ViO: Vrijwillige Inzet Onderzocht nummer 9

Jaargang 4, supplement

Dit supplement van het wetenschappelijke tijdschrift ViO, Vrijwillige Inzet Onderzocht, bevat de volgende artikelen:

Marike Kuperus, Lucas Meijs, Jeffrey Brudney en Mary Tschirhart; Vrijwilligers als hout of als vis: een verkenning van de toekomst van vrijwilligerswerk.

Verslag van het onderzoek 'Vrijwilligers als hout of als vis'. Het onderzoek vertrok vanuit de gedachte dat vrijwilligerswerk bekeken kan worden als een collectieve bron. Net als olievelden, visgronden of andere natuurlijke bronnen kan een groeiend beroep op deze bronnen in combinatie met onzorgvuldig gebruik leiden tot krapte en oneerlijke verdeling van de voorzieningen.

Jeffrey Brudney en Lucas Meijs; Een tragedie in  vrijwilligerswerk voorkomen: een nieuw paradigma

De vrijwillige sector lijkt vol van negatieve en bezorgde verhalen over het (in stand houden van het huidige) niveau van sociaal kapitaal, donaties en vrijwilligerswerk. Tegelijkertijd is er een trend waarbij meer van burgers zelf wordt verwacht. Tegen deze achtergrond presenteren de auteurs een nieuwe conceptualisering die perspectieven opent voor onderzoekers en mensen in de praktijk op het gebied van vrijwilligerswerk en vrijwilligersenergie.

Raymond Gradus, Pierre Koning en Joëlle Noailly; Non-profits als katalysator van vrijwilligerswerk?

Artikel waarin gepoogd wordt de vraag te beantwoorden of een overheveling van werk van de overheid (publiek) naar de non-profitsector (privaat) zou leiden tot een toename van vrijwilligerswerk.

Pallas Lam en Marike Kuperus; Kansen en bedreigingen bij toekomstige inzet van leden in verenigingen. Vereniging zoekt: woorden en/of daden

Verenigingen zijn grootgebruikers van vrijwillige inzet. Ondanks het feit dat verenigingen vrijwilligers kunnen werven onder meer betrokken mensen, zien we dat juist ook deze organisaties worstelen met de inzet van vrijwilligers en het betrekken van de achterban. Artikel waarin specifiek gekeken is naar de vraag: wat is goed vrijwilligersmanagement op de lange termijn in verenigingen?

Peter van der Loo en Nadia Dajani; Communicatie tussen de stakeholders van vrijwillige inzet: bittere noodzaak

Wie zijn de relevante partijen - de stakeholders - van vrijwillige inzet? En is er sprake van dialoog tussen deze stakeholders en hoe ziet deze er eventueel uit? Auteurs stellen dat vrijwilligers de belangrijkste stakeholder zijn van vrijwilligerswerk. Zij plaatsen vraagtekens bij de legitimiteit van de centrale positie van de overheid.

Cees van den Bos; Nieuwe bronnen aanboren

Artikel over de door vrijwilligerscentrale Arnhem ontwikkelde bronmethodiek. Deze methodiek richt zich in eerste instantie op organisaties - doorgaans verenigingen - die voor vrijwillige inzet aangewezen zijn op een achterban van leden. Of de vraaggerichte aanpak van de bronmethodiek tot een duurzaam gebruik van de ‘verenigingsmeent’ leidt, is de belangrijkste vraag.

Johanna Wolfbauer en Esther Ten Hoorn; Country and industry comparison of opportunities and restrictions of externally accredited volunteer organizations. Certification of Volunteer Energy

Internationale vergelijking van een aantal door externe instanties toegekende certificaten voor vrijwilligersorganisaties.

Marjet van Houten en Aletta Winsemius; Het kind en het badwater

Certificering en andere  meer formele beloningsvormen voor vrijwilligers. De voordelen van dergelijke erkenningsmechanisme en de bezwaren. Zo brengt het invoeren en hanteren van formele procedures ook meer organisatiekosten met zich mee en stellen lang niet alle vrijwilligers het op prijs.

Femida Handy en Jeffrey L. Brudney; An organizational analysis for nonprofit-management: When to Use Volunteer Labor Resources

Sommige nieuwe vormen van vrijwilligerswerk, zoals episodisch vrijwilligerswerk en service-learning blijken vanuit organisatorisch oogpunt  minder efficiënt te zijn. Analoog aan de zoektocht naar natuurlijke hulpbronnen, lijkt er sprake te zijn van verminderde meeropbrengst.

Angela Ellis Paine, Gertrud Malmersjo en Wendy Stubbe; Kortdurend vrijwilligerswerk: zegen of vloek?

Op basis van interviews met sleutelfiguren en een screening van 50 websites in Groot-Brittannië blijkt dat inderdaad veel organisaties al inspelen op de wens van vrijwilligers zich beperkt te binden. Maar er  zijn voor organisaties zowel voordelen als duidelijke nadelen aan verbonden.

Lucas Meijs, Esther Ten Hoorn, Mary Tschirhart en Jeffrey Brudney; De effecten van werknemersvrijwilligerswerk op volunteerability

De korte en lange-termijn gevolgen van werknemersvrijwilligerswerk. Auteurs plaatsen vraagtekens bij de algemene aanname in de literatuur dat werknemersvrijwilligerswerk positief is voor non-profitorganisaties en vrijwilligerswerk. Zij stellen dat dit waarschijnlijk in ieder geval afhankelijk is van de inrichting van het werknemersvrijwilligerswerkprogramma.

Hanneke Mateman en Monique van der Meulen; Effecten van maatschappelijke stage op de volunteerability van jongeren: Verplicht vrijwillig?

De resultaten van Nederlands en Amerikaans onderzoek lijken een voorzichtige indicatie te geven dat scholieren na het doen van een maatschappelijke stage meer open staan voor vrijwillige inzet. Op termijn zou daarom eerder een stijging van het aandeel van jonge mensen in het vrijwilligerswerk te verwachten zijn dan een daling.

Linda Bridges Karr; An exploration of the implications of obligation for volunteerability: I’ll do it because I want to, not because I have to

Artikel over het effect van verplichting op het aantrekken van vrijwilligers op de langere termijn. De auteur beklemtoont dat een goede organisatie van vormen van verplicht vrijwilligerswerk voor het positieve effect op 'volunteerability' op de langere termijn van groot belang is.