ViO: Vrijwillige Inzet Onderzocht nummer 1

Jaargang 1, nummer 1

Dit nummer van het wetenschappelijke tijdschrift Vrijwillige Inzet Onderzocht (ViO) bevat de volgende artikelen:

Colette Roques; Tweemeting vrijwilligers in de sport, een samenvatting

Het meerjarenplan 1998-2002 van het landelijk programma Vrijwilligers in de sport heeft als hoofddoelstelling het terugdringen van het vrijwilligerstekort binnen sportverenigingen. Om deze hoofddoelstelling te kunnen dienen, zijn in de periode van 1998 tot en met 2002 verschil-lende metingen naar vrijwilligerswerk en -beleid in sportverenigingen verricht.

Aletta Winsemius en Ied Dirksen; Sterk vrijwilligerswerk in welzijn. Onderzoeksrapportage

Artikel gebaseerd op de rapportage van een quickscan van de stand van zaken van vrij-willigerswerk en vrijwilligersbeleid in de welzijnssector. Drie belangrijke pijlers spelen hier een rol: visie, voorwaarden en verbintenis. De vraag die gesteld wordt, is in welke richting veranderingen in de welzijnssector zouden moeten plaatsvinden om (weer) een aantrekkelijke aanbieder van vrijwilligerswerk te worden.

Bert de Jong; Bruggen bouwen naar de toekomst

Over het proces van vitalisering, het vitaal en bij de tijd houden van de organisatie, zoals dat momenteel gebeurt binnen de vrijwilligersbeweging van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Lucas Meijs; Van ledenmanagement naar programmamanagement : Campaigning organisaties in verandering

Veel Nederlandse organisaties die werken met vrijwilligers ervaren dat zij fundamenteel anders moeten gaan managen. Aan de hand van drie verschillende soorten non-profitorganisaties en de rol van vrijwilligerswerk daarin, wordt gekeken in hoeverre een verschuiving naar een modernere manier van managen mogelijk is.

Aranka Verheugd: Doelgroepenbenadering bij vrijwilligersorganisaties

Verslag van een onderzoek door de vrijwilligerscentrale Almere of het gebruik van een doelgroepenbenadering bij het werven van nieuwe vrijwilligers zou kunnen leiden tot een ef-fectievere en efficiëntere wervingscampagne.

Linda Bridges Karr; A Framing Approach to Understanding Volunteers' Motivations : Keeping an Eye on the Goal(s)

De motivatie van vrijwilligers is geen constant gegeven. Onder invloed van de omgeving (waaronder de vrijwilligersorganisatie) kan deze veranderen. Artikel waarbij verbanden worden gelegd tussen het onderzoek naar de motivatie van vrijwilligers en sociologische theorieën over menselijke motivatie en pro-sociaal gedrag.

René Denis; 'Ik ben nooit gevraagd'

Een interview met Theo van Loon. Sinds begin jaren tachtig in verschillende rollen actief op het terrein van het vrijwilligerswerk in en buiten Nederland. Van Loon kijkt terug naar thema’s uit het verleden en vooruit naar de thema’s van de toekomst. En natuurlijk naar de rol van onderzoek