Hier worden we blij van!

Checklist vinden passende respijtzorg

Er zijn vele vormen van respijtzorg. Het Steunpunt Mantelzorg Verlicht Eindhoven heeft een checklist gemaakt met handvatten voor het vinden van passende respijtzorg.

Kennisnetwerk logeerzorg

Tijdens een bijeenkomst over logeerzorg, georganiseerd in het kader van programma In voor Mantelzorg-thuis, riep één van de projectleiders logeerzorg op tot meer uitwisseling en verbinding tussen alle logeervoorzieningen. Naar aanleiding van deze oproep is het Kennisnetwerk Logeerzorg opgericht. Een lerend netwerk van (beleids)professionals van gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen die zich met logeerzorg bezighouden. Het ministerie van VWS en Movisie ondersteunen dit netwerk. Word lid van de LinkedIn-groep van het Kennisnetwerk Logeerzorg om vragen uit te wisselen, goede voorbeelden te lezen en op de hoogte te blijven van bijeenkomsten.

Behoefteonderzoek logeerzorg

In dit landelijke behoefteonderzoek is gekeken naar de behoefte van mantelzorgers om gebruik te maken van structurele logeeropvang voor een vast aantal dagen per week in een verpleeginstelling.

Respijtkaart Land van Cuijk

In Land van Cuijk plaatste men tot voor kort alleen respijtvoorzieningen waarvoor een indicatie nodig is op de gemeentelijke lijsten. Het gat in de markt bleek om daar ook respijtvoorzieningen zonder indicatie aan toe te voegen. Dat is gebeurd. Vervolgens zijn vijfhonderd tassen uitgedeeld aan mantelzorgers met daarin informatie over de verschillende respijtvoorzieningen. En er wordt gewerkt aan een flyer om verdere bekendheid te geven aan respijtvoorzieningen bij mantelzorgers. Daarnaast komt er een digitale respijtkaart op het ‘Mantelzorg- en vrijwilligersplein’.

Verkenning naar respijtzorg onder gemeenten

In dit artikel lees je de belangrijkste uitkomsten van een enquête onder 109 gemeenten. Hebben gemeenten zicht op het aanbod en gebruik van respijtvoorzieningen? Sluiten aanbod en vraag goed op elkaar aan? En welke knelpunten en behoeften ervaren gemeenten?

Onderzoek: logeerzorg ook geschikt bij gevorderde dementie?

In dit onderzoek staat de vraag centraal: Welke behoeften aan ondersteuning hebben mantelzorgers die zorgen voor mensen met vergevorderde dementie? Welke factoren zijn van invloed op het al dan niet gebruiken van logeervoorzieningen, met of zonder Wlz-indicatie?