Het meten van effecten in sociale wijkteams

publicatie - augustus 2013
Het meten van effecten in sociale wijkteams

Veel gemeenten besluiten te (gaan) werken met sociale wijkteams. De vraag naar effecten van sociale wijkteams wordt daarom steeds urgenter. Er zijn nog geen grootschalige effectevaluaties gedaan, waardoor het lastig is een gefundeerde conclusie te geven. Wel is gestart met beschrijvingen, procesevaluaties en Maatschappelijke Kosten-Batenanalyses. Dit levert voorbeelden, voorwaarden en mogelijke indicatoren voor onderzoek op en tegelijkertijd ingrediënten voor het gesprek tussen welzijn en gemeenten om in te zetten op effectmeting.

In het leaflet 'Het meten van effecten van sociale wijkteams' heeft het programma Sociaal Werk in de Wijk (SWW) voor u onderzoeksresultaten samengevat, wordt de noodzaak van effectmetingen onderbouwd en krijgt u een stappenplan en tips voor het in kaart brengen van effecten en maatschappelijk rendement. En dat in maar vier pagina's!

Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2013
Aantal pagina's:4
Downloads
Het meten van effecten van sociale wijkteams