Movisie Jaarbericht 2016

Complexe sociale vraagstukken vragen om een integrale aanpak. In dit jaarbericht presenteren we een greep uit onze activiteiten waarbij we focussen op vijf thema's die we continu in verbinding met elkaar brengen.

De thema's

Effectiviteit en vakmanschap

Effectiviteit en vakmanschap

Onderzoek naar sociale wijkteams in gemeenten

Maar liefst 234 gemeenten werken mee aan Sociale wijkteams in vogelvlucht, een onderzoek naar de sociale wijkteams in Nederland. Het resultaat: een goed overzichtsbeeld met veel feiten en cijfers. Het percentage gemeenten dat met sociale wijkteams werkt, blijkt gestegen naar 86 procent. Bij de G32-gemeenten zien we dat het aantal teams per gemeente is gegroeid van gemiddeld vijf in 2014 naar gemiddeld acht in 2015.

Het rapport Sociale (wijk)teams in beeld krijgt in maart 2016 veel media-aandacht en wordt uiteindelijk de meest gedownloade Movisie-publicatie van het jaar. Het onderzoek is tot stand gekomen in opdracht van de VNG en in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut en Vilans.

Effectiviteit en vakmanschap

Empowerment als verbindend kader

Op 14 juni organiseren Movisie, Trimbos-instituut, Universiteit voor Humanistiek en Tranzo de conferentie 'Empowerment als verbindend kader.' Empowerment gaat over toenemende kracht én toenemende macht. Meer grip krijgen op persoonlijke kwetsbaarheden én meer invloed kunnen uitoefenen op collectieve levensomstandigheden. De conferentie krijgt als waardering een dikke 8 van de ruim 100 deelnemers. Rond de conferentie verschijnen twee publicaties: Naar het hart van empowerment deel 1 en Naar het hart van empowerment deel 2.

Effectiviteit en vakmanschap

Verbinding Werkplaatsen Sociaal Domein

De regionale Werkplaatsen Sociaal Domein, opvolgers van de Wmo-werkplaatsen, starten in 2016 met de organisatie van brede samenwerkingsverbanden tussen lectoraten, hogescholen, gemeenten en organisaties in het sociaal domein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. Ze werken met gemeenten als medetrekkers aan onderzoek, ontwikkeling, onderwijs en ondersteuning om antwoord te bieden op regionale vraagstukken. Movisie verbindt deze partijen, zorgt in 2016 voor een nieuwe website en faciliteert een plan van aanpak voor de komende drie jaar met als doel de implementatie van nieuwe werkwijzen.

Effectiviteit en vakmanschap

Vervolg op conferentie Capability Approach

Movisie organiseert een eerste conferentie over de mogelijkheden van de Capability Approach in het sociaal werk. In de Capability Approach staat het menselijk welzijn centraal in de ontwikkeling van de samenleving. Movisie organiseert deze conferentie samen met de Hogeschool Arnhem & Nijmegen, Tandem Welzijnsorganisatie en Human Rights Watch.

Experts uit het beroepsonderwijs, universiteiten en werkveld uit Nederland en België concluderen tijdens de conferentie dat er behoefte is aan een modern moreel kompas en instrumenten voor de beroepspraktijk in het sociaal werk. Movisie gaat in 2017 door met het ontwikkelen van dit kompas en bijbehorende instrumenten samen met het Nederlands-Vlaams netwerk voor Capability Approach in het sociaal werk.

Effectiviteit en vakmanschap

Professionalisering sociaal werker

In een nieuwe serie artikelen 'Wat werkt op tv' nemen sociale professionals en experts de aanpak in realityprogramma's onder de loep. Bij elk programma koppelen we een interventie uit onze Databank Effectieve Sociale Interventies aan de vraag die centraal staat in de aflevering. Met deze reeks laten we de toegevoegde waarde van sociaal werk zien en wakkeren de discussie hierover aan.

We stimuleren de reflectie van professionals op hun vakmanschap door moderne vormen van leren en reflecteren aan te bieden:

 • Sociaal makelaar Jelle de Boer kaart in 10 vlogs verschillende urgente thema's aan. De Boer geeft tips om met vloggen het werk zichtbaar te maken en zo de impact te vergroten. Dankzij het succes van het 'vloginar' krijgt dit project in 2017 een vervolg met een Vlog Academie voor sociale professionals.
 • De webinar over de methodiek 'Omdenken' blijkt een krachtige manier voor professionals om in deze transformatie vernieuwend te werken en probleemdenken te doorbreken. We geven de workshops Omdenken aan diverse partijen, onder andere op de medewerkersdag van Dynamo (Amsterdam), gemeente Ede, 'This is it' en de landelijke kinderwerkersdag.

Effectiviteit en vakmanschap

In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie ondersteunt Movisie de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. Deze commissie beoordeelt de kwaliteit en de effectiviteit van interventies die worden toegepast in het justitiële werkveld, zowel in de jeugdzorg en de ggz als het sociale domein. Movisie ontwikkelt ook de website www.justitieleinterventies.nl

3.787.418 omzet

55 projecten

'Movisie denkt met me mee zonder mijn eigen ideeën en energie te doorkruisen.'

Jelle de Boer
sociaal makelaar bij Wijk en co in Utrecht

Jelle de Boer, sociaal makelaar bij Wijk en co in Utrecht

Vlogs met impact

'In 2016 heb ik in samenwerking met Movisie 10 vlogs gemaakt over verschillende thema's binnen het sociaal werk. Ik heb in Movisie een echte samenwerkingspartner gevonden. Er is met veel aandacht met me meegedacht, zonder dat mijn eigen ideeën en energie doorkruist werden. Movisie heeft me serieus genomen en heel belangrijk: ik heb gebruik mogen maken van het grote netwerk. De vlogs zijn gemiddeld zo'n 7000 keer bekeken en dit was me niet gelukt zonder het netwerk van Movisie.

