Supportgericht werken in de Wmo

21 december 2012

Inzetten op eigen kracht van mensen en hun sociale netwerk met behulp van de rehabilitatie en supportbenadering.

Supportgericht werken gaat over het ondersteunen van mensen vanuit hun eigen kracht en de kracht van hun sociale netwerk. Professionals vervullen een ondersteunende en empowerende rol. Met de overheveling van zorg vanuit de AWBZ naar de Wmo zullen mensen met grotere zorgbehoeften en minder vitale netwerken een beroep gaan doen op de Wmo. In de langdurende zorg is al veel kennis en ervaring aanwezig die hiervoor ingezet kan worden. Deze kennis, die goed aansluit bij de uitgangspunten van de Wmo, is te vinden in de rehabilitatie- en supportbenadering.

In het eerste deel van het boek worden uitgangspunten en de werkmethodiek van Supportgericht Werken uiteengezet. In het tweede deel worden praktijktoepassingen beschreven. Het gaat om praktische methoden en benaderingen die zich goed lenen om interdisciplinair, en in het samenspel tussen professionele en vrijwillige inzet, te gebruiken.

Aan de orde komen o.a. kwartiermaken, presentiegericht werken, krachtgerichte ondersteuning, behoefteonderzoek met behulp van vraagpatronen, doorbreken van stigmatisering, signalering van sociaal isolement, het mobiliseren en ondersteunen van vrijwillige inzet, en het gebruik van ervaringskennis.

Het boek is geschreven voor professionals in de praktijk van zorg en welzijn, en voor studenten van sociale opleidingen. Het bevat ook waardevol materiaal voor bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeentes en uitvoeringsorganisaties, bijvoorbeeld hoe ‘de Kanteling’ vorm en inhoud kan worden gegeven, en hoe maatschappelijke steunsystemen opgezet kunnen worden. Het boek doet verslag van opgedane kennis die in verschillende Wmo-werkplaatsen is opgedaan in een aantal projecten die werkten aan de toepassing van supportgericht werken binnen het Wmo-kader.

Download het boek hieronder.