Movisies 2 - juni 2019

Verder benadrukt Bakker dat mensen die te maken hebben met problemen rondom zelfbeschikking en geweld, de drempel om gebruik te maken van voorzieningen te hoog vinden. Zelforganisaties kunnen hierin een intermediaire rol spelen, omdat ze problemen eerder kunnen signaleren en de weg naar een instelling kunnen wijzen. Hierdoor is op den duur minder langdurige zorg nodig en dit biedt dus ook maatschap- pelijk rendement. Goed voorbeeld: Rotterdam Met de actielijn Schadelijke traditionele praktijken is de gemeente Rotterdam een inspirerend voorbeeld voor andere gemeen- ten. Shantie Jagmohansingh en Maryem Mansouri van de gemeente Rotterdam werkten bij de totstandkoming van de actielijn nauw samen met migranten- en vluchtelingenorganisaties. ‘De samenwer- king is vanaf het begin breed ingestoken’, vertelt Jagmohansingh. ‘We zochten de samenwerking met de formele ketenpart- ners, deskundigen, ervaringsdeskundigen, sleutelpersonen en vrijwilligers. Op die manier konden we de gemeenschappen zelf bereiken en aansluiten bij wat zij nodig hebben om zelf aan de slag te gaan. We merkten binnen dit traject dat de formele en de informele organisaties veel van elkaar hebben geleerd.’ Tips voor samenwerking Waar moet je in een samenwerking met vluchtelingen- en migrantenorganisaties aan denken? Maryem Mansouri geeft vanuit haar eigen ervaringen een aantal tips: ‘Neem een open houding aan naar de samenwerkingspartners. Sta open voor een andere manier van werken. Vluchtelingen- en migrantenorganisaties vragen soms een andere benadering dan je gewend bent.’ Jagmohansingh en Mansouri merkten tijdens de start van (H)echt Verbonden, een project binnen de actielijn dat tot doel heeft om huwelijksgevangenschap tegen te gaan, dat er vanuit de organisaties in het begin enige argwaan was. ‘Om dit uit de lucht te halen, ben ik begonnen met een persoonlijk verhaal’, vertelt Jagmohansingh. ‘Het begint dus met jezelf kwetsbaar durven op te stellen.’ Ook van belang is een financiële vergoeding voor vrijwilligers/ervarings- deskundigen. ‘Ze doen goed werk en hun kennis draagt bij aan de deskundigheidsbe- vordering van de stad.’ Niet gehoord of gezien Organisaties zelf ervaren dat ze soms niet gehoord of gezien worden door gemeen- ten, zo blijkt uit de gesprekstafels en het panelgesprek tijdens de bijeenkomst op 12 april. ‘Terwijl migrantenorganisaties een grote potentie hebben om diverse groepen te bereiken’, aldus Ahmet Azdural van het Inspraakorgaan Turken. Volgens Essam Zeki, changemaker vanuit Vluchtelingen Organisaties Nederland en sociaal professi- onal bij de gemeente Amsterdam, heeft dit deels te maken met de vermarkting van het sociaal domein. ‘Organisaties worden niet altijd ingeschakeld om hun ervaringsdes- kundigheid, maar om een bepaald concept dat ze hebben ontwikkeld. Waarvan niet altijd bekend is of het echt effect heeft.’ Trek samen op Uit het voorbeeld van Rotterdam blijkt dat de gemeente de organisaties wel als gelijkwaardige partners ziet. ‘Een goede samenwerking is een uitdaging en zeker geen gemakkelijke opgave, maar we kunnen het niet alleen. We hebben de expertise uit de organisaties nodig’, aldus Jagmohansingh. Azdural: ‘Het is belangrijk dat je als gemeente organisaties al betrekt in de fase van de beleidsvorming. Maak hen medeverantwoordelijk en trek samen op.’ Saniye Tezcan van stichting Kezban vertelt dat de gemeente Amsterdam haar stich- ting inzet om in een wijkgerichte aanpak een mentaliteitsverandering op gang te brengen. Melahat Çapoğlu, voorzitter van de Turkse Vrouwenvereniging, heeft nu een goede werkrelatie met de gemeenten Eindhoven en Helmond opgebouwd. ‘Het vergde wel een investering van tien jaar’, vertelt ze lachend. Alliantie Verandering van binnenuit De Alliantie Verandering van binnenuit gaat over veiligheid, gelijkheid en accep- tatie van vrouwen en LHBTI’s (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen). De alliantie richt zich specifiek op de diverse migranten- en vluchtelin- gengemeenschappen in de Nederlandse multiculturele samenleving. Kenmerk: geen werkwijze van bovenaf maar van binnen- uit. De Alliantie bestaat grotendeels uit organisaties voor en door mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond. Meer informatie: Hilde Bakker ( h.bakker@movisie.nl of 06 554 40 625). Het duurde tien jaar om een goede relatie met de gemeente op te bouwen Handreiking Verandering van binnenuit De actielijn Schadelijke traditionele praktijken van de gemeente Rotterdam is één van de voorbeelden die wordt uitgelicht in de handreiking Verandering van binnenuit voor gemeenten. Deze handreiking biedt gemeenten handvatten om een mentaliteitsverandering in migranten- en vluchtelingengemeenschappen te ondersteunen en versterken. De handreiking is te downloaden op: movisie.nl/handreiking-verandering-binnenuit. Kerstdebat 20 december 2019 Het jaarlijkse Kerstdebat van Movisie op 20 december 2019 gaat over vragen als: Hoe laat je heersende groepsnormen verschuiven? Hoe creëer je meer veiligheid en gelijkheid van vrouwen binnen migranten- en vluchtelingengemeenschappen? Hoe kan de sociale acceptatie van LHBTI’s binnen deze gemeenschappen groter worden? De Alliantie Verandering van binnenuit is dit jaar partner. Aanmelden kan vanaf 1 oktober 2019 via movisie.nl . 30

RkJQdWJsaXNoZXIy OTE0NDk=