Movisie jaarbericht 2017

In 2017 zet Movisie de koers van 2016 voort. Samen met stakeholders werken we aan het realiseren van meer impact en actualiseren we onze meerjarenvisie. We intensiveren de samenwerking met andere kennisinstituten rondom de transformatie van de landelijke en regionale kennisinfrastructuur. Ook leggen we verbindingen met het programma sociaal domein en de diverse betrokken ministeries en gemeenten. We ontwikkelen een lerende aanpak rondom lastige sociale vraagstukken zoals eenzaamheid. En we vieren samen met collega-instituten en oud-collega’s ons tienjarig bestaan.

Yvonne van Mierlo 'Op weg naar verbinding en lerende praktijken'
Yvonne van Mierlo, voorzitter raad van bestuur
Lees het interview met Yvonne van Mierlo

Op weg naar verbinding en lerende praktijken

In 2017 vieren wij ons tienjarig bestaan samen met onze stakeholders. De externe, inspirerende bijeenkomst samen met onze stakeholders geeft verdere voeding aan onze meerjarenstrategie. Deze meerjarenstrategie sluit met haar thema’s naadloos aan op de ontwikkelingen in het sociaal domein. Het zijn complexe sociale vraagstukken die vragen om een integrale aanpak. Dat vraagt van Movisie om nog intensiever samen te werken. Afgelopen jaar investeerden we daarom veel in de verbindingen met de verschillende organisaties en de regionale verbinding met gemeenten.

In 2017 gaan we verder aan de slag met het uitrollen van de maatschappelijke opdrachten en marktplannen waarin de grote transformatiethema’s een belangrijke uitdaging vormen. We zijn aangesloten op het Programma Sociaal Domein waar de verschillende ministeries en gemeenten een aantal grote thema’s benoemd hebben, zoals . We werken met name samen op de sociale basis, integraal werken, het project 16-27 en de kennisinfrastructuur. Daarnaast boeken we mooie resultaten op de grote thema’s zoals aanpak van eenzaamheid en armoeden en schulden.

Movisie presenteert samen met NJC, NJI, Pharos, Vilans en de Werkplaatsen sociaal Domein onze visie op de toekomstige kennisinfrastructuur. Deze is breed gedeeld en besproken met veel opbouwende, positieve feedback. Centraal staat de verbinding die we leggen tussen beleid, wetenschap en praktijk. We vragen ons continu af: hoe zorgen we ervoor dat het veld kan leren van wat we ontwikkelen in co-creatie met het veld en de andere kennisinstituten op het terrein van bijvoorbeeld vernieuwende arrangementen en de borging van de kwaliteit van het werk? Hoe zorgen we samen voor een sterke body of knowledge die goed ontsloten wordt? En hoe ondersteunen we de lerende praktijken?

In 2017 begeleiden we samen met Sociaal Werk Nederland een aantal nieuwe Kamerleden op zomerstage. De nieuwe minister de Jonge heeft een duidelijke visie op het sociaal domein en de prioriteiten welke uitgewerkt zijn in twaalf thema’s. Deze thema’s vormen in 2018 ook voor Movisie een belangrijke leidraad naast het programma sociaal domein zoals bijvoorbeeld eenzaamheid, langer thuiswonen en een inclusieve samenleving.

Tot slot intensiveerden we het afgelopen jaar ook de relaties met de fondsen. Samen met de grotere fondsen bereiden we een diner pensant voor over impact en duurzaamheid wat begin 2018 plaatsvond.

Yvonne van Mierlo was heel 2017 voorzitter van de raad van bestuur van Movisie. Per 1 juni 2018 is zij gestart bij haar nieuwe werkgever Ergon.

Algemeen

Integraal werken

De grote belofte van de decentralisaties was het integraal werken. Inmiddels komt het in vrijwel elk beleidsplan van werk en inkomen voor. Integraal werken betekent samenhang in de aanpak tussen verschillende elementen. In 2017 werkt Movisie intern integraal aan complexe vraagstukken.

 • Het gaat niet langer om output, maar om outcome
 • Ervaringsdeskundigheid draagt bij aan een betere participatie van burgers
 • Gemeente Amsterdam pakt eenzaamheid aan
 • Magazine schuldig: balans schuldenproblematiek

De grote belofte van de decentralisaties was het integraal werken. Inmiddels komt het in vrijwel elk beleidsplan van werk en inkomen voor. Integraal werken betekent samenhang in de aanpak tussen verschillende elementen. In 2017 werkt Movisie intern integraal aan complexe vraagstukken. Experts op verschillende thema’s werken samen bij het verzamelen, valideren en verspreiden van kennis over de aanpak van eenzaamheid en die van armoede en schulden. Ook zorgen specialisten uit verschillende teams samen voor meer kennis over ervaringsdeskundigheid. En deskundigen op diverse terreinen ondersteunen gemeenten en sociaal werkers bij het werken aan en het meten van outcome.

Magazine schuldig: balans schuldenproblematiek

Het magazine 'Schuldig - En nu verder' is een coproductie van Human, Sylbing & Gould Filmproducties en Movisie. Het magazine bundelt inzichten van de serie, de input van Schuldig on Tour en maakt de balans op over de schuldenproblematiek in Nederland aan de hand van interviews met deskundigen, prominenten en hoofdpersonen. Wat moet er de komende jaren gebeuren? Het magazine is bij het slotdebat van de reeks Schuldig on Tour op 7 maart 2017 aangeboden aan de toenmalige Staatssecretaris Jetta Klijnsma. Het magazine is zowel in pdf als papieren vorm verkrijgbaar.

Gemeente Amsterdam pakt eenzaamheid aan

De gemeente Amsterdam besluit in 2017 om in twee jaar tijd een samenhangende en duurzame aanpak van eenzaamheid te ontwikkelen. Enerzijds met een netwerkaanpak, waarin de gemeente de organisaties in de praktijk zo veel mogelijk faciliteert om eenzaamheid zo effectief mogelijk aan te pakken. Anderzijds is de aanpak gebaseerd op een lerende manier van werken, waarbij het uitgangspunt is: al lerende doen wat werkt. Movisie adviseert de gemeente bij het opzetten van deze duurzame leerinfrastructuur, waarin praktijk, beleid en wetenschap samenwerken.

