Wat werkt bij het succesvol toeleiden van jongeren naar werk

De meeste jongeren slagen er goed in om zelf op zoek te gaan naar een passende baan of opleiding. Toch is er in Nederland nog steeds een relatief grote groep jongeren in een kwetsbare positie. Zij hebben geen betaald werk, volgen geen onderwijs en/of worstelen met complexe problemen (verslaving, schulden, dak- en thuisloosheid).

Het dossier Wat werkt bij de succesvolle toeleiding van jongeren naar werk beschrijft welke werkzame elementen je kunt inzetten om jongeren in een kwetsbare positie duurzaam te laten participeren op de arbeidsmarkt. 

Dit dossier biedt een overzicht van ‘mogelijke’ werkzame elementen, het is bij wijze van spreken een menu waaruit de hulpverlener of ondersteuner de voor een specifieke jongere meest geschikte elementen kan kiezen.

Online verbetertool Jongeren en arbeid

De inzichten uit dit dossier en een aantal regionale bijeenkomsten hebben zijn vertaald naar een online verbetertool. Hiermee kun je aan de slag gaan om jouw project of aanpak van arbeidstoeleiding nog beter te maken.

Lees meer over de verbetertool

Bekijk ook onderstaande publicaties over de arbeidsparticipatie van jongeren in een kwetsbare positie.

Onderzoekscahier Arbeidsparticipatie jongeren met een beperking

Het Onderzoekscahier Arbeidsparticipatie jongeren met een beperking inventariseert de beschikbare onderzoeken over de mogelijkheden en belemmeringen waar jongeren met een beperking tegen aan lopen bij hun arbeidsparticipatie. Een groot aantal onderzoeken zijn in deze publicatie op thema gerangschikt. Per onderzoek wordt een kleine samenvatting gegeven, alsmede een link naar het oorspronkelijke onderzoek. Dit digitale onderzoekscahier is een initiatief van de Vrije Universiteit (Bestuurswetenschap en politicologie), het Verwey-Jonker Instituut en Divosa.

Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt in beeld

Het onderzoek Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt in beeld, brengt in kaart hoeveel jongeren (16-30) een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, wat hun kenmerken zijn, welke factoren wijzen op een verhoogd risico op afstand tot de arbeidsmarkt, welke subgroepen er binnen deze groep te onderscheiden zijn en waar mogelijk kansen liggen om hun positie te verbeteren. Afstand tot de arbeidsmarkt wordt daarbij gedefinieerd met economisch niet-zelfstandig. Dit onderzoek is uitgevoerd door het CPB in opdracht van de werkgroep van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO).