Movisie Jaarbericht 2015

In 2015 zet de stijgende lijn zich voort rond de hoeveelheid werk. We voeren meer projecten uit dan in 2014. Het nieuwe programma Kennisplatform Integratie & Samenleving, dat Movisie samen met het Verwey-Jonker Instituut uitvoert, is een belangrijke aanwinst. In dit jaarbericht presenteren we onze uiteenlopende activiteiten van het afgelopen jaar.

De thema's

Effectiviteit

 • De Databank Effectieve sociale interventies bestaat vijf jaar
 • Movisie start een nieuwe serie 'Wat werkt bij...'-dossiers
 • Movisie volgt de ondernemende burger
 • Participatiedebat: Meedoen maakt gezond - kiezen én delen

2.635.007

20 projecten

lees meer

Effectiviteit

Databank Effectieve sociale interventies

In 2015 worden 10.000 uitgebreide interventiebeschrijvingen gedownload van de databank Effectieve sociale interventies, die in dit verslagjaar vijf jaar bestaat. Maar liefst zestien interventies zijn beoordeeld door de in 2015 gestarte erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. Met als resultaat: elf als 'Goed Onderbouwd' erkende interventies. Daarnaast waarderen praktijkbeoordelaars in 2015 acht interventies als 'Goed Beschreven'.

Wat werkt bij...

Wat werkt nou echt bij cliëntenparticipatie? En welke aanpak bij schuldhulpverlening is werkelijk effectief? Speciaal voor ambtenaren en professionals in de sociale sector maakt Movisie zogeheten 'Wat werkt bij...'-dossiers. Deze nieuwe serie dossiers geeft informatie over werkzame factoren bij de aanpak van sociale vraagstukken, gebaseerd op de laatste stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur. Ze bieden hulp bij het reflecteren op bestaande aanpakken en het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen.

Publicatie 'De ondernemende burger'

Marcel Ham en Jelle van der Meer werpen in hun boek 'De ondernemende burger' een blik achter de schermen bij twaalf burgerinitiatieven. Wie zijn die ondernemende burgers die onbetaald een buurthuis runnen, een zwembad overnemen of een zorgcoöperatie beginnen? Wat is hun motivatie, wat presteren ze en hoe komen ze aan geld? En hoe onafhankelijk zijn ze van de overheid? Het spraakmakende boek is een van de vele activiteiten van het platform Sociale Vraagstukken. De website socialevraagstukken.nl is maandelijks goed voor 70.000 bezoeken.

Participatiedebat 2015

De burgers met bravoure, de leiders met lef en de professionals met pioniersgeest; op 23 november nemen zij deel aan het Participatiedebat 2015 'Meedoen maakt gezond - kiezen én delen'. Conclusie: samenwerken en verbindingen leggen tussen verschillende domeinen is essentieel, maar niet voldoende. Gemeenten moeten investeren en zich meer bezinnen op hun leidende rol als opdrachtgever.

Snel na het winnen van de Movisie Scriptieprijs barstte het los: ik werd door heel veel media benaderd. (Madelon Kloosterboer, trainee beleidsadviseur Sociaal Domein) lees de testimonial

Testimonial

Madelon Kloosterboer wint in 2015 de Movisie Scriptieprijs. Ze deed onderzoek naar de veronderstellingen achter het Nederlandse inburgeringsbeleid ten aanzien van erkende vluchtelingen. Conclusie van het onderzoek is dat de veronderstellingen, die ten grondslag liggen aan de Wet Inburgering 2013, niet houdbaar zijn. Madelon is nu werkzaam als trainee beleidsadviseur Sociaal Domein bij de gemeente Utrecht.

'Snel na het winnen van de Movisie Scriptieprijs barstte het los: ik werd door heel veel media benaderd, heb een opiniestuk geschreven voor het 'Nederlands Dagblad' en een beschouwing voor het 'Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken'. Ik ben geïnterviewd door 'Binnenlands Bestuur' en 'Zorg + Welzijn, aangehaald in 'De Groene Amsterdammer' en het 'Algemeen Dagblad'. De Algemene Rekenkamer ziet mijn scriptie als een bron voor mogelijk onderzoek en ik ben door de Tweede Kamer zelfs "inburgeringsdeskundige" genoemd. Ook is de scriptie besproken bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Mijn scriptie past goed bij het huidige debat over inburgeringsbeleid en omdat Movisie de scriptie zo breed gecommuniceerd heeft, ging het nieuws als een lopend vuurtje. Het winnen van de Scriptieprijs heeft mij zeker geholpen bij het voeren van sollicitatiegesprekken. Wanneer ik in deze gesprekken vertelde over mijn scriptie en de prijs die ik ermee heb gewonnen, was iedereen meteen een en al oor.