Er zijn me ook kansen geboden. Zo heb ik bij Movisie een webinar over vloggen binnen het sociaal werk mogen geven. Alle randvoorwaarden zijn voor me geschapen om mijn kennis en ervaringen in een online omgeving te delen met geïnteresseerden. Ik heb me alleen op de inhoud hoeven richten en dit heb ik als zeer prettig ervaren.

Ik weet dat de vlogs daadwerkelijk impact hebben. Ik weet dit doordat ik verschillende positieve berichten heb ontvangen van kijkers. Wat ik erg mooi vind om te benoemen, is dat sociaal werkers in Apeldoorn geïnspireerd zijn door mijn vlogs en zelf gestart zijn met een vlogserie over activiteiten in hun wijk.

Wat ik ook erg gaaf vind, is dat Movisie betrokken bij me is gebleven, ook nadat de 10 vlogs waren afgerond. Doordat Movisie mij als vlogger heeft aanbevolen aan een andere grote landelijke organisatie, neem ik dit jaar 12 vlogs op in opdracht van deze organisatie. Kortom, ik heb Movisie ervaren als meedenkend, ondersteunend en samenwerkend!'

Participatie

Participatie

Aan de slag met VN-Verdrag

Op 14 juli 2016 wordt het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een beperking in de Eerste Kamer aangenomen. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten werken aan een toegankelijkere en inclusievere samenleving.

Op 30 juni 2016 wisselen beleidsprofessionals van verschillende gemeenten - op initiatief van Movisie - kennis en ervaringen uit tijdens een bijeenkomst in het stadskantoor in Utrecht. Zo lichten de gemeenten Tynaarlo, Amersfoort en Utrecht toe wat het beleid in hun gemeente is. Wat gaat goed, wat kan beter, wat kunnen anderen ervan leren? Ook experts van Ieder(in), het College voor de Rechten van de Mens zijn van de partij in Utrecht.

Participatie

Participatieproject bij Gemeente Smallingerland

De gemeente Smallingerland heeft de ambitie om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren en vraagt Movisie om daarbij te ondersteunen. In eerste instantie ligt de focus bij de gemeente op de garantiebanen. Movisie pakt het op door in werksessies aan de hand van de Appreciative Inquiry (verander)methode te werken met een brede doelgroep: gemeente, bedrijfsleven, onderwijs én mensen met een arbeidsbeperking. Het resultaat van de werksessies is een breed gedragen plan dat aan het college wordt voorgelegd.

Participatie

Vrijwilligersbeleid voor musea krijgt vorm

Zonder de inzet van vrijwilligers kunnen veel musea niet bestaan. Een tekort aan vrijwilligers in combinatie met de vergrijzing van het vrijwilligersbestand vormen een zorg voor de toekomst. Daarom is het belangrijk voor musea om beleidsmatig over vrijwilligerswerk na te denken. 'Een helder geformuleerd beleid en goed vrijwilligersmanagement is dus net zo belangrijk als de collectie!' vertelt opdrachtgever Sjoerd Staal van het VSBfonds.

Samen met Erfgoed Nederland en het Landelijk Contact voor Museumconsulenten ontwikkelde Movisie een handleiding voor vrijwilligersbeleid in musea. In deze publicatie staan de huidige stand van zaken van vrijwilligersbeleid in musea, doelgroepen en trends in vrijwilligerswerk overzichtelijk op een rij. Kern van de publicatie zijn de zes stappen die helpen bij het opzetten of aanscherpen van het vrijwilligersbeleid.

Participatie

Uitvoering cliëntervaringsonderzoek

Een verplicht nummer? Niet als het aan de gemeente Ede ligt. Zij pakt het verplichte cliëntervaringsonderzoek in hun gemeente groots aan en vraagt Movisie dit onderzoek uit te voeren. Door het houden van een enquête, interviews en groepsgesprekken gaat Movisie op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:

 • Welke waarden zijn belangrijk voor de kwaliteit van hulp en ondersteuning die cliënten in het sociaal domein ervaren?
 • In hoeverre ervaren cliënten dat die waarden gerealiseerd worden in de hulp en ondersteuning die zij ontvangen en hoe kunnen we dat versterken/verbeteren?

De gemeente scoort een ruime voldoende. Cliënten in Ede vinden vertrouwen, toegankelijkheid, partnerschap, eigen regie en een passende aanpak erg belangrijk. Ook persoonlijke en toegankelijke communicatie wordt door hen belangrijk gevonden.

Participatie

Ontwikkeling democratiespel

In het najaar verkent Movisie met negen gemeenten de beren op de weg in het samenspel tussen initiatiefnemers, ambtenaren en gemeenteraadsleden. Een van de oplossingen is de ontwikkeling van een democratiespel: een spel dat als doel heeft om het begrip en perspectief te stimuleren tussen initiatiefnemers, ambtenaren en gemeenteraadsleden. Movisie is medeontwikkelaar van dit spel dat in 2017 wordt uitgebracht.

Participatie

Rapport 'Wat knelt?'

Burgerinitiatieven, gericht op zorg en ondersteuning, zijn in opmars. Dit sluit ook goed aan bij de gewenste verandering in de samenleving - meer participatie van inwoners, onderlinge solidariteit, eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen vóór en mét elkaar. Toch worden er in de praktijk belemmeringen ervaren. Movisie inventariseert die knelpunten in samenwerking met Vilans, Nederland Zorgt voor Elkaar en Brabantse zorgcoöperaties. Het rapport 'Wat knelt?' laat de belemmeringen zien o.a. op het gebied van wet- en regelgeving, financiën en samenwerking.

