Handreiking antidiscriminatiebeleid voor gemeenten

24 april 2018

In deze handreiking lees je wat discriminatie is en hoe je als gemeente kunt bijdragen aan de aanpak ervan. Je vindt onder meer een stappenplan voor het ontwikkelen van beleid, voorbeelden van interventies die uitgerold kunnen worden in je gemeente en tips om de effectiviteit van het beleid te toetsen.

Deze handreiking is ontwikkeld door Movisie in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Deze handreiking sluit aan op de resultaten van een onderzoek naar de visie van gemeenten op lokaal antidiscriminatiebeleid dat Movisie in 2017 in opdracht van het ministerie van BZK deed.