Profiel van daklozen in de vier grote steden

Resultaten uit de eerste meting naar dakloosheid in de vier grote steden 

publicatie - mei 2012

Eerste tussenrapportage
500 cliënten uit de maatschappelijke opvang worden twee en een half jaar gevolgd om te achterhalen waarom zij dakloos werden, en hoe zij zich hieraan - eventueel met succes - ontworstelen.

Belangrijkste uitkomsten
In het oog springt het grote aantal deelnemers bij aanmelding bij de opvang voor de eerste keer dakloos is. De totale duur van dakloosheid is ook relatief kort, zeker bij de volwassenen. Deze informatie doet vermoeden dat het profiel van de populatie daklozen in de vier grote steden in de afgelopen jaren, mede onder invloed van het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang, is veranderd. De deelnemers zijn minder lang dakloos dan de daklozen in de eerste jaren van de eeuwwisseling. Daardoor is hun perspectief op herstel en maatschappelijke participatie in principe gunstiger.
Wat echter tegelijkertijd opvalt is de kwetsbaarheid van de deelnemers, in termen van onder meer hun relatief geringe sociaaleconomische bronnen, hun gezondheidsproblemen, relatief forse middelengebruik, ervaringen als slachtoffer van misdrijven, maar ook (bij een substantieel deel) contacten met politie/justitie. De onderzochte groep bestaat voor het merendeel uit mannen, alleenstaanden, allochtonen en laagopgeleiden. De combinatie bij de deelnemers van herstelperspectieven enerzijds en kwetsbaarheden anderzijds, maakt de vraag naar de werkzaamheid van een persoonsgerichte aanpak des te indringender.

Auteur:B. van Straaten, J. van der Laan, C. Schrijvers, S. Boersma, M. Maas, J. Wolf & D. van de Mheen
Uitgever:Onderzoekscentrum Maatschappelijke ZOrg, UMC St. Radboud & IVO Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving

 

Jaar van uitgave:mei 2012