Wat werkt bij samenlevingsopbouw?

Samenlevingsopbouw: het werken in en met gemeenschappen, staat volop in de belangstelling. Sommigen spreken over de herontdekking van samenlevingsopbouw. Het doel van dit dossier is om alle spelers die op uitvoerend niveau betrokken zijn bij het werken aan samenlevingsopbouw te ondersteunen bij het werken aan samenlevingsopbouw.

Samenlevingsopbouw ≠ opbouwwerk

Samenlevingsopbouw en opbouwwerk worden vaak met elkaar in verband gebracht, maar zijn niet hetzelfde. Opbouwwerk is een vorm van institutionele en professionele bemoeienis met samenlevingsopbouw (Spierts & Van der Sterren, 2000, p.120; Hofman, 2020). Opbouwwerkers zijn van oudsher de professionals die werken aan samenlevingsopbouw. Opbouwwerk is zowel een variant van het beroep sociaal werk, zoals in het meest recente beroepsprofiel van de BPSW (Koeter, 2022), als een zelfstandig beroep. Zo is er ook een apart beroepscompetentieprofiel voor opbouwwerkers (Gerrits & Vlaar, 2010). Maar naast opbouwwerkers zijn er veel andere professionals en andere partijen betrokken bij en bezig met samenlevingsopbouw, waaronder (actieve) inwoners zelf (Engbersen et al., 2021; Gerrits & Vlaar, 2010).

Wie zijn de samenlevingsopbouwers?

Anno 2024 zijn er tal van spelers die zich inzetten voor samenlevingsopbouw. Dat kan zowel vanuit formele kaders, als vanuit een informele setting. Bij formele kaders kan het gaan om samenlevingsopbouw vanuit een maatschappelijke organisatie of gemeente. Denk aan opbouwwerkers, buurtondersteuners, dorpsondersteuners, sociaal makelaars, gebiedscoördinatoren, wijkteammedewerkers, maar ook aan sociaal ondernemers, community librarians, kwartiermakers en wijkagenten. Vanuit informele settings gaat het vooral om actieve bewoners in bewonersgroepen, zelforganisaties of burgerinitiatieven, maar ook initiatieven vanuit bijvoorbeeld kerken of andere levensbeschouwelijke organisaties.

Tekst loopt door onder afbeelding.

Screenshot van de infographic Wat werkt bij Samenlevingsopbouw

Download de infographic

Wat werkt bij?

Het Wat werkt bij-dossier is voor al die hierboven genoemde samenlevingsopbouwers. Het doel van dit dossier is om alle spelers die op uitvoerend niveau betrokken zijn bij het werken aan samenlevingsopbouw te ondersteunen bij het werken aan samenlevingsopbouw. Met de kennis uit dit dossier willen we hen ondersteunen bij het vormgeven en onderbouwen van hun handelen in samenlevingsopbouwpraktijken en bij het laten zien van de meerwaarde van samenlevingsopbouw. We willen met deze kennis een weerwoord bieden bij de hooggespannen verwachtingen die er over samenlevingsopbouw bestaan. En bij de neiging om samenlevingsopbouw instrumenteel in te zetten bij het ‘fixen’ van maatschappelijke vraagstukken.

Download het dossier 'in het kort'

Download het volledige dossier 

Wij focussen in dit dossier op de vraag: Wat werkt in samenlevingsopbouw gericht op gemeenschapsversterking en gemeenschapskracht? We denken dat samenlevingsopbouw niet veel verschilt van sociaal werk in het algemeen en dat er ook hier sprake is van een stabiel gedachtegoed; dat in de afgelopen decennia voldoende is ontwikkeld. Tot dit gedachtegoed behoort het bewustzijn dat samenlevingsopbouwers zich naast het mesoniveau (het niveau van de groep, gemeenschap, netwerk, straat, buurt) altijd moeten verhouden tot het microniveau (individu, huishouden, gezin) en het macroniveau (de bredere samenleving, organisatie, beleid en politiek). De omstandigheden waaronder mensen leven, zijn van belang voor de gemeenschapsvorming. Voor succesvol handelen moet de samenlevingsopbouwer alert zijn op deze omstandigheden, welke overal anders zijn. Dat vergt dus een voortdurende aanpassing van het handelen. Samenlevingsopbouw is ook een vakgebied waarvoor vanuit sociaal-maatschappelijke theorieën werkzame elementen zijn aan te wijzen die behulpzaam zijn om onder wisselende omstandigheden te werken aan samenlevingsopbouw.