Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

publicatie - februari 2013
Afbeelding bij Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

In de meeste gemeenten in Nederland is aandacht voor het voorkomen of verminderen van eenzaamheid. Meerdere maatschappelijke organisaties houden zich hier vaak op verschillende manieren mee bezig. Meestal ontbreekt echter een structureel, systematisch en samenhangend beleid waarin deze activiteiten zijn ingebed. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat er soms alleen aandacht is voor eenzaamheid onder ouderen. Voor een afgewogen aanpak van eenzaamheid is het van belang dat binnen gemeenten een heldere visie bestaat op de te bestrijden problematiek, zodat lokale partijen beter met elkaar kunnen samenwerken en hun aanbod op elkaar kunnen afstemmen.

Deze handreiking maakt onderdeel uit van een reeks publicaties uit het ondersteuningsprogramma W+W+Z=Maak het samen! Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Vilans voerden het programma uit, dat financieel mogelijk is gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het programma is onderdeel van het actieplan ‘Beter (t)huis in de buurt’ van de ministeries. Deze bijzonder publicatie over eenzaamheid is tot stand gekomen in samenwerking met Coalitie Erbij. Met W+W+Z=Maak het samen! willen de ministeries ervaringen en kennis over regievoering op de beleidsterreinen van wonen, welzijn en zorg bij gemeenten en organisaties versterken (www.wwzmaakhetsamen.nl).

Auteur:Maat, J. van de, Xanten, H. van
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2013
ISBN:978-90-8869-096-9
Aantal pagina's:40
Prijs:€0,00
Downloads
Sleutels_lokale_aanpak_eenzaamheid