Zorg voor moeilijk te plaatsen personen in Rotterdam

Onderzoek naar definitie, profiel en zorgaansluiting

publicatie - mei 2013

Om de zorg in Rotterdam voor personen met ernstige psychische problemen die niet passen binnen de reguliere vormen van hulp te verbeteren, zal de gemeente meer duidelijkheid moeten creëeren wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit wordt geconcludeerd in het onderzoek, waarbij in beeld is gebracht wat de kenmerken zijn van de groep, hoe de zorg aansluit bij hun problemen en het niet passen binnen de reguliere vormen van hulp (omdat zij een gevaar vormen  voor andere zorggebruikers) en wat de beschikbare begeleiding en behandeling is van deze groep.

UIt gesprekken met ketenpartners vermoeden de onderzoekers dat er geen duidelijkheid is tussen de ketenpartners over wie waarvoor verantwoordelijk is bij deze groep. Om dit te veranderen kan de gemeente:

-  het initiatief nemen in het verhelderen en specificeren van de taken en verantwoordelijkheden van betrokken instellingen, mede in verhouding tot beschikbare expertise en beveiligingsmogelijkheden. 

- expliciteren wat van GGZ-instellingen en mogelijk andere organisaties wordt verwacht in het bieden van outreachende hulp ten behoeve van cliënten in de opvang. 

- het voortouw nemen bij het maken van een protocol voor hoe te handelen als moeilijk plaatsbare personen in de maatschappelijke opvang niet meer te hanteren zijn, mede uit oogpunt van veiligheid voor de persoon zelf en zijn omgeving.

 

Auteur:Linda van den Dries; Dorieke Wewerinke; Judith Wolf
Uitgever:Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg
UMC St Radboud Nijmegen
Jaar van uitgave:2013
Aantal pagina's:73