1.837.582 omzet

56 projecten

'We werken met Movisie samen om de participatie van mensen, voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is, vorm te geven.'

Tineke Rodenhuis, beleidsmedewerker gemeente Opsterland

Tineke Rodenhuis, beleidsmedewerker gemeente Opsterland

Participatie vormgeven

'Van ons als beleidsadviseurs wordt vaak een helikopterview verwacht. Met dit participatietraject dompelen we onszelf nu onder. Daardoor horen en zien we veel, en betrekken we de doelgroep bij het proces. We hopen dat - naast maatschappelijke organisaties en zorg- en dienstverleners - ook commerciële ondernemers mogelijkheden zien voor mensen met een beperking. We zijn zelf ook zoekende naar onze rol daarin en naar de expertise die we als gemeente in huis moeten hebben om de goede motiverende gesprekken met de partners aan te gaan.

We zijn nu bijna een jaar bezig en ik heb het gevoel dat we op een kruising staan: we hebben veel gesproken met ongeveer 60 meedenkende organisaties en ondernemers in groot en klein groepsverband en we willen nu graag actie: richten op concrete matches. Iedereen aan tafel is nieuwsgierig naar de opvattingen, motivering, werkwijzen en belangen van de ander en zo leggen we uiteindelijk wel een puzzel dankzij de betrokkenheid en actie die vanuit de samenleving zelf komt.'

Inclusie en diversiteit

Inclusie en diversiteit

Landelijk LHBT-congres Regenboogsteden

Movisie organiseert begin april een landelijk LHBT-congres Regenboogsteden. Met ruim 150 mensen uit het roze werkveld wordt gesproken over de resultaten van de Regenboogsteden tot dan toe. Welke aanpakken en activiteiten verdienen navolging? Hoe kunnen we van elkaar leren en meer samenwerken? In één van de deelsessies staat de opvang van LHBT-asielzoekers/-vluchtelingen centraal, een urgent en belangrijk thema in 2016. De betrokkenheid van de aanwezigen tijdens deze dag is indrukwekkend.

Inclusie en diversiteit

Werkbezoek aan Bologna over LHBT-beleid

In november organiseert Movisie, als coördinator van het Rainbow Cities Network, in opdracht van de Raad van Europa een werkbezoek aan Bologna over LHBT-beleid. De delegatie voor wie het bezoek wordt georganiseerd komt uit Montenegro. Het bezoek is onderdeel van een meerjarig project van de Raad van Europa, over onder andere seksuele- en genderdiversiteit.

De delegatie, die bestaat uit wethouders en beleidsmedewerkers en een vertegenwoordiger van de Montenegrijnse LHBT-organisatie, maakt kennis met de praktische insteek van Bologna op het gebied van LHBT-beleid. Movisie selecteert Bologna als locatie voor dit werkbezoek omdat het LHBT-beleid in deze stad zich richt op de praktische ondersteuning van LHBT-personen en relevante lokale organisaties.

Inclusie en diversiteit

Aan het werk dankzij K!X Works

Ook in 2016 worden binnen het Movisie-programma K!X Works twaalf groepen van zo'n vijftien jonge nieuwkomers een jaar lang begeleid om hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Met trainingen op vaardigheden als netwerken, presenteren en communiceren en persoonlijke begeleiding van mentoren uit het bedrijfsleven, wil K!X Works jongeren stimuleren om op eigen niveau hun talenten te ontplooien. En met succes. In de gemeente Maastricht zijn bijvoorbeeld alle K!X Works-deelnemers na het volgen van het traject uit de uitkering en aan het werk.

Inclusie en diversiteit

Magazine Doen!

Vluchtelingen moeten sneller en beter naar werk begeleid worden. In de praktijk is het vaak lastig om een duurzame match te maken tussen bedrijven en nieuwkomers. Magazine Doen! van K!X Works biedt werkgevers informatie en inspiratie. In oktober 2016 kwam de eerste editie uit, met o.a. een interview met hoogleraar Alexander Rinnooy Kan, tips over weerstand op de werkvloer en nieuws over de laatste onderzoeken over arbeidsparticipatie van vluchtelingen.

Inclusie en diversiteit

Effectief discriminatie bestrijden

Hoe zorgen we ervoor dat discriminatie afneemt? Movisie onderzoekt binnen Kennisplatform Integratie & Samenleving wat wel en niet werkt om discriminatie op basis van etniciteit, religie of huidskleur te verminderen. Het resultaat: vier publicaties waarmee een effectieve aanpak tegen discriminatie ontwikkeld kan worden. In het artikel Effectief discriminatie bestrijden: zo doe je dat en Tips voor interventies gericht op voorkomen van discriminatie, lees je meer over de bevindingen uit deze publicaties.

Inclusie en diversiteit

Handige interventiewijzer voor participatie vluchtelingen

Vluchtelingen met een verblijfsstatus zo snel mogelijk laten deelnemen aan de samenleving. Gemeenten zien zich voor die taak gesteld. Maar hoe doen ze dat en hoe zorgen ze ervoor dat dit werkt? Movisie ontwikkelt binnen Kennisplatform Integratie & Samenleving een interventiewijzer.

2.314.709 omzet

28 projecten

'Dankzij de K!X Works-trainingen hebben de twaalf jongeren die de training volgden nu werk in plaats van een uitkering.'