Ervaringsdeskundigheid draagt bij aan een betere participatie van burgers

In juni 2017 organiseren Movisie en Zorg + Welzijn samen het drukbezochte congres 'De inzet van ervaringsdeskundigen'. Hierin wordt de stand van zaken opgenomen van ervaringsdeskundigheid in het sociale domein. We publiceren diverse artikelen over de betekenis van ervaringskennis, de inzet van ervaringsdeskundigen en wat er in de praktijk mee gebeurt. Movisie directeur Saskia Keuzekamp verbindt het thema met armoede in haar oratie als bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit aan de VU. Haar centrale vraag: Wat hebben mensen in armoede aan ervaringsdeskundigen? Ook werkt Movisie samen met ervaringsdeskundigen, professionals en gemeenten aan een model (lemniscaat) om ervaringskennis te benutten en in te zetten in beleid en uitvoering. Dit leidt tot een publicatie in 2018.

Het gaat niet langer om output, maar om outcome

Om aan te tonen of het Wmo-beleid het gewenste maatschappelijk effect heeft, kunnen gemeenten en organisaties niet langer volstaan met het meten van output. Bijvoorbeeld hoeveel gesprekken met hulpverleners plaatsvonden. Daarmee weet je immers niet of een inwoner wel echt geholpen is. Sinds de transities gaat het om outcome: het maatschappelijk resultaat. Daarom moeten gemeenten en organisaties weten welk resultaat zij willen bereiken en hoe zij dat kunnen meten. Dat blijkt in de praktijk nog best lastig. Movisie ontwikkelt daarom voor beleidsmedewerkers van gemeenten de handreiking Outcomegericht werken in de praktijk.

De thema's

Cliëntenparticipatie & democratische vernieuwing

Een vitale lokale samenleving vraagt actieve inbreng van burgers. Maar hoe bereik je dat álle groepen inwoners in de gemeente optimaal worden betrokken bij beleidsvorming? Movisie ondersteunt in 2017 gemeenten en maatschappelijke organisaties bij het vinden van antwoorden op die vragen.

 • Klantreizen voor het sociaal domein
 • Gereedschapskist Praat met mij
 • Samen oplossingen formuleren voor lokale vraagstukken met lokaal samenspel

Een vitale lokale samenleving vraagt actieve inbreng van burgers. Maar hoe bereik je dat álle groepen inwoners in de gemeente optimaal worden betrokken bij beleidsvorming? Movisie ondersteunt in 2017 gemeenten en maatschappelijke organisaties bij het vinden van antwoorden op die vragen. We ontwikkelen en delen kennis over nieuwe, meer flexibele en co-creatieve vormen voor een groter en meer divers bereik. En we adviseren gemeenten en maatschappelijke organisaties over hoe zij effectief het gesprek kunnen aangaan met cliënten en burgers en dit kunnen gebruiken als input voor nieuw beleid.

Klantreizen voor het sociaal domein

Movisie start in 2017 met de ontwikkeling van een innovatief concept: de klantreis voor het sociale domein. De klantreis helpt gemeenten ervaringen te achterhalen van burgers die gebruik maken van lokale voorzieningen. De klantreis maakt visueel inzichtelijk hoe een 'reis' van een cliënt van A tot Z verloopt, bijvoorbeeld bij de aanvraag van hulp tot aan de toekenning. In de gemeente Zeist is de methodiek met succes uitgetest. Zo wordt duidelijk waar blinde vlekken zitten in het toegangsproces maar wordt ook zichtbaar waar de gemeente het goed doet volgens de inwoners.

Gereedschapskist Praat met mij

Hoe ervaren mensen met een beperking hulp en ondersteuning? Om dit te achterhalen moet je met hen in gesprek gaan. Maar hoe doe je dit? Movisie, Stichting ABRI en Stichting Prisma ontwikkelen een gereedschapskist 'Praat met mij'. Vier simpele methoden om mensen met een beperking een stem te geven en daarmee het beleid en de hulp te beïnvloeden. Een daarvan is het G-kracht panel. In zo'n panel gaan mensen met een beperking direct in gesprek met beleidsmakers. De aanpak wérkt en levert in verschillende gemeenten heel concrete resultaten op. Zo wordt in Almere na bespreking in het panel een gevaarlijk kruispunt in de stad velliger gemaakt.

Samen oplossingen formuleren voor lokale vraagstukken met lokaal samenspel

Om te komen tot een succesvolle participatiesamenleving moeten inwoners, gemeenteraadsleden en ambtenaren samen oplossingen formuleren voor lokale vraagstukken. Begrip voor en inzicht in elkaars perspectief is daarbij een voorwaarde. Movisie ontwikkelde daarom in de afgelopen jaren, samen met partner 7Zebra's, het DemoCreatiespel. Dit spel is een dynamische werksessie voor gemeenteraadsleden, inwoners en ambtenaren. In vier rondes verplaatsen alle deelnemers zich, aan de hand van een al dan niet fictieve casus, in elkaars rollen. In 2017 wordt deze methode succesvol ingezet, onder andere in de gemeente Oss en op congressen van bijvoorbeeld de VNG.

Claire Boelen 'Het 8-fasenmodel haalt het beste in mijn cliënten naar boven'
Claire Boelen, PlanH Werkt
Lees het interview met Claire Boelen

De thema's

Huiselijk en seksueel geweld

Huiselijk en seksueel geweld zijn hardnekkige maatschappelijke problemen waar geen eenvoudige oplossingen voor bestaan. Movisie geeft duiding aan ontwikkelingen in beleid en praktijk. Met effectieve interventies, praktijkvoorbeelden, trainingen en tools ondersteunen we gemeenten en professionals in hun beroepspraktijk.

 • Signaleer grensoverschrijdend gedrag in een relatie met RelatieWijs
 • Afwegingskader Meldcode helpt tegen huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Online tool Vlaggensysteem verstandelijk gehandicaptenzorg

Huiselijk en seksueel geweld zijn hardnekkige maatschappelijke problemen waar geen eenvoudige oplossingen voor bestaan. Gemeenten en professionals staan voor verschillende opgaven door de decentralisatie van taken, de Wmo en de opzet van sociale wijkteams. Hoe organiseer je een integrale aanpak? Wat kun je doen aan preventie? Hoe signaleer je geweld in afhankelijkheidsrelaties en hoe maak je het bespreekbaar? Movisie geeft duiding aan ontwikkelingen in beleid en praktijk. Met effectieve interventies, praktijkvoorbeelden, trainingen en tools ondersteunen we gemeenten en professionals in hun beroepspraktijk.

Signaleer grensoverschrijdend gedrag in een relatie met RelatieWijs

Hoe weet je als professional of gedrag in een relatie over een grens gaat? Wat doe je als er sprake lijkt te zijn van (ex-)partnergeweld? Wil je als team een objectief beoordelingskader ontwikkelen, zodat collega's dezelfde taal spreken als het gaat om deze complexe problematiek?
De methode RelatieWijs helpt bij het tijdig signaleren, bespreekbaar maken en beoordelen van relationeel (grensoverschrijdend) gedrag. En helpt je hierop adequaat te reageren.
RelatieWijs is een hulpmiddel voor het doorlopen van alle stappen van de meldcode. Het helpt bij het ontwikkelen van een afwegingskader bij (ex-)partnergeweld. Om te kunnen werken met RelatieWijs biedt Movisie een basistraining en een train-de-trainer aan. Bekijk hier een inkijkexemplaar.