Het winnen van de Movisie Scriptieprijs, de waardering die ik hiermee voor mijn scriptie heb gekregen en de vele aandacht, heeft mij nog meer doen beseffen dat ik een heel mooi onderzoek heb gedaan. De Scriptieprijs was een mooie erkenning voor een half jaar hard maar plezierig werken aan de afronding van mijn studie. Het geeft veel voldoening om werkelijk een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat.'

Vakmanschap

 • Movisie legt een gemeenschappelijk fundament van het sociaal werk via 'Het huis van de sociaal werker'
 • Het spel 'Doen, durven of de waarheid' stimuleert kennismaking en samenwerking in wijkteams
 • 'Omdenken' verovert het sociale domein
 • Het initiatief 'Besparen op schulden' werkt aan een effectieve aanpak van armoedeproblematiek

2.059.241

43 projecten

lees meer

Vakmanschap

Impact

Movisie roept professionals op om hun verlegenheid overboord te gooien. We zetten invloedrijke professionals in het middelpunt en geven tips hoe anderen hun voorbeeld kunnen volgen en meer impact kunnen hebben. Het ontwikkelde 'Het huis van de sociaal werker' draagt hieraan bij en laat alle sociaal werkers als sterke beroepsgroep naar buiten treden.

Professionalisering in wijkteams

In een serie artikelen belicht Movisie welke kennis en vaardigheden belangrijk zijn voor wijkteams in de startperiode van het werken in de wijk. Ook geven we tips om het interdisciplinair samenwerken in wijkteams gemakkelijker te maken. Via het laagdrempelige spel 'Doen, durven of de waarheid' dagen we professionals uit om effectief samen te werken.

Nieuwe verhoudingen en anders werken

Movisie maakt een einde aan problemen van veel sociale professionals door hun een ander perspectief te bieden. We integreren 'Omdenken' in trainingen, workshops, lezingen, een webinar en het 'Omdenk-event' waar professionals zelf de vragen stellen. Daarnaast inspireren we gemeentelijke veranderaars om de Kanteling te maken in opdracht van A+O Fonds Gemeenten.

Effectieve aanpak schuldenproblematiek

Movisie, de gemeente Amsterdam, het 'Tijdschrift Sociale Vraagstukken' en Stichting Eropaf! werken samen in het initiatief Besparen op schulden. Met 'Regionale Versnellingsconferenties' en 'Social Innovation Meet-up's' willen deze organisaties de samenwerking rond een effectieve aanpak van schulden versterken.

Landelijke netwerken

Het professionaliseren van het sociaal werk doet Movisie niet alleen. We werken intensief samen met én we ondersteunen de beroepsverenigingen BPSW, BVjong en BCMB. Met het actieprogramma 'Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening' ontwikkelen we 'Het huis van de sociaal werker'. Ook in 2015 ondersteunen we de Wmo-werkplaatsen. Daarnaast zijn we betrokken bij de professionalisering van de jeugdhulp via het programma 'Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming'.

Innovatie

Movisie kijkt ook naar de toekomst en bereidt professionals hierop voor. Zo doen we zichtbaar mee in het publieke debat over robotisering in de zorg. En doen we effectonderzoek naar apps. Met 'Regionale Versnellingsconferenties' en 'Social Innovation Meet-up's' zoeken we naar oplossingen voor de schuldenproblematiek.

Het Omdenk-event heeft mij nieuwe inspiratie gegeven om naar problemen en oplossingen te kijken. (Gesa de Jong-Heurter, vrijwilligerscoördinator) lees de testimonial

Testimonial

De vernieuwingen in het sociale domein leveren allerlei vragen en problemen op. Movisie gaat op 15 oktober 2015 de meest gestelde vragen te lijf met Omdenken. Dat gebeurt tijdens het Movisie Omdenk-event. Omdenken is een manier van denken waarbij je kijkt naar wat er is, en niet naar wat er zou móeten zijn.