Jim Janssen
wethouder gemeente Maastricht

Jim Janssen, wethouder gemeente Maastricht

'De K!X Works-trainingen bewijzen hun waarde. Als ik het succes zie van deze eerste editie van K!X Works in de gemeente Maastricht, zijn we het aan onszelf verplicht om hiermee door te gaan. Twaalf jongeren zijn geholpen in een relatief korte tijd, hebben nu allemaal werk en zitten niet meer in een uitkering. Een resultaat waar ik op had gehoopt, maar als ik heel eerlijk ben, niet durfde te verwachten. Deze jongeren dragen allemaal een geschiedenis met zich mee. Ondanks de gruwelijke dingen die ze hebben meegemaakt, hebben zij de motivatie ontdekt om er 100% voor te gaan. Als gemeente stimuleren we dat graag met een programma als K!X Works.'

Zorg en ondersteuning dichtbij

Zorg en ondersteuning dichtbij

Compacte kennis over informele zorg

In 2016 werkt Movisie op het gebied van Informele Zorg met partners uit het veld, zoals de VNG, aan het verzamelen en benutten van kennis over wat werkt. Daarbij staat de vraag centraal hoe instrumenten en tools in de praktijk werken. Deze kennis is compact en beeldend vertaald in handzame informatie voor gemeenteambtenaren, sociaal werkers en organisaties. Onder andere komen hier de infographics uit voort over het bereiken van mantelzorgers en de lokale samenwerking tussen informele en formele zorg. In 2017 zal het Wat werkt-dossier worden gelanceerd en zal specifieke kennis, gericht op gemeenten, beschikbaar worden gesteld, onder andere via www.gemeenten.movisie.nl.

Zorg en ondersteuning dichtbij

Samen aan de slag met integraal werken in de wijk

Integraal werken is er op gericht om burgers met meervoudige problemen passende ondersteuning dichtbij huis te geven én om de veerkracht van de wijk of buurt te vergroten. In 2016 bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos-instituut en Vilans hun krachten in het programma Integraal werken in de wijk. Zij doen dat samen met professionals en beleidsmakers. Dat resulteert onder meer in een digitale vraagbaak, inspirerende presentaties en publicaties, zoals Samenwerken in de wijk over de 10 meest genoemde vraagstukken over de samenwerking tussen wijkteamprofessionals en de professionals daaromheen.

Zorg en ondersteuning dichtbij

Eigen regie hulpvragers bevorderen met OER-model

Hoe organiseer je zorg en ondersteuning zodat hulpvragers hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen? Movisie nodigt lector Lineke Verkooijen uit om in een webinar te vertellen over het OER-Model: Organiseren Eigen Regie. Meer dan 70 zorg- en welzijnsprofessionals schakelen in en gaan met Lineke in gesprek.

Uit de interactie tijdens deze digitale bijeenkomst blijkt dat veel deelnemers onderschrijven dat het model van Lineke aansluit bij de manier waarop zij werken met mensen in kwetsbare situaties. In de toolkit Bevorderen van Eigen Regie staan instrumenten en methoden om te gebruiken in contact met hulpvragers.

Zorg en ondersteuning dichtbij

Sociaal en Gezond

Onder de noemer Sociaal en Gezond werkt Movisie aan de verbinding van de wereld van het sociaal werk met die van publieke gezondheid, vanuit het idee dat meedoen gezond maakt. Onze ambitie is te stimuleren dat deze werelden samenwerken aan het langer zelfstandig wonen van kwetsbare burgers. Ook willen we bijdragen aan meer bekendheid met de preventieve werking van welzijn in zowel het sociaal domein als in het gezondheidsdomein.

In 2016 verschijnen twee belangrijke publicaties die een bijdrage leveren aan het realiseren van deze doelstellingen: het dossier Wat werkt bij Sociaal en Gezond en het digitale magazine Sociaal maakt gezond. Ook mede-organiseren we het NCVGZ2016 met als thema de verbinding met het sociaal domein.

Zorg en ondersteuning dichtbij

Movisie werkt met het Trimbos Instituut, Phrenos en Vilans samen in het programma Nieuwe Wegen ggz en opvang. Dit aanjaagprogramma is gericht op verbetering van de samenwerking tussen ggz en opvang en het sociaal domein, om te werken aan inclusie en zo mensen met ernstige psychische aandoeningen beter te ondersteunen bij hun herstel en participatie. De adviseurs uit de kennisinstituten ondersteunen hiertoe een dertigtal regionale samenwerkingsverbanden. Movisie levert twee van de vijf adviseurs voor samenwerkingsverbanden op de thema's 'participatie en inclusie' en 'sociale netwerken en digitale steun' en werkt mee aan de masterclasses, zie www.nieuwewegenggzenopvang.nl

3.108.298 omzet

65 projecten

'Movisie-adviseurs denken op een deskundige manier met je mee'

Karelle Villerius
beleidsmedewerker gemeente Houten

Karelle Villerius, beleidsmedewerker gemeente Houten

Deskundig meedenken

'In Houten hebben we als gemeente met formele en informele aanbieders van zorg en ondersteuning en mantelzorgers zélf geformuleerd wat we in 2020 voor elkaar willen hebben voor de mantelzorger. Movisie begeleidde dit traject en creëerde een open sfeer. De samenwerkingspartners leerden elkaar veel beter kennen. De adviseurs van Movisie zijn prettige gesprekspartners die op een deskundige en fijne manier met je meedenken. Dankzij het traject met Movisie weet iedereen veel beter wat, waarom en hoe de ander het doet.'

Huiselijk en seksueel geweld

Huiselijk en seksueel geweld

Kring van Veiligheid vraagt om innovatieve inzet

Ondanks een uitgebreid stelsel van preventie, hulpverlening en wetgeving daalt het aantal slachtoffers van huiselijk geweld in ons land nog steeds niet. Met het manifest 'Huiselijk geweld te lijf' pleit de Kring van Veiligheid, bestaande uit bestuurders, ervaringsdeskundigen en deskundigen van verschillende sectoren, voor een verandering in mentaliteit en systeem die er toe moet leiden dat de kring rond een gezin, individu of kind in gevaar zich sluit.