Afwegingskader Meldcode helpt tegen huiselijk geweld en kindermishandeling

Het Basisdocument Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt beroepsgroepen die onder de Wet verplichte meldcode vallen om een afwegingskader voor hun beroepsgroep op te stellen.
Een Meldcode ondersteunt professionals bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het afwegingskader helpt bij het wegen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid. Het doel is om slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd.
Het Basisdocument is opgesteld door Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut en Augeo Foundation. Movisie verzorgt ook een train-de-trainer waarin de nieuwste ontwikkelingen over de Meldcode en het afwegingskader aan bod komen.

Online tool Vlaggensysteem verstandelijk gehandicaptenzorg

Hoe kan ik omgaan met seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bij mijn cliënten met een verstandelijke beperking? Welke handvatten kan ik gebruiken om dit gedrag te duiden, te beoordelen en om het bespreekbaar te maken met zowel cliënten, ouders en collega's? Het Vlaggensysteem geeft begeleiders handvatten waarmee zij de juiste balans kunnen vinden tussen (over)beschermen en vrijlaten op het gebied van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag.
Deze online leermodule is speciaal aangepast voor professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking in zowel de intramurale als extramurale zorg.
De module maakt idealiter deel uit van een blended learning aanpak: online leren in combinatie met oefenen in de praktijk (training). Movisie biedt hiervoor een train-de-trainer-traject aan. De module is opgenomen in de VGN Webshop.

Albertine van der Ploeg 'Ik ondersteun "mijn" moeders beter door coaching van Movisie'
Albertine van der Ploeg, VoorZorg-verpleegkundige
Lees het interview met Albertine van der Ploeg

De thema's

Inclusie en diversiteit

Movisie werkt aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand wordt uitgesloten op grond van gender, leeftijd, religie, seksuele voorkeur, genderdiversiteit, etniciteit of handicap. Dit vraagt om generiek beleid dat voor iedereen toegankelijk is. En soms is juist specifiek beleid nodig op het gericht tegengaan van discriminatie en uitsluiting. Movisie werkte aan beiden in 2017.

 • Aandacht voor seksuele voorkeur en genderidentiteit blijft nodig
 • Epsilon programma - impact van seksuele identiteit van vluchtelingen en asielzoekers
 • Gemeenten zelfstandig aan de slag met K!X Works-programma voor vluchtelingen
 • Werkend leren als opstap naar werk voor vluchtelingen

Movisie werkt aan een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand wordt uitgesloten op grond van gender, leeftijd, religie, seksuele voorkeur, genderdiversiteit, etniciteit of handicap. We vatten inclusie dus op in de volle breedte. Dit vraagt om generiek beleid dat voor iedereen toegankelijk is. En soms is juist specifiek beleid nodig op het gericht tegengaan van discriminatie en uitsluiting en het daadwerkelijk toegankelijk maken van diensten en voorzieningen. Movisie werkt aan beiden in 2017. Zo voeren wij een kwantitatieve en kwalitatieve verkenning uit onder gemeenten, over hoe zij invulling geven aan inclusief beleid. Ook ontwikkelen wij een training voor professionals over het omgaan met de diversiteit onder cliënten, om uitsluiting tegen te gaan. Voor professionals maken wij twee online modules over het ondersteunen van LHBT en Transgender cliënten. Meer voorbeelden van projecten:

Aandacht voor seksuele voorkeur en genderidentiteit blijft nodig

In december organiseert Movisie een congres over tien jaar LHBTI-beleid. Centraal staat de vraag: wat is bereikt en welke ambities liggen er nog? Hierover gaan vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam, COC Nederland, Maruf, de gemeente Amersfoort en Transgender Netwerk Nederland met elkaar in debat. In december komt ook de Regenbooggids uit voor beleidsadviseurs, gemeenteraadsleden en wethouders die LHBTI-beleid willen ontwikkelen of bestaand diversiteits- of inclusiebeleid willen uitbreiden. De gids laat zien waarom het belangrijk is dat gemeenten aandacht besteden aan LHBTI-beleid. Met een stappenplan en veel inspirerende goede voorbeelden van andere gemeenten.

Epsilon programma - impact van seksuele identiteit van vluchtelingen en asielzoekers

Samen met partners in Italië, Griekenland, Verenigd Koninkrijk en Cyprus ontwikkelt Movisie het Epsilon programma, om beroepskrachten en vrijwilligers die met vluchtelingen en asielzoekers werken meer alert te maken op de impact van seksuele identiteit. LHBT vluchtelingen en asielzoekers hebben veel meer te maken met discriminatie en mishandeling, ook in opvangcentra. Vluchtelingen ervaren het ook als onveilig om bij de IND hun LHBT-gevoelens toe te geven. Het Europese Epsilon-project heeft Erasmus+ subsidie ontvangen om trainingen en online leeromgevingen te ontwikkelen die zijn gebaseerd op de echte behoeften van LHBT vluchtelingen en asielzoekers. Zo wordt in 2017 een training voor professionals en vrijwilligers ontwikkeld. Het project loopt door tot september 2018 en dan afgesloten met een conferentie in Londen.

Gemeenten zelfstandig aan de slag met K!X Works-programma voor vluchtelingen

Het programma K!X Works van Movisie draait inmiddels in twaalf gemeenten in Nederland. Meerdere gemeenten zoals Maastricht, Zeist en Delft zijn zelfstandig met het programma aan de slag gegaan. K!X Works blijkt een effectieve aanpak te zijn om jonge statushouders te helpen bij de aansluiting naar werk of een opleiding. De deelnemers leren diverse vaardigheden met trainingen, gastlessen (van rolmodellen), bedrijfsbezoeken en netwerkmeetings in hun regio. Bekijk het filmpje waarin K!X Works-deelnemers vertellen over hun ervaringen. In het K!X Works-magazine Doen! staan meerdere verhalen uit de praktijk. De methodiek en het trainingsmateriaal zijn vrij beschikbaar.