Vrijwilligerscoördinator Gesa de Jong-Heurter wint twee kaarten voor het event. 'Een mooie uitnodiging volgde. Het contact in aanloop naar het event verliep soepel, helder en vriendelijk. Er werd vooraf met mij meegedacht over de vraag die ik aan Berthold (Gunster, grondlegger van Omdenken, red.) zou stellen.'

'Het Omdenk-event heeft mij nieuwe inspiratie gegeven om naar oplossingen en problemen te kijken. Ook met mijn vraag, hoe ik vrijwilligers aan afdelingen kan koppelen, kon ik aan de slag. Waar ik eerst hard mijn best deed om vrijwilligers op afdelingen kwijt te kunnen, zijn de vrijwilligers nu niet aan te slepen omdat afdelingen vrijwilligers niet meer wegduwen maar met open armen verwelkomen. Het Omdenk-event en de samenwerking met Movisie waren voor mij geslaagd.'

Participatie

 • Begin 2015 lanceert Movisie het vernieuwde 'Participatiewiel'
 • Het kennisprogramma 'Cliëntenparticipatie' beleeft zijn eerste lustrum
 • Movisie geeft publicatie uit over vernieuwing in dagbesteding
 • Coming Out Dag 2015: record aantal gemeenten hangt regenboogvlag uit
 • Biseksualiteit: 10 keer vraag en antwoord

lees meer

Participatie

Participatiewiel

Het vernieuwde 'Participatiewiel' is de meest gedownloade publicatie in 2015. Professionals en beleidsmakers kunnen met behulp van het wiel werken vanuit wat mensen belangrijk vinden en wat hun doelen zijn, in plaats van te redeneren vanuit wetten en regels.

Cliëntparticipatie

Het kennisprogramma 'Cliëntenparticipatie' bestaat in 2015 vijf jaar. In het speciale magazine 'Nieuw perspectief' blikken we terug op lessen die we leerden van vijf jaar kennisprogramma. Daarnaast kijken we vooral vooruit naar de veranderingen die we in de komende vijf jaar verwachten.

Publicatie 'Vernieuwing in dagbesteding'

Movisie brengt een publicatie uit over 45 innovatieve projecten op het gebied van dagbesteding. Samen vormen ze een 'state of the art' van de ontwikkelingen op lokaal niveau, een half jaar na de invoering van de decentralisaties.

Coming Out Dag

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, en zich geaccepteerd en sociaal veilig voelen. Dit statement wordt elk jaar op Coming Out Dag uitgedragen. Dit jaar doet een record aantal van 45 gemeenten mee door het uithangen van de regenboogvlag. Movisie ondersteunt gemeenten die LHBT-emancipatie duurzaam willen verankeren in hun gemeentebeleid.

Handreiking over biseksualiteit

Veel biseksuelen vertellen niet dat ze biseksueel zijn. Als ze dat wel doen, krijgen ze vaak negatieve reacties, ook van homoseksuelen. Er bestaan veel vooroordelen over biseksuelen: van twee walletjes eten, niet kunnen kiezen, aandacht trekken. Er is kennis nodig om die vooroordelen te doorbreken. Daarom schreven Movisie en het Landelijk Netwerk Biseksualiteit (LNBi) een handreiking.

 • Op 1 januari 2015 start Kennisplatform Integratie & Samenleving, een programma van Movisie en het Verwey-Jonker Instituut (penvoerder). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid financiert het kennisplatform.

lees meer over dit programma

Kennisplatform Integratie & Samenleving

Actuele kennis

Om professionals bij maatschappelijke organisaties en beleidsmedewerkers bij overheden te ondersteunen bij het aanpakken van integratievraagstukken, zijn we in 2015 gestart met Kennisplatform Integratie & Samenleving. Dit is een driejarig programma van het Verwey-Jonker Instituut en Movisie. Het kennisplatform doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en aanpakken rondom diversiteit en integratie.

Vluchtelingendebat

Wat betekent de komst van grote groepen vluchtelingen voor de participatiesamenleving? Movisie organiseert samen met het 'Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken' en het Kennisplatform Integratie & Samenleving een kerstdebat. Tijdens dit debat wordt duidelijk dat het naleven van het vluchtelingenverdrag in onze participatiesamenleving niet langer vanzelfsprekend is.

