Op weg naar een beschermd thuis

Van cliënt naar wijkbewoner; dat is de opgave rondom de Kanteling beschermd wonen. Daarmee krijgen mensen die gebruik maken van beschermd wonen een betere plek in de samenleving. Maar eenvoudig is dat niet. De ervaringen uit de regio Meierij in Schijndel en ’s-Hertogenbosch vormen de basis van deze handreiking die het proces stap voor stap toelicht.

Handreiking

In de regio Meijerij is vanaf 2016 gewerkt aan de woonopgave als onderdeel van de Kanteling beschermd wonen. Gemeenten, corporaties en zorgaanbieders werkten hierin samen; het proces wordt stap voor stap toegelicht. Ook worden vragen die de samenwerkende partners in de praktijk tegenkwamen beantwoord, zoals:

  • Kunnen mensen een stap naar meer zelfstandigheid aan?
  • Hebben we daar wel woningen voor beschikbaar?
  • Hoe stel je een passende huurovereenkomst op?
  • Wat betekent dat voor de inkomenssituatie?

Voor wie?

Deze handreiking is bedoeld voor professionals, beleidsmakers en bestuurders van betrokken organisaties, die de woonopgave in de Kanteling beschermd wonen zorgvuldig willen vormgeven. In de handreiking zijn de werkzame bestanddelen vastgelegd, zodat de organisaties, samen met inwoners, huurders, wijkbewoners, cliënten én buren, kunnen doen wat werkt voor mensen in een kwetsbare positie die het (net) niet alleen redden.

Inhoud

Deel 1 beschrijft de inhoudelijke kaders, de complexiteit van het proces en de context van de Kanteling beschermd wonen. We gaan in op de verschillende levensdomeinen die aandacht vragen als iemand met succes zelfstandig wil gaan wonen. En we kijken wat dat vraagt in de samenwerking van betrokken partijen en onder welke voorwaarden.

Deel 2 biedt handvatten voor het werken aan de Kanteling. Hierin vereenvoudigen we de complexiteit van het proces en schetsen de rol van de verschillende actoren. In een schematisch overzicht benoemen we de benodigde processtappen.

In het Werkboek staan allerlei praktische voorbeelden; van bijeenkomsten, een sociale kaart, een huurcontract met begeleidingsparagraaf, enz.

Download de handreiking

Op weg naar een beschermd thuis is samengesteld door Ann Meijer, projectleider Kanteling beschermd wonen in de regio Meijerij in Schijndel en ’s Hertogenbosch, met medewerking van Margit van der Meulen, adviseur Thuis in de Wijk, Movisie.