Een centrale rol hierbij is weggelegd voor regionale leerkringen, waarin structureel leren en verbeteren wordt georganiseerd om de benodigde effectieve samenwerking te bewerkstelligen. Het manifest bepleit ook dat alle betrokkenen, ook omstanders en vrijwilligers, meer handvatten krijgen om (mogelijke) signalen te duiden en daarmee om te gaan.

De Kring, onder voorzitterschap van Jacques Wallage en met het secretariaat van Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut, biedt in april 2016 het manifest aan staatssecretaris Martin van Rijn en VNG-directeur Jantine Kriens aan.

Tijdens de door de Kring in november georganiseerde Top Huiselijk geweld en kindermishandeling blijkt het gedachtegoed in het Manifest breed te worden gedeeld door bestuurders en vertegenwoordigers van belangrijke landelijke partijen die een rol spelen bij de aanpak van huiselijk geweld. Onder verwijzing naar het manifest wordt in de Kamerbrief Voortgangsrapportage Geweld In Afhankelijkheidsrelaties (GIA) van januari een nationaal meerjarig programma voorgesteld, met leerkringen als belangrijk aanknopingspunt.

Huiselijk en seksueel geweld

Ontwikkelen van MDA++

Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut bieden ondersteuning bij twee ontwikkeltrajecten: de inhoudelijke (door)ontwikkeling en de organisatie van MDA++ in gemeenten. Deze processen lopen parallel aan elkaar. Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut:

 1. faciliteren de professionals die de aanpak ontwikkelen, de zogenoemde 'voorlopers' van MDA++, in een aantal werksessies om hun aanpak door te ontwikkelen naar een integrale aanpak van zowel kindermishandeling, huiselijk als seksueel geweld. Daarnaast organiseren en faciliteren we drie bijeenkomsten van de Werkgroep Kwaliteitskaders. Daarin bespreken de 'voorlopers' en de justitieketen (politie, OM, reclassering) ervaringen en strategieën voor de gewenste samenwerking van zorg- en veiligheidsketen in MDA++.
 2. bieden gemeenten ondersteuning bij hun opdracht om per 2018 (in elk van de 26 Veilig Thuis-regio's) een MDA++ te organiseren in hun regio. Dit doen Movisie en NJi via notities, presentaties, workshops, adviesgesprekken en met instrumenten als een procestool (startfoto en stappenplan), visualisaties van perspectief en producten, transitiearena, goede voorbeelden en overzicht van inrichtingsvormen.

Huiselijk en seksueel geweld

Doorontwikkeling Vlaggensysteem
 • Movisie verzorgt ruim 20 train-de-trainers over het Vlaggensysteem.
 • Met Rutgers en Sensoa organiseert Movisie het Kenniscafé Buiten de Lijnen, het vlaggensysteem voor kinderen en jongeren met bijzondere behoeften. De bijeenkomst is binnen de kortste keren uitverkocht met 100 deelnemers.
 • Samen met Amarant, ontwikkelt Movisie een e-learning Vlaggensysteem voor professionals die werken in de Verstandelijk Gehandicapten Zorg.
 • Om de methodiek RelatieWijs verder te ontwikkelen test een aantal Sociale Wijkteams dit instrument dat helpt om de ernst van grensoverschrijdend gedrag in relaties te kunnen beoordelen, wegen en adequaat te handelen.

Huiselijk en seksueel geweld

Voorbij vooroordelen en stereotypes

Voor een effectieve aanpak van huiselijk geweld is gendersensitief denken en handelen van belang. De 4-delige toolkit 'Voorbij vooroordelen en stereotypes' geeft gemeenten en professionals hier handreikingen voor. Movisie ontwikkelt dit samen met Regioplan en Atria, met ondersteuning van de ministeries van OCW, VWS en V&J. In juni houdt Movisie een succesvolle conferentie Follow-up Regioplan Genderscan: een effectieve systeemaanpak van huiselijk geweld, waar ongeveer 150 professionals aan deelnemen.

Huiselijk en seksueel geweld

Aan de slag met beleid
 • In samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut laat Movisie in de publicatie 'Huiselijk geweld beleid maken met persona's' zien hoe je samen met mensen die huiselijk geweld hebben meegemaakt een persona kunt maken om beleid te verbeteren en te borgen.
 • Oplevering Wat Werkt Dossier Partnergeweld.
 • In december organiseert Movisie samen met de VNG, de ministeries van V&J, VWS, Federatie Opvang en Taskforce Kindermishandeling het congres Veilig Verder. Het congres wordt bezocht door ruim 600 deelnemers en Movisie verzorgt 5 workshops over de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

Huiselijk en seksueel geweld

De gemeente Haarlem vraagt tijdelijke versterking van Movisie om het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Kennemmerland (MDCK) en Centrum Seksueel Geweld bestuurlijk te borgen. Ook dragen we bij aan de verdere ontwikkeling van de multidisciplinaire aanpak MDA++, het tijdelijk huisverbod en de ontwikkeling van Veilig Thuis. Daarnaast werken we aan de inzet van verbeterde sturing en toezicht in de vrouwenopvang.

1.805.637 omzet

54 projecten

'Dankzij de methode RelatieWijs van Movisie sta ik steviger in mijn schoenen.'