Uitsluiting en de rechtsstaat

Kennisplatform Integratie & Samenleving (Movisie) organiseert op 27 november, samen met partners, de Nacht van de Rechtsstaat in Felix Meritis in Amsterdam, met als thema 'uitsluiting en de rechtsstaat'. Movisie participeert voor het eerst in de organisatie en trekt nadrukkelijk een nieuw publiek: jongeren van niet-westerse herkomst. Niet zelden ervaren juist deze jongeren uitsluiting in hun dagelijkse leven. Kennisplatform Integratie & Samenleving gaat verder met dit thema in 2016, onder meer door de focus te leggen op weerbaarheid.

Van school naar baan

Nogal wat jongeren met een migrantenachtergrond of afkomstig uit een sociaal-economisch achtergesteld milieu zetten de stap van school naar baan niet even gemakkelijk. 'K!X!' leert hun het heft in eigen hand te nemen, en hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Movisie borgde deze methodiek in 2015 en startte vervolgens met 'K!X Works', een driejarig programma dat jonge vluchtelingen en nieuwkomers wegwijs maakt in Nederland en hen op weg helpt naar een opleiding, stage of baan.

Mantelzorg

Risico's op overbelasting en lage kwaliteit van zorg bestaan vooral onder geïsoleerde mantelzorgers van niet-westerse herkomst. Deze mantelzorgers weten beschikbare hulp vaak niet te vinden, of de aangeboden ondersteuning sluit niet goed aan op hun behoefte. Kennisplatform Integratie & Samenleving bundelt kennis over dit onderwerp in de publicatie Zorg voor de mantelzorger.

2.895.555

47 projecten

In de aanpak wilden we van Movisie creativiteit én kennis en die hebben we ook gekregen. (Judith van Leeuwen, adviseur Sociaal Domein) lees de testimonial

Testimonial

Hoe kunnen we inwoners op aansprekende en passende manieren betrekken bij beleid en uitvoering in het sociaal domein? Kunnen jullie ons helpen en begeleiden bij de realisatie hiervan? In het kort de vragen waarmee de gemeente Zeist aanklopt bij Movisie. De samenwerking leidt tot het Zeister satellietmodel: een routekaart voor een eigentijdse betrokkenheid van inwoners en cliënten bij beleid en uitvoering in het sociale domein. Judith van Leeuwen, adviseur Sociaal Domein bij de gemeente Zeist over de samenwerking met Movisie.

'De communicatie in het hele traject is erg prettig verlopen. Voorafgaand zaten we rond de tafel om door te spreken wat we voor ogen hadden en hoe we dit konden opzetten. De adviseurs van Movisie waren erg proactief. Gedurende het project moest er veel geschakeld worden. Onderweg gebeuren er nu eenmaal onverwachte dingen maar daar werd prima op ingespeeld. Vaak was het kort dag, en lukte het toch om zaken goed op elkaar af te stemmen. Dat hebben we als heel prettig ervaren.

De procesbegeleiding ging heel goed. Er is helder uitgelegd wat we precies gingen doen maar er werd ook tijd genomen om terug te blikken. Er werd ingespeeld op reacties en gevoelens die er leefden bij betrokken partijen. Movisie was in staat om daar iets mee te doen. De uitkomst van het traject was een breed gedragen voorstel waardoor we erg tevreden zijn over het resultaat. In de aanpak wilden we van Movisie creativiteit én kennis en die hebben we ook gekregen. We zijn in Zeist nu bezig om de nieuwe manieren voor inwonerbetrokkenheid in praktijk te brengen. Veel inwoners zijn enthousiast en hebben aangegeven meer kansen te zien om hun stem te kunnen laten horen.'

Zorg en ondersteuning

 • Langer thuis wonen
 • Werken vanuit eigen regie
 • Samenwerken met informele zorg
 • Aanpak van armoede
 • Kunst & cultuur in sociale domein

4.475.792

88 projecten

lees meer

Zorg en ondersteuning

Langer thuis wonen

Ouderen en mensen met een beperking blijven langer thuis wonen. Om dat in goede banen te leiden, is een goede samenwerking nodig tussen eerstelijnszorg en sociaal werk. Voor het programma 'Langer Thuis' maakt Movisie een analyse van wat er goed werkt in deze samenwerking. Ook de inzet van huishoudelijke hulp is een hot issue, onder andere naar aanleiding van de penibele situatie bij de grote thuiszorgaanbieder TSN. Movisie onderzoekt de situatie bij elf gemeenten en schrijft een handreiking voor gemeenten.