Werkend leren als opstap naar werk voor vluchtelingen

Het belang dat vluchtelingen zo snel mogelijk aan de slag gaan, is overal doorgedrongen. Hun professionele bijdrage aan de maatschappij begint vaak met vrijwilligerswerk of een stage. Wil dit een zinvolle opstap zijn naar betaald werk, dan is een goede begeleiding op de werkvloer cruciaal. Daarvoor is de KIS-handreiking 'Werkend leren als opstap naar werk voor vluchtelingen' ontwikkeld. Lees hier meer over de bevindingen uit de handreiking

Hoseb Assadour 'Ik leerde mijn eigen kwaliteiten kennen'
Hoseb Assadour
Lees het interview met Hoseb Assadour

De thema's

Informele zorg

In de samenleving wordt een steeds groter beroep gedaan op het sociale netwerk van mensen. Familie, buren en vrienden kijken waar ze zorg en ondersteuning kunnen bieden. De formele zorg sluit hierop aan en werkt met deze informele zorg samen. In 2017 werkt Movisie met verschillende projecten aan dit onderwerp.

 • Woudlopersgids: integrale aanpak informele zorgbeleid
 • Hoe werk je lokaal samen om mantelzorgers te ondersteunen?
 • Kunst en positieve gezondheid: faciliterend beleid is nodig

In de samenleving wordt een steeds groter beroep gedaan op het sociale netwerk van mensen. Niet langer is alleen de overheid aan zet. Familie, buren en vrienden kijken waar ze zorg en ondersteuning kunnen bieden. De formele zorg sluit hierop aan en werkt met deze informele zorg samen. Door hun goede zorg ervaren mensen met een ziekte of beperkingen een hogere kwaliteit van leven, bijvoorbeeld omdat ze langer thuis kunnen blijven wonen. Voor hun mantelzorgers (en naasten) is het belangrijk dat zij de zorg en ondersteuning voor hun naaste op hun eigen wijze kunnen vormgeven. In 2017 werkt Movisie met verschillende projecten aan dit onderwerp.

Woudlopersgids: integrale aanpak informele zorgbeleid

De Woudlopersgids biedt handige overzichten, aantrekkelijke infographics en duidelijke webdossiers voor beleidsadviseurs die nieuw zijn in de informele zorg en voor meer ervaren collega's die behoefte hebben aan diepgang. Samen met acht gemeentelijke beleidsmedewerkers informele zorg en de VNG ontwikkelt Movisie in 2017 de Woudlopersgids. In de gids staat handzame informatie voor beleidsambtenaren die mantelzorgers beter willen ondersteunen. Of als zij bijvoorbeeld meer informatie moeten verzamelen voor een wethouder. De Woudlopersgids is voor beginners én gevorderden geschikt door zijn gelaagde informatieaanbod. Bij elk thema kunnen gebruikers doorklikken op verdiepende onderwerpen, zoals mantelzorg en GGZ, samenwerking met eerstelijnszorg, respijtzorg.

Hoe werk je lokaal samen om mantelzorgers te ondersteunen?

Nu mensen langer thuis blijven wonen is het extra belangrijk dat formele en informele zorg soepel op elkaar aansluiten. Lokale samenwerking tussen gemeente, zorg en welzijn is belangrijk om patiënten en hun mantelzorgers goed te ondersteunen. Bij lokale samenwerking komt ambitie, belang, relatie, organisatie en proces om de hoek kijken. Movisie organiseert een inspiratiemiddag en ontwikkelt een filmpje om inspiratie en kennis te bieden om het lokale samenspel te versterken.

Kunst en positieve gezondheid: faciliterend beleid is nodig

De kracht van kunst voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en kwetsbare groepen is groot. Kunst draagt bij aan individuele ontplooiing, maatschappelijke participatie van kwetsbare mensen, welbevinden en gezondheid. In opdracht van ZonMw voert een consortium van Hogeschool Windesheim, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en Movisie een overzichtsstudie uit in het voorjaar van 2017. Het aantal kunstprojecten in de zorg en ondersteuning neemt toe. Faciliterend beleid is nodig, evenals duurzame financiering en samenwerking tussen professionals en deelnemers. Movisie organiseert ook een Social Art Lab over dit thema, in aanloop naar de presentatie van het Wat Werkt Bij-dossier in 2018.

Annette Cuijpers en Yolanda Verstegen 'De MantelScan van Movisie helpt mij om die lastige vragen wél te stellen'
Annette Cuijpers en Yolanda Verstegen, medewerkers zorgcentrum
Lees het interview met Annette Cuijpers en Yolanda Verstegen

De thema's

Lerend professionaliseren

Bijhouden van vakmanschap en voortdurend inspelen op nieuwe ontwikkelingen zijn belangrijke voorwaarden om de kwaliteit van het werk in de sociale sector op een hoog niveau te houden. Movisie helpt in 2017 sociale teams en sociaal werkers zich lerend te professionaliseren via spraakmakende publicaties, handige tools en tientallen adviestrajecten, trainingen en workshops.

 • Visie en vakbekwaamheid maken het verschil
 • Kennisbouwstenen, een handige tool voor wijkteams
 • Ruimte voor Ontwikkeling in Wijkteams

In Nederland werken ruim 200.000 professionals in de sociale sector. Bijhouden van vakmanschap en voortdurend inspelen op nieuwe ontwikkelingen zijn belangrijke voorwaarden om de kwaliteit van het werk op een hoog niveau te houden. Professionalisering is een continu proces en gaat over beroepsinhoud en kennisontwikkeling, de positie van de beroepskracht in de organisatie en de samenleving en over zijn professionele verantwoordelijkheid. Movisie helpt in 2017 sociale teams en sociaal werkers zich lerend te professionaliseren via spraakmakende publicaties, handige tools en tientallen adviestrajecten, trainingen en workshops. Daarbij werken we intensief samen met sociale partners en andere kennisinstituten.

Visie en vakbekwaamheid maken het verschil

Voor miljoenen cliënten en burgers is het belangrijk dat sociaal werkers de goede keuzes maken bij ondersteuning en dienstverlening. Hoe hun professionele besluitvorming verloopt blijkt uit een onderzoek van Movisie en onderzoeker Marcel Spierts dat op de Dag van de Sociaal Werker wordt gepresenteerd. Sociaal werkers nemen weliswaar veel besluiten, maar staan nog nauwelijks stil bij de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen. Organisaties faciliteren geen gemeenschappelijke besluitvorming bij hun professionals en dat neemt alleen maar toe nu veel teams (moeten) overschakelen op zelfsturing. Het onderzoek krijgt veel belangstelling en een vervolg in 2018.

