Theoriegestuurde effectevaluatie spaarkringen Cash2Grow

20 mei 2021

In opdracht van Cash2Grow voerde Movisie een theoriegestuurde evaluatie uit naar de aanpak Spaarkringen. Met Spaarkringen van Cash2Grow kunnen mensen via een eenvoudig systeem geld sparen en lenen. De kern van deze aanpak is dat mensen dit volgens een vaste structuur doen, binnen een veilige en gezellige sfeer, waar ook ruimte is voor het bespreken van andere (financiële) thema’s.

Cash2grow wil met haar aanpak bijdragen aan de financiële en sociale weerbaarheid van mensen, door in te zetten op het verwerven van financiële en sociale vaardigheden en het ontwikkelen van motivatie en (zelf)vertrouwen. Voor de evaluatie is op basis van literatuuronderzoek en de methodiek Effectenarena onderzocht welke veronderstellingen aan de aanpak ten grondslag liggen. Vervolgens is de verandertheorie van de aanpak beschreven en getoetst aan inzichten uit de wetenschappelijke literatuur.

Financiële educatie draagt bij aan financiële vaardigheden

Het onderzoek wees uit dat op basis van de theorie aannemelijk is dat de spaarkringen aanpak van Cash2Grow effectief is. Financiële educatie draagt bij aan financiële vaardigheden. De aanpak van Cash2Grow sluit aan bij de condities die hierbij van belang zijn; de intensiteit van het aanbod en aansluiten bij behoefte.

Cash2grow

Positief effect op motivatie en self-efficacy

Het is op basis van inzichten uit de gedragswetenschap aannemelijk dat de spaarkringen een positief effect hebben op de motivatie en self-efficacy (geloof in eigen kunnen) van de deelnemers. Het sparen in een groep versterkt de motivatie doordat mensen door de gezelligheid een positieve houding ontwikkelen naar sparen, positieve sociale druk ervaren en merken dat het lukt om te sparen. Leden bepalen zelf hoeveel zij elke bijeenkomst sparen, daardoor lukt het bijna altijd om iets te sparen.

Duurzaam contact en commitment

Uit de literatuur blijkt ook dat het duurzame contact en de commitment van de leden belangrijke voorwaarden zijn voor het ontstaan van sociaal kapitaal, onderling vertrouwen en onderlinge steun. Ontmoetingen tussen leden kunnen bovendien bijdragen aan hun sociale vaardigheden, wat ook weer bijdraagt aan het zelfvertrouwen van mensen.

De aanpak voldoet kortom aan alle aspecten van voorwaarden vanuit gedragswetenschappen voor effectieve interventies gericht op het bevorderen van beoogd gedrag: ze moeten makkelijk, aantrekkelijk, tijdgebonden en sociaal zijn (Behavioral Insights Team). De groepsgerichte collectieve aanpak vormt daarmee een positieve aanvulling op reguliere vormen van (financiële) hulpverlening, waarbij veelal sprake is van een individuele benadering van financiële problematiek. Het verdient dus aanbeveling dat Cash2Grow verder gaat met de ontwikkeling en verspreiding van de spaarkringen. Nader onderzoek zal de effectiviteit in de praktijk moeten uitwijzen.