Werken vanuit eigen regie

Met en voor koepelorganisaties, beroepsverenigingen, professionals en ervaringsdeskundigen verzamelt Movisie praktische kennis over zelfregieversterkend werken en ervaringsdeskundigheid. We ondersteunen acht lokale zelfregiecentra bij hun doorontwikkeling. We publiceren onder andere de handreiking 'Ervaringsdeskundigheid in de wijk' en introduceren hier de 'beweging' 100% Talent uit Engeland.

Samenwerken met informele zorg

Samenwerken met mantelzorgers en zorgvrijwilligers wordt steeds belangrijker. Movisie ondersteunt gemeenten bij het maken van integraal mantelzorgbeleid. De vier V's - Vinden, Versterken, Verlichten en Verbinden - zijn daarin leidend. In het programma In voor Mantelzorg - een samenwerking tussen Movisie en Vilans - werken tachtig zorgorganisaties aan een betere samenwerking tussen mantelzorgers en beroepskrachten.

Aanpak van armoede

Armoede gaat samen met maatschappelijke en sociale uitsluiting. Movisie agendeert dit onder meer door een peiling te doen onder sociaal werkers en stelt een Wat werkt bij...-dossier samen over schuldhulpverlening. In het project Voedselbanken is opnieuw aandacht voor het motiveren en activeren van klanten van de voedselbank en zo te helpen om weer meer grip op hun eigen leven te krijgen. In 2015 starten acht nieuwe proeftuinen.

Kunst & cultuur in sociale domein

Met het filmfestival Cinema Senior zet Movisie het belang van kunst voor ouderen flink in de spotlights. We reiken prijzen uit aan vier inspirerende kunstprojecten met ouderen, die er ook nog eens in slagen hun project mooi in (bewegend) beeld te brengen. Met de organisatie van social art labs vestigen we de aandacht op de meerwaarde van een goede samenwerking tussen kunst en welzijn.

De samenwerking ging erg goed. Er was weinig tijd voor de opdracht. Er is veel werk verzet, grondig werk ook. (Marijke Mooren, senior beleidsmedewerker) lees de testimonial

Testimonial

Sinds de decentralisaties is er een grote rol voor de burger weggelegd rond maatschappelijke vraagstukken en zorg. Zo ook bij mantelzorg. Daarbij ligt de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Gemeenten hebben daarbij een regierol om de ondersteuning van mantelzorgers op een goede manier te regelen.

De gemeenten Maastricht-Heuvelland willen in 2015 graag een beeld hebben van de werkzaamheden en het bereik van het Steunpunt Mantelzorg Zuid, dat ondersteuning biedt aan mantelzorgers in die gemeenten. En ter vergelijking willen de gemeenten graag een beeld hebben van ontwikkelingen rond informele mantelzorg op andere plaatsen in het land. Hoe is het daar geregeld, welke kennis is beschikbaar? En hoe kunnen we daar in onze regio als het gaat om het vormgeven van de ondersteuning van informele mantelzorg op aansluiten? De gemeenten vragen Movisie om een adviesrapport hierover uit te brengen.

Marijke Mooren is senior beleidsmedewerker bij de gemeente Maastricht en was direct betrokkene bij de samenwerking met Movisie. Ze is erg tevreden over het geleverde werk door het kennisinstituut. 'De samenwerking ging erg goed. Er was weinig tijd voor de opdracht, die stond onder een behoorlijke tijdsdruk. Er is veel werk verzet, grondig werk ook. En de presentaties waren erg interactief, prikkelend voor ons.' Behalve Maastricht waren ook regiogemeenten betrokken. Mooren is ook erg te spreken over de manier waarop de Movisie-adviseurs rekening hielden met de verschillende wensen van de bestuurders uit de verschillende gemeenten. 'Soms lopen de behoeften van de gemeenten namelijk sterk uiteen.'