Kennisbouwstenen, een handige tool voor wijkteams

Welke kennis heeft een wijkteam nodig? Wat doen zij niet en hoe zorg je ervoor dat kennis van alle professionals in het team is geborgd? Om wijkteams en -netwerken te helpen met het vinden van antwoorden op dit soort vragen maakt het programma Integraal Werken in de Wijk, de tool Kennisbouwstenen, die wijkteams overzicht biedt. Movisie ontwikkelt de Kennisbouwstenen na een vraag van de gemeente Amersfoort/regio Eemland. De voor deze gemeente opgebouwde kennis rond zeven kennisdomeinen waarmee sociale wijkteams veel te maken krijgen, is nu toegankelijk voor teams en netwerken in heel Nederland.

Ruimte voor Ontwikkeling in Wijkteams

Hoe biedt een wijkteam effectief hulp en ondersteuning? Kant-en-klare oplossingen bestaan niet, deze moeten in de praktijk al doende ontwikkeld worden. In deze publicatie beschrijft Movisie hoe geleerd kan worden tijdens het werk, van casuïstiek en van experimenten. Ook krijgen lezers concrete handvatten om bewust te leren, ofwel slim en effectief te leren van ervaringen. In het kader van deze publicatie organiseert Movisie in januari 2018 de Challenge Groeikracht voor wijkteams. Deelnemers ervaren hoe je met kleine acties, dichtbij het werk, nog meer kunt bereiken. Zo'n 600 sociale professionals melden zich aan.

Karin Kop 'Intervisie van Movisie geeft mij lucht'
Karin Kop, Lokaal Zorgnetwerker
Lees het interview met Karin Kop

De thema's

Participeren naar vermogen

Participatie, het meedoen aan de samenleving, is voor iedereen belangrijk. Mensen willen volwaardig onderdeel zijn van de maatschappij. Het gaat om werken, maar ook om het hebben van sociale contacten, het deelnemen en bijdragen aan de maatschappij en het opdoen van vaardigheden. Sommige mensen kunnen dit op eigen kracht, anderen hebben daarbij ondersteuning nodig.

 • Transitiearena: Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk groot succes!
 • Integraal werken met het Participatiewiel Samenspel XXL
 • Participatiebeweging: Verbinding beschut werk en (arbeidsmatige) dagbesteding

Participatie, het meedoen aan de samenleving, is voor iedereen belangrijk. Mensen willen volwaardig onderdeel zijn van de maatschappij. Het gaat om werken, maar ook om het hebben van sociale contacten, het deelnemen en bijdragen aan de maatschappij en het opdoen van vaardigheden. Sommige mensen kunnen dit op eigen kracht, anderen hebben daarbij ondersteuning nodig. Het Participatiewiel vormt het uitgangspunt en brengt al deze vormen van meedoen in beeld. Bekijk hieronder verschillende voorbeelden van projecten uit 2017.

Transitiearena Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk groot succes!

Sinds september 2014 komen iedere twee maanden ongeveer 40 mensen bij elkaar voor de Transitie-arena Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk. Het is een bonte verzameling uit de wereld van aanbieders, gemeenten, cliënten, werkgevers, sociale ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers. Wat hen drijft en bindt is de wil om te werken aan maatschappelijke verandering op het gebied van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk. Marjet van Houten: 'Met de start van de transformatie drie jaar geleden, wilden wij vanuit Movisie een platform ontwikkelen om kennis van vernieuwende experimenten en praktijkvoorbeelden op het gebied van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk met elkaar te delen en een netwerk op te bouwen. Inmiddels zijn ruim 300 mensen aangesloten die een of meerdere keren per jaar bijeenkomsten van de transitiearena bezoeken.'

Integraal werken met het Participatiewiel Samenspel XXL - werksessie voor gemeenten

Movisie ontwikkelt het Participatiewiel. Het Participatiewiel biedt inzicht in hoe je het beschikbare aanbod en de participatiedoelen van mensen met elkaar verbindt. Alle leefgebieden, zoals gezondheid, sociale contacten, (betaald) werk en dagbesteding zijn in het wiel meegenomen. Vanuit het perspectief van de burger krijgen alle partijen die in het sociaal domein actief zijn een helder beeld van wat nodig is en waar samenwerking gewenst is. Het Participatiewiel Samenspel XXL laat je voelen wat de kaders en mogelijkheden zijn om een 'kwetsbare' burger te laten meedoen in de maatschappij. Het spel is ontwikkeld voor gemeenten en wordt gespeeld op een groot vloerkleed van 6 x 6 meter met een ervaringsdeskundige midden in het wiel. In 2017 voeren we deze werksessie bij een aantal gemeenten uit, in enkele gevallen als onderdeel van een meerjarig begeleidingstraject.

Participatiebeweging: Verbinding beschut werk en (arbeidsmatige) dagbesteding

De gemeenten Oostellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO) hebben de handen ineen geslagen om de participatie van kwetsbare mensen vanuit de basis vorm te geven. Drie jaar lang gaat een brede groep deelnemers op basis van experimentele en vernieuwende vormen aan de slag. Movisie begeleidt dit proces vanuit een veranderkundige aanpak. Uit de tussentijdse evaluatie (december 2017) blijkt dat de OWO-participatieweging is gegroeid. De gemeenten hebben de veranderende wijze van kijken echt beleefd. Zij zien dit terug in de vijf themabijeenkomsten en de experimenten die lopen. Ook de sessies met het Participatiewiel blijken waardevol. Er moet nog wel veel gebeuren. In 2018 gaat Movisie het derde en laatste begeleidingsjaar in.

Simon Heeremans 'De Transitiearena van Movisie helpt mij om beleid en praktijk aan elkaar te verbinden'
Simon Heeremans, senior beleidsmedewerker Participatie ministerie van SZW
Lees het interview met Simon Heeremans

De thema's

Thuis in de wijk

Veel mensen met een verhoogde kwetsbaarheid willen graag zo autonoom mogelijk wonen, hun eigen leven leiden, erbij horen en naar eigen behoefte en wens participeren. Lokaal maatwerk is daarbij noodzakelijk. De mensen om wie het gaat, hun naasten en (in)formele dienstverleners en gemeenten werken daarin samen. Thuis in de Wijk ondersteunt gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties hierbij.

 • Koplopergemeenten geven het stokje door
 • Nieuwe Wegen GGZ en opvang
 • Wegens succes verlengd: BeterOud

Veel mensen met een verhoogde kwetsbaarheid willen graag zo autonoom mogelijk wonen, hun eigen leven leiden, erbij horen en naar eigen behoefte en wens participeren. Lokaal maatwerk is daarbij noodzakelijk. De mensen om wie het gaat, hun naasten en informele en formele dienstverleners en gemeenten werken daarin samen. Thuis in de Wijk ondersteunt gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties hierbij. Thema's die belangrijk zijn: passende zorg en ondersteuning, eigen regie, vroegsignalering en preventie en een gastvrije wijk.

