Onafhankelijke cliëntondersteuning: Hoe betrek je inwoners?

Waarom is het nodig om het perspectief van inwoners en cliënten te betrekken bij het inrichten en doorontwikkelen van cliëntondersteuning in een gemeente? En hoe doe je dat? Bij cliëntondersteuning gaat het om het versterken van de eigen regie van de inwoners op hun leven. In dat kader is het waardevol om inwoners te betrekken bij het inrichten van de cliëntondersteuning. Vooral het perspectief van diegenen die ook gebruikmaken van diensten in het sociaal domein of de zorg is daarbij van belang.

(Onafhankelijke) cliëntondersteuning is voor gemeenten en samenwerkingspartners een middel om het stelsel van zorg en welzijn te verbeteren: om het persoonsgerichter, betrouwbaarder en toegankelijker in te richten. Mede door cliëntondersteuning kunnen inwoners hun vraag of behoefte duidelijker formuleren, waardoor zij hun zorg en ondersteuning beter kunnen regelen. De wet geeft dan ook veel ruimte voor de invulling van cliëntondersteuning, zodat gemeenten ruimte hebben om aan te sluiten op de lokale praktijk. Dit past binnen de geest van de transformatie in het sociaal domein: meer vrijheid voor gemeenten voor lokaal maatwerk.

In deze handreiking staan twee vragen centraal:

  • Waarom is het belangrijk om het perspectief van inwoners en cliënten te betrekken bij de doorontwikkeling van cliëntondersteuning?
  • Hoe betrek je inwoners en cliënten bij dat proces?

Deze handreiking kwam tot stand in samenwerking met koplopergemeenten

Almere, Gouda, Oosterschelderegio, Roosendaal, Voorst.

Meer lezen

Als je aan de slag gaat met de doorontwikkeling van cliëntondersteuning (CO) is het belangrijk dat dit zo goed mogelijk aansluit bij de belevingswereld van de inwoner. De cliëntondersteuner is er tenslotte voor om de leefwereld van de inwoner dichter bij de systeemwereld te brengen. Om dit goed in kaart te brengen is het van belang dat het perspectief van inwoners wordt meegenomen in de inrichting van het beleid rondom CO. Op welke manieren worden inwoners nu betrokken in gemeenten? En wat zijn geschikte vormen om hun kennis en ervaring naar boven te halen?  

Lees verder in dit overzichtsartikel