Ervaren discriminatie: een peiling onder sociaal professionals

Een individu of groep discrimineren op grond van bijvoorbeeld religie, sekse, handicap, huidskleur of seksuele voorkeur is verboden. Dit is vastgelegd in Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. Tegelijkertijd is discriminatie nog steeds een diepgeworteld probleem, zo ook in de sociale basis. Met sociale basis bedoelen we het geheel aan informele en formele diensten, voorzieningen en relaties in de leefomgeving van mensen die eraan bijdragen dat mensen tot hun recht komen en kunnen floreren (Werkplaatsen sociaal domein, 2022). Om in kaart te brengen wat er in de wijken speelt rondom discriminatie, heeft Movisie een verkenning gedaan en een peiling uitgezet. Hierbij hebben onder meer sociaal professionals en bewoners hun ervaringen gedeeld.

In totaal is de enquête volledig ingevuld door 105 mensen. In deze peiling is gevraagd naar de ervaren discriminatie. Hierbij gaat het erom of iemand een situatie heeft ervaren als discriminatie. In totaal heeft 38 procent van de respondenten een discriminatie-ervaring gehad. Hierbij zijn ‘grapjes’ en opmerkingen gemaakt over een gediscrimineerde groep waar zij niet per se onderdeel van zijn niet meegenomen. Doen we dat wel, dan heeft 49 procent discriminatie ervaren.

Download de volledige publicatie