Nieuwe verkenning Movisie naar ruimte invloed inwoners

Wat kunnen gemeenten doen om ook de stemmen van ‘ongeziene’, ‘onbehaagde’ en ‘onzichtbare’ burgers beter te horen? Daarover gaat de zojuist verschenen verkenning Ruimte voor invloed, verkenning van mogelijkheden voor meerstemmigheid in lokaal beleid.

Bij veel vormen van zeggenschap en inspraak binnen de lokale democratie neemt onderling overleg in groepsverband een belangrijke plaats in. Denk bijvoorbeeld aan het burgerberaad en de burgerbegroting, of de adviesraden sociaal domein. De groep burgers die hieraan deelneemt is doorgaans vrij klein en weinig divers. Het betreft vooral mondige, vaak goed opgeleide inwoners.

Invloedskloof 

De stemmen van inwoners die in een kwetsbare situatie verkeren, bijvoorbeeld vanwege gezondheid, financiële situatie of laaggeletterdheid, worden zo minder goed gehoord. Dat geldt ook voor de stemmen van burgers die om diverse redenen het vertrouwen in de overheid zijn verloren of zich niet thuis voelen in veel participatievormen. Daarmee dreigt niet alleen de participatiekloof maar ook de invloedskloof tussen verschillende groepen burgers dieper te worden.

In ‘Ruimte voor invloed’ beschrijft Movisie hoe gemeenten kunnen bevorderen dat deze mensen hun stem kunnen, willen en mogen laten horen om invloed uit te oefenen. Ook bevat het rapport concrete voorbeelden van hoe enkele gemeenten daar handen en voeten aan hebben gegeven.
 

Download de volledige publicatie