Publicaties

De kleine dingen die je doet
De kleine dingen die je doet

13 lichte interventies van de sociaal werker

april 2014 Goede ondersteuning zit in kleine dingen: een praatje, een aanmoediging, een begroeting of een helpende hand. Het zijn deze elementen die het verschil maken bij het ondersteunen van mensen. Toch ervaren sociaal werkers doorgaans weinig... Lees verder
Cliëntenparticipatie bij beleid nieuwe Jeugdwet
Cliëntenparticipatie bij beleid nieuwe Jeugdwet

Resultaten onderzoek onder gemeenten

april 2014 Het betrekken van cliënten bij beleid en uitvoering is in de nieuwe Jeugdwet vastgelegd. Uit het onderzoek 'Participatie in zicht' van het Verwey-Jonker Instituut (uitgevoerd in 2012) bleek dat veel gemeenten moeite hebben om... Lees verder
Kantelen naar informele zorg
Kantelen naar informele zorg

Samenwerken met mantelzorgers, vrijwilligers en buurtgenoten

april 2014 Mede door de transities en transformaties in het sociale domein moeten veel professionals anders gaan werken: minder overnemen en meer samenwerken met de cliënt en diens netwerk, en hen ondersteunen. De vraag is: hoe kunnen ze dat... Lees verder
Afbeelding bij Zelfregie en huiselijk geweld
Zelfregie en huiselijk geweld

Samen werken aan duurzame veiligheid achter de voordeur

april 2014 De inzet van zelfregie in de aanpak van huiselijk geweld is niet nieuw. Dat gebeurde al in de jaren zeventig als burgerinitiatief vanuit de vrouwenbeweging. Ook toen werd ingezet op eigen kracht, zeggenschap en eigenaarschap. In de... Lees verder
Stappenplan Handelen bij ontspoorde mantelzorg
Stappenplan Handelen bij ontspoorde mantelzorg

Een model als aanvulling op de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

april 2014 Waarom een stappenplan specifiek voor ontspoorde mantelzorg? Uit de praktijk weten we dat ontsporing van mantelzorg subtiel is. Mantelzorg wordt uit liefde gedaan waardoor het uitgangspunt anders is dan bij reguliere zorg. Voor een... Lees verder
Samenwerken tussen zorg en welzijn: nu is de tijd
Samenwerken tussen zorg en welzijn: nu is de tijd maart 2014 Integraal problemen aanpakken in de nulde- en eerstelijn vereist samenwerking tussen zorg en welzijn. Hoe pak je dat aan? Hoe vorm je bijvoorbeeld als maatschappelijk werker een bestendig samenwerkingsverband met wijkverpleegkundigen en... Lees verder
Afbeelding bij Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - voorjaar 2014
Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - voorjaar 2014

Sociaal over de grens

maart 2014 Thema: Sociaal over de grens. Inkomensongelijkheid is nergens goed voor, zegt epidemioloog Richard Wilkinson, met Kate Pickett auteur van het boek 'The spirit level. Why equality is better for everyone' in dit nummer van... Lees verder
Afbeelding bij Bijzonder sterk
Bijzonder sterk

Cursus voor LBT-vrouwen over eigen kracht en veiligheid

maart 2014 Movisie heeft samen met een groep ervaren trainers een cursus ontwikkeld over eigen kracht en veiligheid van LBT-vrouwen. Het bestaat uit een combinatie van technieken uit weerbaarheidscursussen, improvisatietoneel en anti-... Lees verder
Afbeelding bij Aan de slag met sociale netwerken
Aan de slag met sociale netwerken

De 44 meest bekende methoden verzameld

maart 2014 Netwerkgericht werken kan op vele manieren. Hoe begint u en wat levert het uw cliënt op? De publicatie Aan de slag met sociale netwerken helpt u op weg en maakt u wegwijs in de 44 meest bekende instrumenten en methoden. U... Lees verder
Afbeelding bij VerAnder
VerAnder

Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn

maart 2014 Veranderen is niet meer weg te denken uit deze tijd en daarvoor is natuurlijk al de nodige literatuur beschikbaar. Managers in zorg en welzijn hebben de veranderkunst hard nodig om de omslag te kunnen maken naar de... Lees verder
Afbeelding bij TSV: De stille krachten van de verzorgingsstaat
TSV: De stille krachten van de verzorgingsstaat

Geschiedenis en toekomst van sociaal-culturele professionals

maart 2014 In De stille krachten van de verzorgingsstaat beschrijft Marcel Spierts de stormachtige ontwikkeling van de sociaal-culturele beroepen na de Tweede Wereldoorlog. Hij laat zien hoe de naoorlogse politieke en culturele elite deze... Lees verder
Evaluaties van sociale wijkteams
Evaluaties van sociale wijkteams

Inventarisatie van afgesloten onderzoeken van sociale wijkteams

februari 2014 In steeds meer gemeenten in Nederland zijn sociale wijkteams van start gegaan, deels in de vorm van pilots. De behoefte aan kennis naar het functioneren van sociale wijkteams en de mogelijke resultaten zijn groot. Dit rapport bevat een... Lees verder
Buurthulp in 2014
Buurthulp in 2014