Koplopergemeenten geven het stokje door

Als mensen zoeken naar geschikte ondersteuning of zorg bij wonen, werken, inkomen, onderwijs, contacten of gezondheid, hebben ze soms een 'meedenker' nodig. Inwoners kunnen hiervoor terecht bij onafhankelijke cliëntondersteuners. Iedere gemeente is verplicht deze gratis ter beschikking te stellen aan zijn inwoners. In de praktijk is dat nog niet overal even goed geregeld. Veertien gemeenten die, vaak samen met hun inwoners, vernieuwend bezig zijn met cliëntondersteuning, geven een jaar lang het voorbeeld aan andere gemeenten. In 2017 is de aftrap van dit project.

Nieuwe Wegen GGZ en opvang

In het programma Nieuwe wegen GGZ en opvang werken een dertigtal lokale of regionale netwerken van gespecialiseerde zorg, ervaringsdeskundigen en organisaties in het sociaal domein met elkaar, met Movisie, Phrenos, het Trimbos Instituut, Vilans en met GGZ Nederland, de Federatie Opvang, de RIBW Alliantie en Mind landelijk platform geestelijke gezondheid samen in concrete projecten. Dit om mensen met ernstige psychische klachten en/of dakloosheid beter te laten landen in de samenleving. Doel is om met ervaringen en resultaten uit de praktijk alle organisaties en betrokkenen in Nederland te ondersteunen bij het vormgeven van nieuwe wegen. Movisie begeleidt verschillende projecten, waaronder het platform Herstel Werk(t) in Amsterdam en Woonarrangementen.

Wegens succes verlengd: BeterOud

Movisie werkt met verschillende landelijke partijen samen in BeterOud (o.a. Vilans, KBO PCOB, Sociaal Werk Nederland, ROS-netwerken, LKCA en Habion). Dit programma heeft de ambitie om de levenskwaliteit van ouderen te verbeteren door hen in staat te stellen hun eigen unieke leven voort te zetten, ondanks de beperkingen van ouder worden. We zetten ons in om nieuwe oplossingen te zoeken op het gebied van wonen, welzijn en zorg, samen met ouderen, zorgmedewerkers, zorgorganisaties en onderwijsinstellingen. Steeds laten we ons leiden door de vraag: wat willen ouderen zelf? We organiseren onder andere leergemeenschappen over lokaal samenwerken en innovatie in dagbesteding.

Ingrid van der Meer 'Movisie heeft goed geholpen onze vraagstukken te ontrafelen'
Ingrid van der Meer, beleidsadviseur bij Ouder-Amstel
Lees het interview met Ingrid van der Meer

De thema's

Vrijwillige inzet

Vrijwilligerswerk houdt de samenleving als geheel én de vrijwilliger zelf gezond en veerkrachtig. Waar actieve burgers zich vrijwillig inzetten voor een ander en de samenleving, ontstaan sociale innovatie en ondernemerschap. Vrijwilligerswerk is tegelijk een doel en middel voor zowel gemeenten als organisaties en initiatieven. Vanuit onze kennisfunctie ondersteunen wij deze processen.

 • Nieuwe herziene versie van het Basisboek vrijwilligersmanagement
 • Burgerinitiatieven in ACTIE
 • Laaggeletterden komen met eigen oplossingen

Vrijwilligerswerk houdt de samenleving als geheel én de vrijwilliger zelf gezond en veerkrachtig. Waar actieve burgers zich vrijwillig inzetten voor een ander en de samenleving, ontstaan sociale innovatie en ondernemerschap. Vrijwilligerswerk is tegelijk een doel en middel voor zowel gemeenten als organisaties en initiatieven. Vanuit onze kennisfunctie ondersteunen wij deze processen.

Nieuwe herziene versie van het Basisboek vrijwilligersmanagement

Het Basisboek vrijwilligersmanagement is hét standaardwerk in Nederland voor de professional die met vrijwilligers werkt. Auteurs Ronald Hetem en Willem-Jan de Gast herschrijven het boek volledig en vullen het aan met nieuwe zienswijzen en de nieuwste ontwikkelingen. Het oude boek uit 2009 voldeed niet meer. De samenleving is meer afhankelijk van de vrijwillige inzet van burgers en er zijn nieuwe vormen van vrijwillige inzet ontstaan. Ontwikkelingen die een plaats hebben gekregen in het nieuwe Basisboek Vrijwilligersmanagement. Kernboodschap is dat het aansturen, begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers specifieke competenties en kennis vergen. Welke dat zijn en hoe je dat doet, lees je in het nieuwe basisboek.

Burgerinitiatieven in ACTIE

Burgerinitiatieven zijn bezig met een definitieve doorbraak in Nederland. Hoe ga je hier als gemeente of wijkteam mee om? Movisie traint verschillende gemeenten en wijkteams die werk willen maken van actief burgerschap en ruimte willen geven aan burgerinitiatieven. Wat betekent dit voor de eigen organisatie? Het ACTIE-model biedt handvatten voor het bepalen van de rol en houding van organisaties en professionals ten opzichte van burgerinitiatieven en is een handig instrument om intern het gesprek hierover te voeren.

Laaggeletterden komen met eigen oplossingen

Movisie coördineert Tel mee met Taal, het project Vanzelfsprekend. Hiervoor worden laaggeletterden zelf gevraagd om met oplossingen te komen voor problemen waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen. Wat helpt je verder? Welke boodschap wil je andere mensen meegeven als het om laaggeletterdheid gaat? Een aantal maanden worden tien groepen laaggeletterden uitgenodigd bij lokale maatschappelijke partnerorganisaties Zorgbelang, Partoer, CMO STAMM en Spectrum met Elan, om hun ervaringen te delen, maar ook breder te kijken. Tijdens een wedstrijd worden de oplossingen gepresenteerd. Met de winnaars van de publieksprijs en de juryprijs gaat Movisie samen met Tel mee met Taal nu kijken hoe het project uitgevoerd kan worden.

Monique Zondag 'Ik ben een betere mentor geworden voor mijn vrijwilligers'
Monique Zondag, publieksboswachter bij Staatsbosbeheer
Lees het interview met Monique Zondag

De thema's

Wat werkt

Effectiviteit gaat over inzicht krijgen in wat werkt in de sociale sector. Wat is methodisch werken? Hoe kun je zelf onderzoeken of de gekozen aanpak ook de gewenste resultaten oplevert? En hoe kan het opstellen van outcome indicatoren bijdragen aan kwaliteit?