Roos Adriaansen
Sociaal Wijkteam Maarssen-Dorp

Roos Adriaansen, Sociaal Wijkteam Maarssen-Dorp

RelatieWijs helpt wegen en beoordelen

'Dankzij RelatieWijs sta ik steviger in mijn schoenen, ben ik zekerder in het stellen van vragen, wegen en beoordelen', vertelt Roos Adriaansen van Sociaal Wijkteam Maarssen-Dorp, een van de deelnemers aan de pilot. 'Het is heel prettig om je onderbuikgevoel langs een objectieve meetlat te leggen. Oordelen zijn niet zo subjectief meer, beter onderling bespreekbaar en daarmee de basis voor een eensluidende oplossing.'

De samenwerking

We vergroten onze impact door samen te werken met ruim 400 partners

 • College voor de Rechten van de Mens
 • Kenniscentrum Sport
 • Koepel Adviesraden Sociaal Domein
 • Haarlem
 • Den Haag
 • Diemen
 • Amsterdam
 • Oss
 • ministerie VWS
 • ministerie SZW
 • ministerie OC&W
 • ministerie V&J
 • Raad van Europa
 • EU
 • Fonds Nuts Ohra
 • A+O Fondsen
 • VSBfonds
 • Avans Hogeschool
 • Hogeschool Arnhem Nijmegen
 • Universiteit Utrecht
 • Verwey-Jonker
 • Nederlands Jeugdinstituut
 • Pharos
 • Zorg + Welzijn
 • Binnenlands Bestuur
 • Sociaal Werk Nederland
 • Divosa
 • BMC
 • AEF
 • St. Zijweg
 • Ieder In

bekijk een greep uit onze partners

Een greep uit onze samenwerkingspartners

Maatschappelijke organisaties:

College voor de Rechten van de Mens, Human, Kenniscentrum Sport, Lotje & Co, Koepel Adviesraden Sociaal Domein, Aandacht voor iedereen, Pakhuis de Zwijger

Gemeenten:

Haarlem, Smallingerland, Ede, Den Haag, Diemen, Hilversum, Maastricht, Rotterdam, Leeuwarden, Houten, Amsterdam, Den Bosch, Oss, Enschede, NDSD, VNG, G32

Ministeries:

VWS, SZW, OC&W, V&J

Internationaal:

Raad van Europa, EU, Family Justice Centres

Fondsen:

Fonds Nuts Ohra, A+O Fondsen, VSB Fonds, Oranje Fonds, Raak Pro, Vrienden Loterij

Wetenschap:

Avans Hogeschool, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Werkplaatsen sociaal domein, Academische werkplaatsen

Onderzoeksinstituten:

Verwey-Jonker, ZonMw, Nivel

(regionale) Kennisinstituten:

Rutgers, Nederlands Jeugdinstituut, RIVM, Trimbos, Vilans, JSO, Pharos

Vakmedia:

Zorg + Welzijn, Binnenlands Bestuur

Branche- en Beroepsverenigingen:

Sociaal Werk Nederland, Divosa, BPSW, Actiz, GGZNL, PPJJ, Mezzo, Verdiwel, VGN, Zorgbelang Nederland

Adviesbureaus:

BMC, AEF

Cliënt- en vrijwilligersorganisaties:

St. Zijweg, Ieder In, LSA bewoners, Coalitie erbij, LOC

Samen werken aan de transformatie van de kennisinfrastructuur

De transities brengen niet alleen inhoudelijke uitdagingen in het werkveld met zich mee, maar vragen ook een doorontwikkeling van de landelijke kennisinfrastructuur. Movisie heeft de samenwerking versterkt met:
 • Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
 • Werkplaatsen sociaal domein
 • Vilans
 • Nederlands Jeugdinstituut
 • Trimbos-instituut
 • Gemeenten

lees meer over de transitieversnelling

De transformatie van de kennisinfrastructuur

Samenwerking versterken

De transities brengen niet alleen inhoudelijke uitdagingen in het werkveld met zich mee, maar vragen ook een doorontwikkeling van de landelijke kennisinfrastructuur. Movisie heeft de samenwerking versterkt met:

 • Gemeenten;
 • Andere landelijke kennisinstituten; met name het Nederlands Jeugdinstituut, Vilans, het Trimbos Instituut en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid;
 • Werkplaatsen Sociaal Domein.
Waarom werken we samen?

Veel vraagstukken waar mensen mee kampen zijn niet vanuit één discipline op te lossen.
Om zoveel mogelijk te kunnen participeren, om zo zelfredzaam mogelijk te kunnen zijn en een goede kwaliteit van leven te hebben, is inzet en expertise vanuit verschillende invalshoeken nodig. Meer integraal werken en vertrekken vanuit de leefwereld van de burger/cliënt dus. Gemeenten, (organisaties van) professionals, vrijwilligers en andere actieve burgers hebben dan ook behoefte aan een meer integrale ondersteuning. Waar kennis vaak nog gefragmenteerd werd ontwikkeld en ontsloten, is bovendien behoefte aan meer samenhang en beter overzicht. In 2016 pakken we de verspreiding van kennis vaker samen op.

Op welke thema's?

Gemeenten in de hoedanigheid van de VNG en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD), hebben medio 2016 vier 'ontwikkelthema's' gekozen om samen met kennisinstituten, waaronder Movisie, aan te werken. Dit zijn actuele kwesties waar meerdere gemeenten mee bezig (willen) zijn en waarover zij vergelijkbare vragen hebben. Thema's ook die niet beperkt zijn tot één bepaald leefgebied of tot één sector.