Huiselijk en seksueel geweld

 • Ontwikkeling landelijk dekkende infrastructuur multidisciplinaire aanpak kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld
 • Aanjagen gebruik van de meldcode in wijkteams
 • Start landelijke campagne 'Leren Signaleren' voor docenten
 • Aandacht voor gendersensitief werken in gemeentelijk beleid
 • Tien interventies huiselijk en seksueel geweld positief beoordeeld

2.173.714

50 projecten

lees meer

Huiselijk en seksueel geweld

Multidisciplinaire aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties

Gemeenten en hun sociale wijkteams zijn door de transities in het sociale domein belangrijke partners geworden in het voorkomen en aanpakken van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Met 'Veilig Thuis' als spin in het web is een goede samenwerking een van de belangrijkste opgaven voor deze aanpak. Movisie werkt in 2015 voor dit onderwerp ook veel samen met onder andere het NJi, de VNG, Rutgers en Veilig Thuis-organisaties.

Toerusten van eerstelijnsprofessionals

In 2015 zien we bij sociale wijkteams behoefte aan ondersteuning, in het bijzonder bij het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en het toepassen van de meldcode. Movisie ondersteunt hen daarnaast via e-learningmodules over privacy en het delen van gegevens.

Kennis delen

Movisie voorziet professionals en gemeenten van actuele kennis en nieuwe inzichten met betrekking tot het onderwerp huiselijk en seksueel geweld via factsheets, kennisdossiers, websites, congressen en kenniscafés. We ontsluiten kennis over huwelijksdwang via het Landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating. De laatste inzichten over seksuele grensoverschrijding delen we in een whitepaper. Ook verzamelen we data over omvang en aard van ouderenmishandeling in 2014. Het Kennisatelier Leren Signaleren voor docenten vullen we aan en we krijgen veel bezoek wanneer de landelijke campagne van start gaat.

Preventie

Movisie constateert dat er in de Wmo-uitvoeringsplannen weinig aandacht is voor preventie op het gebied van huiselijk en seksueel geweld. We stimuleren gemeenten concrete preventieve maatregelen op te nemen en ontwikkelden daarvoor een handreiking met pictogrammen. Ook ontwikkelen we een krasbare relatietest waarbij partners kunnen nagaan of hun relatie gezond en veilig is, en hoe zij daar eventueel verandering in kunnen aanbrengen.

Effectieve aanpakken

Een hoogtepunt in 2015 is de positieve beoordeling die experts geven van tien aanpakken op het gebied van huiselijk en seksueel geweld. Dat is een mooi resultaat van het stimuleringstraject dat Movisie begeleidt. Ook ontwikkelt Movisie met partners de Multidisciplinaire aanpak (MDA++), een innovatieve aanpak die eind 2015 wordt aangenomen door wethouders in Veilig Thuis-regio's.

Ik werd onmiddellijk enthousiast. De basistraining Werken met het Vlaggensysteem werkte als een magneet voor mij. (Doetie Rothehuser, zorgcoördinator) lees de testimonial

Testimonial

Seksueel grensoverschrijdend gedrag door en met kinderen baart opvoeders en professionals zorgen. Wanneer gaat het om grensoverschrijdend gedrag, en wanneer is het 'gezond' experimenteergedrag? Het Vlaggensysteem is een succesvolle methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en er adequaat op te reageren. Movisie biedt trainingen aan over het Vlaggensysteem: een basistraining en een train-de-trainer 'Werken met het Vlaggensysteem'. In de trainerstraining leren deelnemers hoe zij professionals kunnen stimuleren en ondersteunen in het gebruik van de methodiek.

Doetie Rothehuser, zorgcoördinator Behandelcentrum Woodbrookers, volgde beide trainingen.

'Ik werd onmiddellijk enthousiast. De basistraining 'Werken met het Vlaggensysteem' werkte als een magneet voor mij. Hier wilde ik meer van weten.

Mijn organisatie stelde me in de gelegenheid de train-de-trainer te volgen. Met veel enthousiasme heb ik dat gedaan. Opvallend vond ik de drive van de opleiders: hun wens het Vlaggensysteem te laten slagen en de trainers op te leiden als ambassadeurs van dit prachtige product.

Ik waardeerde het open karakter van de opleiders. Ze nodigden uit om mee te denken. Hun wijze van communiceren was open en transparant. Er was ruimte om het onderwerp seksualiteit met humor te benaderen. Er werden veel handvatten gegeven om medewerkers te leren praten over seksualiteit.