 • Met empowerment richting een sterke sociale basis
 • Succesvol vervolg Wat werkt bij...
 • Kwalitatief onderzoek als bewijs voor wat werkt

Effectiviteit gaat over inzicht krijgen in wat werkt in de sociale sector. Wat is methodisch werken? Hoe kun je zelf onderzoeken of de gekozen aanpak ook de gewenste resultaten oplevert? En hoe kan het opstellen van outcome indicatoren bijdragen aan kwaliteit? Movisie werkt in 2017 verder aan het uitbouwen en het implementeren van de databank Effectieve Sociale Interventies en de reeks Wat werkt bij… dossiers, ontwikkelt tools en publiceert reportages over wat werkt bij de aanpakken van gemeenten. Ook werken wij mee aan congressen over outcome en effectiviteit en organiseren wij zelf een conferentie en een symposium.

Met empowerment richting een sterke sociale basis

In hoeverre kunnen beleid en bestuur ertoe bijdragen dat kwetsbare burgers volwaardig deel blijven uitmaken van de samenleving? Daarover gaat de conferentie Empowerment - naar een sterke sociale basis! op 10 november 2017 in Utrecht. Wethouder Raf Jansen van de gemeente Peel en Maas constateert: 'We moeten niet vanuit de gemeente of een project denken, maar mensen de gelegenheid geven om zelf de dingen aan te pakken die ze graag willen.' Movisie gebruikt veel van de opborrelende ideeën bij het schrijven van de startnotitie 'Terug naar de sociale basis' (2018).

Succesvol vervolg Wat werkt bij...

Wat werkt nou echt bij hulp na seksueel misbruik? En welke aanpak bij mantelzorgondersteuning is werkelijk effectief? Veel professionals en ambtenaren herkennen dit soort vragen. Voor hen continueert Movisie de Wat werkt bij... dossiers'. Deze geven informatie over werkzame factoren bij de aanpak van sociale vraagstukken, gebaseerd op de laatste stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur. Ze bieden hulp bij de reflectie op bestaande aanpakken en de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen. Meer mensen dan ooit bekijken de dossiers en het platform Zorg + Welzijn start een nieuwe serie met infographics uit de dossiers.

Kwalitatief onderzoek als bewijs voor wat werkt

Movisie's tienjarig bestaan wordt op 28 november gemarkeerd met een middagsymposium over het belang van kwalitatief onderzoek in het sociaal domein. Anja Machielse, Trudy Knijn en Vasco Lub leveren aanstekelijke bijdragen. Betrek sociale professionals als kennispartners bij kwalitatief onderzoek, is een van de conclusies. Peter Steenbergen en Ton Huiskens vertellen vervolgens hoe bij hun Rotterdamse project Thuis op Straat (TOS) sinds 1992 succes flankerend onderzoek is gedaan om te leren van tekortkomingen en de interventie in de praktijk verder door te ontwikkelen. TOS behoort tot de 130 interventies in de drukbezochte ESI-databank van Movisie.

Wim Zomer 'Ik heb nu meer aandacht voor de klant van de voedselbank'
Wim Zomer, vrijwilliger voedselbank Amersfoort Lees het interview met Wim Zomer

De samenwerking

We vergroten onze impact door samen te werken met ruim 400 partners

 • Vluchtelingenwerk Nederland
 • Oranje Fonds
 • Hogeschool InHolland
 • Trimbos instituut
 • VNG
 • ministerie VWS
 • Gemeente Amsterdam
 • Rutgers
 • Coalitie erbij
 • BMC
 • Sociaal Werk Nederland
 • IFS International Network

Maatschappelijke organisaties:

Agora, COC, , Vereniging van Ervaringsdeskundigen, FIOM, GGD’s, Porticus, SPZ, Stg. Welzijnswerk Hoogeveen (SWW), HVO Querido, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RV&S), Radar, Tinten Welzijnsgroep, Vluchtelingenwerk Nederland

Gemeenten en regio:

Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Hillegom-Lisse-Teylingen, Drechtsteden, Rotterdam, Sittard-Geleen, OWO-gemeenten, Utrecht, Vlaardingen, Noordoostpolder, Sudwest-Fryslan, NDSD, G32, VNG

Ministeries:

VWS, BZK, OC&W, SZW, V&J

Internationaal:

The IARS International Institute (IARS), the IFS International Network

Fondsen:

Fonds Nuts Ohra, A+O Fondsen, VSB Fonds, Oranje Fonds, Raak Pro, Vrienden Loterij

Wetenschap:

Avans Hogeschool, Erasmus Universiteit Rotterdam, Fontys Hogescholen, Vrije Universiteit, Hogeschool InHolland, Hogeschool Utrecht, Windesheim, Radboud UMC, Universiteit van Tilburg, Werkplaatsen sociaal domein

Onderzoeksinstituten:

Regioplan, Verwey-Jonker, ZonMW

(regionale) Kennisinstituten:

JSO, Nederlands Jeugdinstituut, Platform 31, RIVM, Rutgers, Stimulansz, Vilans, Trimbos

Vakmedia:

Binnenlands Bestuur, Zorg+Welzijn.

Branche- en Beroepsverenigingen:

Actiz, BPSW, Divosa, GGZNL, Mezzo, NSV, PPJJ, Sociaal Werk Nederland, Verdiwel, Zorgbelang Nederland

Adviesbureaus:

AEF, BMC

Cliënt- en vrijwilligersorganisaties:

Coalitie erbij, Landelijke Cliëntenraad, LSA Bewoners, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), Nederland Zorgt voor Elkaar

De cijfers

We halen een totale omzet van: 13.458.638

De financiering voor onze projecten komt van verschillende partijen:

 • 56% Instellingssubsidie
 • 23% Maatschappelijke organisaties
 • 15% Projectsubsidies en opdrachten ministeries
 • 4% Fondsen
 • 1,5% Gemeenten
 • 1% Internationaal EU

De communicatie

We verspreiden onze kennis via

 • 56.000 volgers
 • 19.600 abonnees movisiemail
 • 8.500 abonnees Movisies823 abonnees Tijdschrift Sociale Vraagstukken
 • 140 medewerkers
 • 920 x media-aandacht
 • 3+ miljoen websitebezoeken
 • 141 congressen en trainingen
 • 293 publicaties

Hoe deelt Movisie haar kennis?

Movisie verspreidt en deelt haar kennis via verschillende kanalen.

Ons gratis relatiemagazine MOVISIES is drie keer verschenen en naar 8.500 abonnees verstuurd. Het aantal abonnees op het betaalde Tijdschrift Sociale vraagstukken is eind 2017 823. Dit tijdschrift kwam vier keer uit.

De MovisieMail heeft eind 2017 19.600 abonnees en verschijnt 21 keer. Naast deze nieuwsbrief, verstuurt Movisie nog verschillende andere digitale nieuwsbrieven, zoals de nieuwsbrief over effectieve sociale interventies en de nieuwsbrief vrijwilligerswerk.