 • 'Integraal werken in de wijk' is een thema waarop de kennisinstituten al sinds 2015 samenwerken. Gemeenten hebben veel vragen over integraal werken en het inrichten of doorontwikkelen van sociale (wijk)teams. Voor wie en welke vraagstukken zijn de teams bedoeld? Welke disciplines dienen hierin te participeren? Hoe vindt de toegang tot zorg en ondersteuning plaats?
 • Het ontwikkelthema 'Sturen op kwaliteit' gaat om de vraag hoe gemeenten - samen met aanbieders en inwoners - sturen op kwaliteit. Hoe geven gemeenten vorm aan hun opdrachtgeverschap in het sociaal domein? Hoe kunnen gemeenten samen met aanbieders sturen op maatschappelijk resultaat? Op welke manier monitoren ze de resultaten?
 • 'Preventie en vroegsignalering' is een thema dat zich op veel vraagstukken kan richten. Voorbeelden zijn het voorkomen van armoede, van eenzaamheid en van het gebruik van gespecialiseerde zorg. Er spelen echter veelal dezelfde vragen. Wat zijn werkzame mechanismes van preventie? Hoe kan je preventie organiseren en wat is daarvoor nodig? Wat is de opbrengst en wat zijn de kosten?
 • Onder de noemer '18-/18+' richten partijen zich op het feit dat de betrokkenheid van voogden en instanties vanuit de jeugdhulp eindigt op het moment dat jongeren 18 jaar worden. Van de beschermende omgeving van de school en de instanties van de Jeugdwet, belanden jongeren in de vraaggerichte Wmo en de meer eisen stellende Participatiewet. Dit thema heeft als doel een versnelling mogelijk te maken in het realiseren van ononderbroken ondersteuning voor kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar.
Wat hebben we bereikt?

Het gaat om complexe trajecten, waarbij de resultaten zich pas op middellange termijn zullen manifesteren. Een echte investering in de toekomst dus. Met uitzondering van 'Integraal werk in de wijk' zijn de groepen pas in de tweede helft van het jaar gestart. En afhankelijk van de concrete werkagenda's over de vier thema's, zullen de resultaten verschillen. In alle gevallen gaat het echter om innovatie en kwaliteitsverbetering, waarbij in lokale praktijken wordt geleerd en waarvan de kennis die hieruit resulteert, ook voor anderen in het land wordt ontsloten.

De cijfers

We halen een totale omzet van: 13.449.697

bekijk omzet per thema

Omzet per thema

De financiering voor onze projecten komt van verschillende partijen:

Instellingssubsidie € 7.312.575 54%
Maatschappelijke organisaties € 2.212.554 16%
Projectsubsidies en opdrachten ministeries € 2.858.667 21%
Fondsen € 508.516 4%
Gemeenten € 528.310 4%
Internationaal EU € 29.073 < 1%

bekijk compleet financieel jaarverslag

De communicatie

We verspreiden onze kennis via

 8.275  abonnees Movisies

bekijk meer

Movisies

 891  abonnees Tijdschrift Sociale Vraagstukken

bekijk meer

Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken

 17.300  abonnees movisiemail
 64.545  volgers

bekijk meer

Sociale media

 141  medewerkers
895 x media-aandacht

bekijk meer

Media-aandacht

 3+ miljoen  websitebezoeken

bekijk meer

Website bezoek

 141  congressen en trainingen
 301  publicaties

bekijk meer

producten

De organisatie

Naar een organisatie met nóg meer impact

De transformatie in het veld vraagt om een kanteling van onze organisatie. Meer naar buiten gericht en in co-creatie met onze partners. De eigen transformatie verbinden aan de impact die we in het veld hebben, dat is de kern van ons werk in 2016.

Yvonne van Mierlo, voorzitter raad van bestuur

lees Yvonne's blog

BLOG "Naar een organisatie met nóg meer impact"

Door Yvonne van Mierlo

We zijn aan de slag gegaan met de maatschappelijke opdrachten en marktplannen waarin we de grote transformatiethema's identificeren die van ons vragen meer vraaggestuurd te werken. De zelf- en samensturing speelt daar een belangrijke rol in.

Een van de belangrijkste resultaten is de ontwikkeling van de meerjarenstrategie waarin de verbinding tussen thema's centraal staat: immers complexe sociale vraagstukken vragen om een integrale aanpak.

En om dat te bereiken doen we er alles aan om verkokering te voorkomen: onze blik staat naar buiten gericht. De samenwerking met onder meer de VNG, de G4, de G32, NDSD, cliëntenorganisaties, Sociaal Werk Nederland en de Werkplaatsen Sociaal Domein stellen ons in staat onze voelsprieten maximaal te benutten én verder te verfijnen. Daarnaast werken we intensief samen met de verschillende ministeries en kennisinstituten.

Maar we gaan nog een stap verder: want wat is kennis als je het niet kunt delen? In 2016 zijn we de weg ingeslagen om invulling te geven aan de toekomstige kennisinfrastructuur samen met de andere kennisinstituten. Centraal daarin staat de verbinding die we leggen tussen beleid, wetenschap en praktijk. We vragen ons continu af: hoe zorgen we ervoor dat het veld kan leren van wat we ontwikkelen in cocreatie met het veld en de andere kennisinstituten op het terrein van bijvoorbeeld vernieuwende arrangementen en de borging van de kwaliteit van het werk? Hoe zorgen we samen voor een sterke body of knowledge die goed ontsloten wordt?

Daarop aansluitend is een digitale strategie geformuleerd samen met de medewerkers uit onze organisatie en het veld dat ons scherp houdt op ons informatiebeleid en hoe dat aansluit op de kennisbehoefte en de 'reis' van onze klanten. In lijn daarmee hebben we ook een nieuwe HRM-visie ontwikkeld die in kaart brengt wat we nodig hebben van onze medewerkers om mee te kunnen bewegen met de transformatie. Talentontwikkeling, meer externe gerichtheid en het voeren van het echte gesprek spelen daar een belangrijke rol in.

