Handhaving arbeidsverplichtingen

publicatie - september 2017
Handhaving arbeidsverplichtingen

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De Inspectie SZW heeft onderzocht of en zo ja in hoeverre de gemeenten in de uitvoeringspraktijk de arbeidsverplichtingen aan bijstandsgerechtigden hebben opgelegd en de naleving daarvan hebben gehandhaafd.

De Inspectie SZW komt op basis van het onderzoek tot de volgende conclusies:

Klantmanagers hebben een grote mate van vrijheid in de uitvoering. Hierdoor is er niet alleen tussen gemeenten sprake van verschillen bij de uitvoering, maar ook binnen gemeenten tussen verschillende klantmanagers.De Inspectie is van oordeel dat bovenstaande ertoe kan leiden dat de met de Participatiewet nagestreefde rechtsgelijkheid bij het handhaven van de arbeidsverplichtingen in het gedrang komt.
De Inspectie constateert afstand tussen wetgeving en uitvoeringspraktijk en vraagt zich af of deze afstand kan worden verkleind zonder daarbij ook de wetgeving nader te bezien.

Auteur:Inspectie SZW
Uitgever:Miniisterie van Sociale Zaken en werkgelegenheid
Jaar van uitgave:2017
Aantal pagina's:46

Bron