Publicaties

Afbeelding bij Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender-ouderen
Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender-ouderen

Handreiking LHBT-emancipatie

januari 2013 In Nederland wonen ongeveer 900.000 lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT), grofweg vijf procent van de bevolking. In theorie zou dit betekenen dat ook vijf procent van de ouderen in Nederland LHBT is.... Lees verder
Leefgebiedenwijzer
Leefgebiedenwijzer

Versterken van eigen kracht van cliënten

januari 2013 Bij u komen mensen met teleurstellingen, pijn, ziekte of trauma’s. Samen met hen gaat u op zoek naar hun kracht om het leven weer of meer zin te geven. Maar hoe doet u dat? Hoe kunt u mensen ondersteunen in hun kracht, juist als... Lees verder
Afbeelding bij Bereik uw achterban via social media
Bereik uw achterban via social media

Social mediagids voor het betrekken van burgers

januari 2013 Veel Wmo-raden vinden het lastig om alle burgers en doelgroepen te bereiken blijkt uit onderzoek. Wilt u meer communiceren met uw achterban? Wilt u makkelijker overleggen met uw collega’s in de Wmo-raad en met de gemeente? Ga dan... Lees verder
(Wmo) beleid maken met persona's
(Wmo) beleid maken met persona's

Anders werken aan cliënten- en burgerparticipatie

januari 2013 Wanneer er zich veranderingen voordoen, zoals de AWBZ-transitie, heeft dat gevolgen voor veel mensen. Als gemeente, cliënt- of belangengroep of als aanbieder kunt u met behulp van een persona die gevolgen samen of alleen... Lees verder
Handreiking Maatschappelijke Ondersteuning

Kenmerken van professioneel ondersteunen

januari 2013 De Wmo doet een beroep op de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de burger. Daar hoort ook een goede kwaliteit van dienstverlening bij. Wat moet een professional in de sociale sector kunnen en doen om goed uitvoering te... Lees verder
Geloven onder de regenboog
Geloven onder de regenboog

Handreiking voor hulpverlening aan christelijke lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders

januari 2013 Lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) met een christelijke achtergrond komen vaak in aanraking met afwijzende visies op homoseksualiteit en transgenderisme. Het horen van deze visies, gebrek aan steun en... Lees verder
Afbeelding bij Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding
Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding

Voorbereid op de transitie AWBZ-Wmo

januari 2013 Wat gebeurt er met arbeidsmatige dagbesteding als gemeenten straks verantwoordelijk worden? Waar liggen de kansen en wat zijn bedreigingen? Wat kunnen zorgorganisaties doen? Wat verwachten ze van gemeenten? En hoe kunnen ze elkaar... Lees verder
 
Verkenning Plattelandsontwikkeling

Overzicht van methoden voor versterking van actief burgerschap

december 2012 Deze verkenning is opgezet rond de term plattelandsontwikkeling. De gezochte methoden richten zich in essentie op het ondersteunen en versterken van actief burgerschap op het Nederlandse platteland. Bewoners van het platteland en hun... Lees verder
 
Toolkit sterk netwerk

Toolkit voor vrijwilligerscoördinatoren

december 2012 De methodiek Een Sterk Sociaal Netwerk reikt een kader voor vrijwilligers die als netwerkcoach aan de slag willen en vrijwilligerscoördinatoren die met netwerkcoaches willen werken. Inmiddels is er door een aantal organisaties... Lees verder
Afbeelding bij Twee stappen vooruit, een terug
Twee stappen vooruit, een terug

Bestrijding van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating. Politiek klimaat, beleid en aanpak in Nederland

november 2012 Eergerelateerd geweld kwam vanaf 2003 hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. In vogelvlucht wordt de Nederlandse praktijk beschreven, van opsporing en vervolging, opvang en hulpverlening tot en met preventie en voorlichting.... Lees verder
 
Rapporten Flying Team against violence

Stand van zaken in Cyprus, Duitsland, Nederland, Turkije en Zweden

november 2012 Overkoepelend rapport waarin de ontwikkelingen in de afzonderlijke landen onderling worden vergeleken: European Report Flying Team against Violence. U kunt ook de samenvatting downloaden: Report Flying Team against Violence,... Lees verder
Afbeelding bij Op weg naar duurzame maatschappelijke ondersteuning
Op weg naar duurzame maatschappelijke ondersteuning

De inhoudelijke samenhang tussen de drie decentralisaties en de Wmo

november 2012 In het sociale domein staan we voor belangrijke veranderingen: de vergaande beperking van de AWBZ, de voorgenomen komst van de Participatiewet en de decentralisatie van Jeugdzorg naar gemeenten hebben grote gevolgen voor burgers, voor... Lees verder
Afbeelding bij Politie en jongerenwerk
Politie en jongerenwerk