Tijdens de training werd duidelijk dat we nog iets misten over de inzet van het Vlaggensysteem in de residentiële zorg. Daar is vervolgens wat mee gedaan. Er is een train-de-trainer geweest die specifiek voor deze doelgroep was. Een waardevolle aanvulling. Kortom, ik ben fan!'

De transities

Van transitie naar transformatie

De randvoorwaarden van de transities staan: gemeenten zijn verantwoordelijk voor het sociale domein, wijkteams zijn gevormd of staan in de steigers. De nieuwe sociale professionals vormen ogen en oren van de wijk en proberen door vroeger te signaleren en preventie de nood voor specialistische hulpverlening te voorkomen. Movisie ondersteunt met kennis én advies, traint wijkteams, doet onderzoek en zet op een rij wat werkt.

lees meer

Van transitie naar transformatie

In vrijwel al onze activiteiten speelt de transformatie een rol: de nieuwe manier van werken in het sociale domein. We lichten er hieronder een paar uit.

Casusbespreking in wijkteams

Movisie werkt veel met wijkteams. Wat doen de nieuwe professionals? Hoe werken ze samen? Hoe bespreken ze cliënten en wanneer schalen ze op? Hoe gaan ze om met privacy en het delen van informatie? In de Movisie Academie zijn online cursussen ontwikkeld voor snelle én effectieve casusbespreking en voor het omgaan met privacy.

Niet voor spek en bonen

Tegenwoordig willen we dat mensen met een arbeidshandicap zo veel mogelijk meedoen en 'niet voor spek en bonen'. In de publicatie 'Niet voor spek en bonen' onderzoeken we hoe gemeenten er in overleg met werkgevers, zorginstellingen, SW-bedrijven en andere betrokken partijen voor kunnen zorgen dat deze mensen écht mee kunnen doen als het gaat om werk.

Buurtcommunities

De Indische Buurt Communities, KrachtinNL, Movisie en Pakhuis de Zwijger maken samen een meerjarig programma over communities als hedendaagse vorm van burgerschap. Centraal staat het perspectief van de mensen die deze communities maken. Op de website van Movisie staan verslagen van deze inspirerende bijeenkomsten. Bijvoorbeeld over Zorg van onderop.

Het huis van de sociaal werker

Het sociaal werk zit als beroepsgroep flink in de lift door de decentralisaties en de wijkteams. In Het huis van de sociaal werker beschrijven we het sociaal werk als essentieel beroep in het veranderende sociale domein (zie ook thema Vakmanschap).

Kwaliteitsbeleid in de Wmo

Mensen die aangewezen zijn op ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moeten erop kunnen rekenen dat die van goede kwaliteit is. Maar wat is kwaliteit in de Wmo? Movisie biedt gemeenten aanknopingspunten om hun beleid en daarmee de ondersteuning aan hun burgers te verbeteren. Zie bijvoorbeeld het artikel 'Kwaliteitsbeleid in de Wmo: kans voor gemeenten'.

De cijfers

We halen hiermee een omzet van: 15.091.934

bekijk omzet per thema

Omzet per thema

De financiering voor onze projecten komt van verschillende partijen:

Instellingssubsidie 8.203.696 54,36%
Maatschappelijke organisaties 3.415.335 22,63%
Projectsubsidies en opdrachten ministeries 2.605.434 17,26%
Fondsen 392.715 2,60%
Gemeenten 321.434 2,13%
Internationaal EU 153.320 1,02%
15.091.934 100%

bekijk overzicht financiers

Een greep uit onze opdrachtgevers en financiers:

Ons werk doen we met:

Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Doordat we meer opdrachten kregen, groeide ons personeelsbestand in 2015 licht.

Movisie heeft diversiteit hoog in het vaandel staan. We nemen dit jaar de beslissing om het Charter Diversiteit te ondertekenen: een vrijwillige toezegging om diversiteit op de werkvloer te bevorderen op een of meer dimensies.

