Zelfbeschikking, veiligheid en gelijkheid

Hoe bevordert u dat ook in uw gemeente?

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, meisjesbesnijdenis, huwelijksdwang, achterlating en discriminatie van LHBTI-personen, ongelijkheid tussen vrouwen en mannen zijn mondiale problemen. In Nederland speelt dit onder meer in een deel van de migranten- en vluchtelingen gemeenschappen. In sommige gemeenschappen is dit zelfs dagelijks aan de orde. Slachtoffers krijgen vaak niet de professionele hulp die zij nodig hebben. Zij weten de weg niet of vinden de drempel te hoog. Het hart luchten bij een vertrouwenspersoon helpt dan even, maar lost het probleem niet blijvend op. Voorkomen dat problemen en geweld escaleren vraagt om vertrouwen en om effectieve hulpverlening.

Download direct de brochure (pdf)

Professionele hulp bereikt bewoners met een vluchtelingen- of migratieachtergrond niet op tijd of sluit niet goed aan. Zij maken nauwelijks gebruik van laagdrempelige voorzieningen, waardoor zij later juist in zwaardere en/of duurdere voorzieningen terecht komen. Als antwoord op de vraag hoe gemeenten dit kunnen verbeteren adviseren onderzoekers van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) 'dat migrantenorganisaties een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de kloof tussen vraag en aanbod. Door het bieden van extra ondersteuning aan hun achterban, door hen te helpen de stap naar een instelling te maken en door samen met formele instellingen te werken aan een betere aansluiting bij de leefwereld van deze bewoners.'

De Alliantie Verandering van Binnenuit en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) beschrijven in deze brochure hoe zij gemeenten kunnen ondersteunen bij het bevorderen van preventie en vroegsignalering. Samen bieden zij scholing op maat aan om de verbinding tussen sociaal professionals, intermediairs en lokale migranten- en vluchtelingenorganisaties te versterken. Hun doelen zijn preventie en duurzame samenwerking tussen alle betrokkenen.