Waardevolle informatiebronnen voor lokaal jeugdbeleid

november 2012 Politie en jongerenwerk verzamelen elk op eigen wijze gegevens over groepen jongeren op straat. Informatie van de politie is primair bedoeld om jeugdoverlast te bestrijden. Jongerenwerk benut informatie vooral voor doelgroepkeuze,... Lees verder
Naar een homovriendelijk sportklimaat in de gemeente
Naar een homovriendelijk sportklimaat in de gemeente

Handreiking lokaal roze beleid in de sport

november 2012 Deze handreiking biedt gemeenten ideeën en voorbeelden hoe zij binnen en via de sport uitsluiting kunnen tegen gaan van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mannen en vrouwen en transgenders (LHBT’s).... Lees verder
 
De nieuwe sociale professional

Acht praktijkvoorbeelden

november 2012 Het MOVISIE project De Nieuwe Sociale Professional heeft als doel de nieuwe ontwikkelingen in de beroepsuitoefening in kaart te brengen en deze te toetsen aan de geldende beroeps- en opleidingsprofielen. Halverwege 2011 zijn 88... Lees verder
Afbeelding bij Outreachend besturen
Outreachend besturen

In tijden van transitie

november 2012 Managers en bestuurders kunnen een innovatie maken en breken. Als zij kaders weten te stellen die ruimte geven aan het lerend vermogen van professionals, heeft een innovatie kans van slagen. Ruimte geven impliceert vertrouwen geven en... Lees verder
Afbeelding bij Ik wou dat ik dood was
Ik wou dat ik dood was

10 vragen van professionals over suïcidepreventie onder lesbische, homo-, bi- en transgenderjongeren

oktober 2012 Onder homo-, lesbische en bi- jongeren is het aantal zelfmoordpogingen bijna vijf keer zo hoog als onder hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Ook onder transgenderjongeren lijkt suïcide veel voor te komen. Hoe komt dat? En hoe... Lees verder
Je Lijf, je Lief! Lesprogramma met dvd
Je Lijf, je Lief! Lesprogramma met dvd

Lesprogramma voor het praktijkonderwijs over grenzen in relaties en seks

oktober 2012 Deze DVD is onderdeel van het lespakket 'Je Lijf, je Lief!' Dit lesprogramma is ontwikkeld voor het praktijkonderwijs en gaat in op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het lespakket kan door de docent als... Lees verder
Van samen zoeken naar samen werken
Van samen zoeken naar samen werken

Wmo trendrapport 2012

september 2012 Professionele organisaties waren de afgelopen jaren nog zoekend naar hun rol in de uitvoering van de Wmo en burgerverbanden voelden zich niet aangesproken door de wet. Het derde Wmo-trendonderzoek van MOVISIE laat zien dat professionele... Lees verder
Afbeelding bij Supportgericht werken in de Wmo
Supportgericht werken in de Wmo september 2012 Supportgericht werken gaat over het ondersteunen van mensen vanuit hun eigen kracht en de kracht van hun sociale netwerk. Professionals vervullen een ondersteunende en empowerende rol. Met de overheveling van zorg vanuit de... Lees verder
Afbeelding bij Stevig fundament als basis
Stevig fundament als basis

Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

september 2012 De handreiking 'Stevig fundament als basis, Handreiking organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties' geeft zorg- en gehandicaptenorganisaties... Lees verder
Ouderen, de generatie van de toekomst
Ouderen, de generatie van de toekomst

20 succesvolle diversiteitsprojecten

september 2012 Ouderen, de generatie van de toekomst? Dat is het thema van de Movisie Diversiteitsprijs 2011. Deze prijs bekroont jaarlijks een project dat invulling geeft aan diversiteit op lokaal, regionaal of landelijk niveau.  OP STAP MET... Lees verder
Na schooltijd de natuur beleven!
Na schooltijd de natuur beleven!

Een stappenplan voor duurzame samenwerking voor een groen naschools aanbod

september 2012 Deze handreiking biedt concrete handvatten voor samenwerking om een groen naschools aanbod te ontwikkelen, te versterken én in te bedden in beleid. In zes stappen gaat u op zoek naar de juiste partners, formuleert u een... Lees verder
 
Zelfregie in de praktijk

Een kwalitatief onderzoek naar eigen regievoering van kwetsbaren in de zelfredzame samenleving

augustus 2012 In dit afstudeeronderzoek staat een kwalitatieve analyse naar hoe mensen die met hulpverlening te maken hebben aan het roer van hun eigen leven staan en hoe professionele hulpverleners deze zelfregie stimuleren. Daarnaast is... Lees verder
Afbeelding bij Momenten van zin
Momenten van zin

Essay over zingeving en mantelzorg

augustus 2012 'Momenten van zin' verkent zingeving in mantelzorg. Waarom? Omdat te vaak de nadruk ligt op de belastende aspecten van mantelzorg, terwijl veel mantelzorgers de zorg voor een naaste juist ook als heel waardevol ervaren. Of ze nu... Lees verder