En dit jaar geven we de pilot 'aanstormend talent' een vervolg. Net afgestudeerde high potentials krijgen een tijdelijke aanstelling die hun de kans biedt relevante werkervaring op te doen. Tegelijkertijd doet de organisatie haar voordeel met hun frisse blik en innovatieve ideeën.

bekijk man-vrouw verdeling

Aantal mannen en vrouwen

bekijk leeftijdsopbouw

Leeftijdscategorieën

De communicatie

We verspreiden onze kennis via:

 7.846  abonnees Movisies

bekijk meer

Relatieblad MOVISIES

 929  abonnees Tijdschrift Sociale Vraagstukken

bekijk meer

Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken

 15.700  abonnees movisiemail
 46.657  volgers

bekijk meer

Sociale media:

 150  medewerkers
798 x media-aandacht

bekijk meer

Media-aandacht

 2.881.767  bezoekers

bekijk meer

door Movisie beheerde websites

 166  congressen, studiedagen & trainingen
 352  publicaties

bekijk meer

publicaties

ruim 400 samenwerkingspartners

De organisatie

Vernieuwing aan de top

In 2015 neemt Movisie afscheid van directeur Simone Kortbeek. Tegelijkertijd verwelkomen we onze nieuwe bestuursvoorzitter Yvonne van Mierlo, onder meer benoemd vanwege haar kennis en ervaring met gemeenten en participatievraagstukken. Movisie krijgt daarmee een tweehoofdige Raad van Bestuur met Yvonne van Mierlo (voorzitter) en Marijke Steenbergen (lid).

Er wordt toezicht gehouden door:

De Raad van Toezicht

6 x bijeen gekomen

bekijk meer

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht komt in 2015 zes keer bijeen. Daarnaast zijn er drie bijeenkomsten van de auditcommissie die de financiële situatie van Movisie nauwgezet volgt. Ook overlegt een delegatie van de Raad van Toezicht één keer met de Ondernemingsraad van Movisie over de stand van zaken. Belangrijke aandachtspunten in 2015 voor de Raad van Toezicht zijn het selecteren van de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur en het monitoren van de veranderagenda van Movisie. Leden van de Raad van Toezicht zijn aanwezig bij verschillende door Movisie georganiseerde activiteiten.

Een droevige gebeurtenis overschaduwt dit verslagjaar. Op 16 november overlijdt Ronald Bandell, die vanaf 2012 op een inspirerende manier invulling heeft gegeven aan het voorzitterschap van de Raad van Toezicht.

Zolang er nog geen nieuwe voorzitter is vervult Greetje Willemsma de rol van waarnemend voorzitter. Rob Vaessen treedt eind 2015, na afronding van de maximale zittingstermijn, af als lid van de Raad van Toezicht. Nieuwe leden van de Raad van Toezicht zijn Kees Vrolijk (per 1 januari 2015) en Corrie Noom (per 1 juli 2015).

Leden van de Raad van Toezicht: Ronald Bandell (voorzitter), Halleh Ghorashi, Corrie Noom, Stanley Ramkhelawan, Cees van Tiggelen, Rob Vaessen, Kees Vrolijk, Greetje Willemsma (vicevoorzitter).

De Ondernemingsraad

behandelt 2 advies- en 7 instemmingsaanvragen

bekijk meer

De Ondernemingsraad

Centraal staat dit jaar het herontwerp van de organisatie, waaronder de omschakeling naar zelfsturende teams. Een tweede onderwerp waarover de OR advies geeft, is de aanstelling van het nieuwe lid van de Raad van Bestuur. In september treedt Yvonne van Mierlo aan als lid en overlegpartner voor de OR. De OR ervaart de samenwerking als prettig en constructief.

Verder is het personeelsbeleid een terugkerend onderwerp, zoals de verhouding tussen vast en flexibel personeel, de (beperkte) doorgroeimogelijkheden en het diversiteitsbeleid. Voor een OR zijn de contacten met de collega's essentieel. Ook in 2015 blijkt dat medewerkers de OR weten te vinden en andersom toetst de OR bij hen regelmatig de ingezette koers. Overige zaken die de OR behandelt: telefonie, aanstellingsbeleid, stagebeleid, vrijwilligerswerk en beleid voor aanstormende talenten, gebruikersovereenkomst laptop en vergoeding woon-werkverkeer.

denkt mee over ons beleid

Hoe bereiden we ons voor op de toekomst?

In 2015 is met man en macht gewerkt aan de vernieuwingsagenda van Movisie: onze missie heeft een update gekregen, we hebben ons als kennisinstituut versterkt en hebben besloten om te gaan werken in zelf- en samensturende teams. Het laatste betekent dat iedereen werkt vanuit een rol die recht doet aan zijn of haar competenties. Verantwoordelijkheden liggen zoveel mogelijk bij de teams.