Gemeentelijke aandacht voor verdringing door bijstandsgerechtigden

14 juli 2015

De inzet van re-integratieinstrumenten waarbij bijstandsgerechtigden werken met behoud van uitkering is al enige tijd onderwerp van discussie. Het gaat dan vooral om de vraag of het gebruik vqan deze instrumenten leidt tot verdringing van reguliere productieve arbeid. Inspectie SZW heeft daarom een toezichtsonderzoek uitgevoerd naar werken met behoud van uitkering en de toets op additionaliteit van dit werk.

De Inspectie SZW concludeert dat gemeenten in hun beleidsregels en werkinstructies meer aandacht zouden moeten besteden aan het voorkomen van verdringing. Slechts een beperkt aantal gemeenten heeft voor een beperkt aantal instrumenten (mn participatieplaats en tegenprestatie) de criteria voor additionaliteit uitgewerkt. Aan het voorkomen van verdringing door andere instrumenten besteden gemeenten geen of weinig aandacht. Door het ontbreken van uitgewerkt beleid ligt de afweging of werk wel of niet additioneel is vaak bij individuele klantmanagers.

Bron

Auteur
Inspectie SZW
Jaar
2015
Uitgever(s)
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Type
Publicatie
Pagina's
37