Participatie in de bijstand

Wat leert de wetenschap

Wat kunnen de overheid en het maatschappelijk middenveld doen om mensen met een bijstandsuitkering meer deel te laten nemen aan de samenleving, zonder dat betaalde arbeid direct het einddoel is? Verslag van een (inter)nationaal literatuuronderzoek naar wetenschappelijke inzichten over de participatie van bijstandsontvangers.

Onder participatie wordt verstaan: diverse vormen van vrijwilligerswerk, beweging (bijv. sport) en andere vormen van „maatschappelijke inspanning. Allereerst valt op dat er niet per se één werkende aanpak is. Er is niet één magic bullet. Dat komt ook doordat de onderzoeken en evaluaties op dit terrein vrijwel nooit één maatregel centraal stellen. Hierdoor is bij een later eventueel positief effect op participatie moeilijk te bepalen waar dit positieve effect door werd veroorzaakt. Voorts valt op dat het recentere onderzoek naar participatie buiten het domein nog veelal kwalitatief van aard is.