Zes praktijkvoorbeelden

februari 2014 Hoe kunnen we in een buurt of wijk onderlinge hulp- en dienstverlening organiseren? In 'Buurthulp in 2014 - zes praktijkvoorbeelden' beschrijft Movisie zes praktijkvoorbeelden van Buurthulp. Al deze projecten brengen... Lees verder
Afbeelding bij Werken aan economische participatie
Werken aan economische participatie

29 best practices

februari 2014 'Als u dit boekje doorleest, zult u merken dat de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt erg divers is. Ook zijn deze mensen sterk. Ze hebben weliswaar een zetje in de goede richting nodig, maar bloeien vervolgens op en zijn... Lees verder
Afbeelding bij Huiselijk geweld door kinderen en jongeren tegen hun ouders
Huiselijk geweld door kinderen en jongeren tegen hun ouders

Verkennend onderzoek

februari 2014 Mishandeling van ouders door hun kinderen komt vaker voor dan gedacht. Ouders die bang zijn voor hun kind komen daar niet snel mee naar buiten. Zij schamen zich en voelen zich schuldig. Daarom vraagt deze problematiek om een specifieke... Lees verder
Afbeelding bij Het 8-fasenmodel
Het 8-fasenmodel

Cliënten in de maatschappelijke zorg begeleiden

januari 2014 Wilt u cliënten krachtgericht, planmatig en integraal begeleiden? Werk dan volgens de methode van het 8-fasenmodel. De methode helpt om vanuit een positieve grondhouding samen te werken met uw cliënten en zijn netwerk... Lees verder
Afbeelding bij Implementatiewijzer 8-fasenmodel
Implementatiewijzer 8-fasenmodel

Een waarderende aanpak voor het implementeren van het 8-fasenmodel in uw organisatie

januari 2014 Een aanpak die goed aansluit bij de visie van het 8-fasenmodel is het waarderend vernieuwen. Movisie adviseert om het 8-fasenmodel met deze aanpak te implementeren. Beiden gaan uit van een vergelijkbare positieve grondhouding en... Lees verder
Aan de slag met sociale wijkteams
Aan de slag met sociale wijkteams

Tips en ervaringen uit de praktijk van Lelystad, Groningen, Venlo en Utrecht

januari 2014 Sociale wijkteams zijn in opmars. Door te werken met sociale wijkteams proberen gemeenten aanbod en vraag van zorg in de wijk dichterbij elkaar te brengen, gebruikmakend van de eigen kracht van burgers. Dit moet leiden tot meer... Lees verder
Afbeelding bij Handreiking LHBT-emancipatie: de drie decentralisaties
Handreiking LHBT-emancipatie: de drie decentralisaties januari 2014 Het kabinet zet bij de decentralisaties in op de participatiemaatschappij: zelfredzaamheid, inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Door de decentralisaties krijgen de gemeenten meer taken. Naast de uitvoering van de (nieuwe) Wmo... Lees verder
Bedreivigheid onderzocht
Bedreivigheid onderzocht

De Methodine onderzocht

januari 2014 Stichting Eigen Bedreivigheid in Doetinchem werkt aan 'bedreivigheid' voor en met mensen die door verslaving, dakloosheid en andere narigheid in de marge van de maatschappij leven. 'Bedreivigheid' is de term die de... Lees verder
E-boek Stappen in buurt- en dorpskracht
E-boek Stappen in buurt- en dorpskracht

Initiatieven in samenwerking op de voet gevolgd

januari 2014 In 2012 startte Movisie met het volgen van 25 initiatieven in buurt- of dorpskracht: burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken. We doen verslag van onze... Lees verder
Sociaal werk en ggz: samen sterker voor een gezonde buurt
Sociaal werk en ggz: samen sterker voor een gezonde buurt december 2013 De verzorgingsstaat verandert in een participatiesamenleving. In deze omslag verandert er veel in de AWBZ, het sociaal domein en de zorgverzekeringswet. Natuurlijk heeft dit ook gevolgen voor de samenwerking tussen professionals in de... Lees verder
Afbeelding bij Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - winter 2013
Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - winter 2013

Sociaal maakt gezond

december 2013 Thema: sociaal maakt gezond. Het krachtwijkenbeleid heeft een positief effect op de gezondheid en leefstijl van wijkbewoners. Dat zegt Karien Stronks, hoogleraar sociale geneeskunde in het AMC in het vierde nummer van Tijdschrift voor... Lees verder
Afbeelding bij Werken aan sociale veiligheid in de zorg
Werken aan sociale veiligheid in de zorg

Hoe pakt u dat aan?

december 2013 In dit leaflet presenteert Movisie haar visie en benadering voor het bevorderen van sociale veiligheid in de zorg, met als doel: preventie van en adequaat handelen bij grensoverschrijdend gedrag jegens cliënten. Auteur:... Lees verder
Afbeelding bij Methoden en instrumenten zelfregie
Methoden en instrumenten zelfregie

Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties

december 2013 In dit rapport staat een overzicht van methoden, instrumenten en organisatievormen die hulpverleners kunnen gebruiken om (meer) zelfregieversterkend te werken. De inventarisatie wordt regelmatig aangevuld. Zelfregie betekent dat... Lees verder