Er is hard gewerkt in de organisatie met passie en inzet.
Het is helaas ook het jaar waarin Marijke Steenbergen, lid Raad van Bestuur, halverwege het jaar ziek wordt en eind 2016 terugtreedt als voorzitter Raad van Bestuur. Gelukkig blijft Marijke's kennis en expertise behouden voor Movisie in haar rol als adviseur.

Ons werk doen we met

141 medewerkers

meer over onze medewerkers

Medewerkers worden ondernemender

Onze medewerkers zijn ons kapitaal. In 2016 is er een lichte daling in het personeelsbestand. Er werken 141 medewerkers (120 fte) bij Movisie. Hiervan hebben 120 medewerkers een vaste en 21 een tijdelijke aanstelling, dat is 15%. We gaan aan de slag met een nieuw strategisch personeelsbeleid, waarin de nadruk ligt op een goede balans tussen flexibiliteit en continuïteit van medewerkers.

Nieuwe inrichting

Om meer impact te realiseren zijn ondernemerschap en marktgerichter optreden nodig. Daarom kiezen we voor een nieuwe inrichting van onze organisatie, om sneller en slagvaardiger te kunnen handelen. Begin 2016 starten we met zelf- en samensturend werken. Elk team - ondersteunt door een teamcoach - werkt aan zijn eigen maatschappelijke opdracht en marktplan. Om deze nieuwe manier van werken te faciliteren, wordt in de zomer het gebouw verbouwd tot multifunctionele plek waar ruimte is voor ontmoeting, samenwerking in projecten én werkplekken waar geconcentreerd gewerkt kan worden.

De uitdaging is vooral om een goede balans te vinden tussen het lopende werk en de aandacht die een organisatieverandering nu eenmaal vraagt. In 2017 gaan we volgende stappen zetten op het gebied van zelfsturing.

Diversiteit

We vinden het als Movisie belangrijk om diversiteit ook zichtbaar te laten zijn in ons personeelsbestand omdat we geloven dat diversiteit bijdraagt aan een betere inhoud en een duidelijke herkenbaarheid voor onze verschillende doelgroepen. De verdeling tussen mannen en vrouwen is 31 versus 110. Dus ongeveer 2/3 is vrouw. We hebben circa 12 personen van niet-Nederlandse afkomst. Dat is zo'n 8%.

De ondernemingsraad denkt mee over ons beleid

10 advies- en instemmingsaanvragen

meer over de OR

Toetsende rol voor Ondernemingsraad

Wat betekent zelf- en samensturing voor de medewerkers, de teams, voor het personeelsbeleid en de werkwijze van Movisie? De omslag naar zelfsturing heeft ook invloed op de rol van de OR. Zonder de rechten en plichten uit de Wet op de Ondernemingsraden los te laten, stuurt de OR aan op directe dialoog tussen de medewerkers en de Raad van Bestuur. Gaandeweg zou dit kunnen betekenen dat de OR een meer toetsende rol krijgt.

Er is steeds meer directe inspraak:

 • De Raad van Bestuur heeft medewerkers intensiever betrokken bij het opstellen van het VWS-programma.
 • Op verzoek van de OR zijn van het begin af aan medewerkers betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe HRM-visie. Nieuw is ook dat vooraf niet bepaald is welke medewerkers betrokken zouden worden, maar het voor iedereen open stond om bij te dragen.
 • De OR organiseert vaker momenten om collega's te spreken: bijvoorbeeld door korte interviews en een OR-café. In 2017 zal de OR nog meer gaan experimenteren met nieuwe vormen van medewerkersparticipatie.

In 2016 heeft de OR 10 advies- en instemmingsaanvragen behandeld.

De raad van toezicht houdt ons scherp

'Movisie helpt de samenleving vooruit door te verbinden', aldus Jan Hamming, sinds een half jaar voorzitter van de Raad van Toezicht.

lees het interview met Jan Hamming

'Movisie helpt de samenleving vooruit door te verbinden'

Gevraagd naar de belangrijkste ontwikkeling die Movisie in het afgelopen jaar heeft doorgemaakt, noemt Jan Hamming de organisatieverandering: de zelf- en samensturing. 'Deze verandering is er op gericht om medewerkers nog meer in het netwerk van de gemeenschappen in het land te laten nestelen. Door de zelf- en samensturing is er meer ruimte voor medewerkers.'

'Het is razend interessant om voor Movisie te werken. Medewerkers hebben vrijheid om zelf initiatief te nemen, maar aan de andere kant hebben zij ook de opdracht om het netwerk naar zich toe te halen en goede producten aan te bieden. Hiermee helpen zij niet alleen de organisatie, maar ook de samenleving om vooruit te komen,' aldus Hamming.

De maatschappelijke opdracht is nu belangrijker dan ooit, betoogt Hamming. 'Er is enorm veel in beweging binnen zorg en welzijn. Het werk van Movisie is verbindend en inspirerend. Gemeenten hebben veel aan de producten van Movisie. Als burgemeester werk ik onder meer aan de bestrijding van armoede en huiselijk geweld: thema's waar Movisie jarenlange expertise op heeft ontwikkeld. In deze dynamische samenleving is er veel vraag naar wat Movisie te bieden heeft, ook op thema's zoals effectiviteit en vakmanschap en natuurlijk innovatie.'

De Raad van Toezicht is betrokken, maar houdt ook afstand. Hamming: 'Enerzijds denken we graag mee en proberen we deuren te openen. Anderzijds kijken we scherp naar de stand van de organisatie, bijvoorbeeld naar de financiën.' En daar zit nog wel een gezonde uitdaging, ziet Hamming. 'Door meer financiers aan ons te binden, kan Movisie haar onafhankelijkheid borgen. Dat is een groot goed. Je moet een kritische functie kunnen blijven vervullen.'