe rol van opdrachtnemer en opdrachtgever worden aanvaard. Evenals een herdefiniëring van de professionele autonomie van de zorgverlener.

Bron

Klik hier voor het downloaden van de 'Derde rapportage Transitiecommissie Sociaal Domein'