Transgender personen in de gemeente

Handreiking LHBTI-emancipatie

In de Basis Registratie Personen worden dagelijks nieuwe burgers ingeschreven. Bij iedereen noteren ze: man of vrouw. Maar in elke gemeente wonen mensen wiens genderidentiteit (het gevoel man, vrouw, beide of geen van beide te zijn) of genderexpressie (bv. kleding, gedrag, stemgebruik, enz.) helemaal niet of niet helemaal overeenkomt met het geslacht dat bij hun geboorte is opgegeven. We spreken hier van transgender personen.

De acceptatie van transgender personen in Nederland laat helaas te wensen over. Dit heeft invloed op het welzijn en de maatschappelijke positie van deze groep burgers. Veel transgender personen bevinden zich in een kwetsbare positie. Om die reden is het voor gemeenten belangrijk om transgender personen op het netvlies te houden. In deze handreiking geven Movisie en Transgender Netwerk Nederland aan wat gemeenten kunnen doen voor transgender personen.

Foto: Jasper Rens van Es