Doen wat nodig is bij kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld

Samen voor een integrale aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld

Hulp aan huishoudens met complexe (veiligheids-)problematiek levert vaak onvoldoende resultaat op. Daarom werd in 2015 voorgesteld om een landelijke infrastructuur te realiseren voor een integrale, multidisciplinaire en systeemgerichte aanpak van complexe kindermishandeling en huiselijk en/of seksueel geweld, ook wel bekend als MDA++. Recent onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie naar de stand van zaken drie jaar later wijst uit dat gemeenten behoefte hebben aan geschikte sturingsinstrumenten voor de verdere ontwikkeling van MDA++.

Dit is een onderzoek naar de stand van zaken van MDA++ bij gemeenten in opdracht van de ministeries van VWS en JenV en de VNG. Drie belangrijke aandachtspunten in dit onderzoek zijn:

  • Wat is MDA++ acuut en MDA++ structureel en wie behoren tot de doelgroep?
  • Hoe verhoudt de ontwikkeling van MDA++ zich tot lokale teams, Centra Seksueel Geweld (CSG’s), Veilig Thuis-organisaties, Zorg- en Veiligheidshuizen, overlegtafels, expertteams en de implementatie van de radarfunctie van Veilig Thuis?
  • Wat zijn ondersteuningsbehoeften van gemeenten?