Movisie is actief op Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube en Instagram. Onze posts op onze corporate sociale media kanalen worden meer dan 30 miljoen keer bekeken. Het aantal volgers op onze corporate kanalen stijgt fors. De grootste groei is op ons LinkedIn-account. Van 11.500 volgers in 2016 naar 17.500.

Movisie komt in 2017 920 keer in de media. Tien keer verschijnen wij op radio of televisie, zoals bij de NOS in een uitzending over de participatiesamenleving. In de gedrukte pers wordt Movisie 109 keer genoemd. Lees bijvoorbeeld nog een keer het bericht in dagblad Trouw over emancipatie: Sire-campagne doet jongens tekort en moedigt stereotiep gedrag aan. Ook in artikelen en blogs op online kanalen doen we het goed: 801 keer.

Movisie beheert in 2017 ongeveer 50 websites. Alleen al op movisie.nl zijn 2.6 miljoen paginabezoeken geweest. Het totaal aantal bezoeken op al onze websites is meer dan 3 miljoen.

We organiseren 141 congressen, bijeenkomsten en trainingen, zoals de conferentie Empowerment, naar een sterke sociale basis en een congres over Tien jaar LHBTI-beleid.

In totaal verspreiden wij 293 verschillende publicaties. Deze varieren van tools en wat-werkt-dossiers, tot artikelen over onderzoeken die wij uitvoeren.

De organisatie

Ons werk doen we met

140 medewerkers

Personeel en organisatie

Eind 2017 werken 140 medewerkers (120 fte) bij Movisie. De verhouding vast tijdelijk bedraagt 85% / 15%. Gemiddeld werken medewerkers elf jaar bij Movisie. Ongeveer driekwart van onze medewerkers is vrouw. Acht werknemers zijn van niet-Nederlandse afkomst. In 2017 werken vijf medewerkers bij Movisie in het kader van ons aanstormend talent beleid. Dit zijn medewerkers die direct na hun opleiding bij ons binnenstromen en zo relevante werkervaring op kunnen doen. Zowel voor deze jonge talenten als voor Movisie een win-win situatie.

Flexibiliteit

Als organisatie willen we graag goed kunnen inspringen op de vragen vanuit de transformerende praktijk. Daarom hebben we in ons personeelsbeleid ook aandacht voor flexibiliteit. In 2017 stromen 17 medewerkers uit en komen 19 nieuwe collega's in dienst. We werken aan een flexibele schil door met name bij communicatietrajecten en het Trainingsbureau veel zzp'ers in te zetten. Ook bevorderen we horizontale doorstroom door medewerkers naar een ander team over te laten gaan. De inrichting van ons pand faciliteert deze flexibiliteit.

Ontwikkeling

In 2017 ontwikkelen we samen met medewerkers de HR-visie waarin doorstroom en mobiliteit, talent benutten en het voeren van het 'eerlijke gesprek' centraal staan. We vinden het belangrijk dat medewerkers hun talent inzetten, werk doen dat hen inspireert in lijn met de missie en visie van Movisie. Zo werken medewerkers vanuit flow en leveren ze een effectieve bijdrage aan de maatschappelijke opdracht en aan hun persoonlijke ontwikkeling. We focussen op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid zodat medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken, binnen of buiten Movisie. We voeren continue de dialoog over ieders gedrag, ontwikkeling en bijdrage aan Movisie.

Zelf- en samensturing

Het tweede jaar van zelf- en samensturing gaat in. We verminderen het aantal teamcoaches waardoor de teams meer verantwoordelijkheden krijgen. De teams maken een strategische personeelsplanning en geven vorm aan een doorlopende feedbackcyclus en het voeren van de dialoog over ieders inzet, gedrag en ontwikkeling. Eind 2017 starten we een traject om de afdeling Communicatie dichter bij de teams te brengen. We geloven dat dit ons helpt om nog beter aan te sluiten bij onze doelgroepen.

De ondernemingsraad denkt mee over ons beleid

10 advies- en instemmingsaanvragen

OR zet zich in voor een optimale werkcultuur en structuur

De OR zet zich in voor een optimale werkcultuur en structuur die past bij zelf- en samensturing. Iedere medewerker kent zijn of haar verantwoordelijkheden en taken en het is duidelijk wanneer er sprake is van meedenken, meedoen of meebeslissen. De OR ziet zichzelf als co-architect en kiest voor een actieve rol in de samenwerkingsdriehoek van raad van bestuur (rvb), raad van toezicht en medezeggenschap.

De OR heeft in 2017 tien advies- en instemmingsaanvragen behandeld en meegedacht over veel ande-re onderwerpen die de organisatie en het personeelsbeleid raken.

Zo heeft in 2017 de rvb meerdere personeelsregelingen aan de werkwijze van zelf- en samensturing aangepast. De OR is daar actief bij betrokken maar creëert ook ruimte voor medewerkers om mee te denken via rechtstreekse raadplegingen, bijvoorbeeld over de eigen financiële bijdrage bij individuele coaching.

Ook is de OR nauw betrokken bij het volgen en evalueren van de omslag naar zelf- en samensturing.

De raad van toezicht houdt ons scherp

Katja Hoorn 'Met veel trots maak ik sinds januari 2018 deel uit van de raad van toezicht van deze mooie organisatie waarin onvoorstelbaar veel expertise wordt gecombineerd met werkelijke aandacht voor mensen.'
Katja Hoorn

Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) bestaat in 2017 uit Halleh Ghorashi, Jan Hamming (voorzitter), Corrie Noom, Stanley Ramkhelawan, Frans van Steenis, Cees van Tiggelen en Kees Vrolijk. Cees van Tiggelen en Stanley Ramkhelawan stoppen eind 2017 omdat dan hun maximale benoemingstermijn verloopt. Zij worden opgevolgd door Katja Hoorn en Arnoud Aikema. Katja heeft jarenlange ervaring opgedaan in het sociaal domein onder andere als bestuurslid bij Koninklijke Kentalis en Cordaan. Arnoud komt uit de financiële adviessector, is toezichthouder bij Stichting Buurtzorg Nederland en werkte onder andere voor diverse familiebedrijven en de Monitoring Commissie Accountancy (MCA).

De rvt komt in 2017 vijf keer bij elkaar en buigt zich over de meerjarenstrategie, de financiële en inhoudelijke resultaten van 2016, de voortgang in 2017 en de versterking van de marketing en communicatie. Tijdens elke vergadering presenteert een aantal inhoudelijke teams hun maatschappelijke opdracht.

Ook laat de rvt een evaluatie over hun functioneren als toezichthouder uitvoeren.