Wat ga je doen? Een beeld van Participatie & Werk in opvangvoorzieningen

Evaluatie van de opbrengst van het programma Participatie & Werk in opvangvoorzieningen

publicatie - juli 2014

Binnen de opvang is aandacht voor het bevorderen van maatschappelijke participatie van cliënten, waaronder uitstromen naar betaald werk. Dit rapport brengt in beeld welke veranderingen in de aandacht voor deze vorm van activiering heeft plaatsgevonden bij opvanginstellingen die zijn aangesloten bij de Federatie Opvang. De focus lag binnen dit onderzoek op het aanbod van de instellingen, wat het bereik hiervan is en hoe zij samenwerken met gemeenten en andere partijen. Daarnaast komen de kansen en knelpunten, die zowel de instellingen als cliënten ervaren, aan bod.

De Federatie Opvang heeft een meerjarenprogramma Meedoen opgesteld, met als doel cliënten optimaal te laten participeren in de samenleving. Een deelproject van dit programma richtte zich tussen 2011 en begin 2014 specifiek op Participatie & Werk. Niet alleen een uitstroom naar betaalde arbeid wordt beoogd, maar ook elke andere vooruitgang die leidt tot meer deelname aan de samenleving. Als middel om dit doel te bereiken worden onder andere laagdrempelige dagactiviteiten binnen de eigen opvang, vrijwilligerswerk elders en investeren in basisvaardigheden ingezet

Auteur:M. Davelaar en F. Hermens
Uitgever:Verwey-Jonker instituut

Bron

Klik hier voor het evaluatierapport 'Wat ga je doen?'