Onderwijs en doorstroom naar de arbeidsmarkt van jonge nieuwkomers in Nederland

Een onderzoek ten behoeve van K!X Works

17 juni 2016

Jonge vluchtelingen succesvol door laten stromen van school naar werk is een urgente taak voor gemeenten nu veel Syrische en Eritrese jongeren een (tijdelijke) verblijfstatus hebben gekregen. Tot nu toe was er nog weinig bekend over de positie op de arbeidsmarkt van recente jonge vluchtelingen. Het Verwey-Jonker Instituut deed in opdracht van Movisie een verkennende studie.

Uit het onderzoek blijkt dat het talent van vluchtelingen vaak onbenut blijft. Vanwege grote niveauverschillen tussen de jongeren en gebrek aan begeleiding, wordt er nu nog te weinig talent benut en werken veel vluchtelingen uiteindelijk onder hun niveau. Ook is het Nederlandse schoolsysteem voor jonge nieuwkomers in het begin moeilijk te doorgronden. De onderzoekers doen in de studie aanbevelingen om de arbeidsmarktpositie te verbeteren.

De verkennende studie spitst zich toe op jongeren in de leeftijd van 13 t/m 23 jaar die nieuw zijn in Nederland. De doelgroep bestaat uit vluchtelingen met een status, alleenstaande minderjarige vreemdelingen en jonge niet-westerse nieuwkomers. Allen verblijven korter dan vijf jaar in Nederland. Zowel professionals uit het onderwijs en gemeenten als jonge nieuwkomers zelf zijn geïnterviewd voor dit onderzoek.

K!X Works

Deze verkennende studie is uitgevoerd voor K!X Works, een driejarig programma van Movisie. K!X Works helpt jonge vluchtelingen bij hun weg naar een opleiding, stage of baan. De jongeren worden getraind in zelfkennis en zelfreflectie en vaardigheden als presenteren en communiceren, oriënteren zich op beroepen, bezoeken bedrijven en worden gekoppeld aan een coach uit het bedrijfsleven. K!X Works is gesubsidieerd door het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF).

Auteur
Stavenuiter, M.; Smits van Waesberghe, E.; Noordhuizen, B.; Oostrik., S.
Jaar
2016
Uitgever(s)
Verwey-Jonker Instituut
Type
Rapport
Pagina's
30