Sociaal Werk in de Wijk

Van de sociaal werkers in de frontlinie wordt hierbij veel verwacht. Zij moeten kwetsbare mensen leren om zelf het hoofd boven water houden. Het programma Sociaal Werk in de Wijk biedt hierbij ondersteuning.

Het programma Sociaal Werk in de Wijk (SWW) wil een impuls geven ter versterking en bevordering van de professionele kwaliteit van sociaal werk in de eerste lijn. Samen met professionals en maatschappelijke organisaties worden duurzame oplossingen en methodieken ontwikkeld om het sociaal werk te vernieuwen.

Samenwerking

Het programma is een initiatief van het lectoraat Maatschappelijk Werk van Hogeschool Inholland en Movisie, samen met de MOgroep en werkveldinstellingen. Deze organisaties, die samen zo’n 150 gemeenten bestrijken, ontwikkelen nieuwe werkvormen en brengen deze in de praktijk rondom vier door hen gekozen thema’s.

Looptijd

Het programma liep van 2012 tot 2015.

Resultaat

Ga naar de website www.sociaalwerkindewijk.nl. Er zijn in het kader van het programma verschillende publicaties, leaflets, praktijkbeschrijvingen en thesissen verschenen, rondom vier thema's: 

  • De nieuwe professional: hoe ziet de ‘generalist’ eruit, wat heeft hij in z’n mars?
  • Samenwerken in de wijk: hoe kan er vorm worden gegeven aan samenwerking tussen verschillende professionals in de wijk of rondom een cliënt(systeem)?
  • Informeel - formeel: hoe kan de generalist bijdragen aan vroegtijdig, licht en gericht interveniëren met inzet van ‘eigen kracht’, vrijwilligers en collectieve interventies?
  • Herijking kennisfundament: hoe ziet een bij de tijd passend ‘Body of Knowledge’ voor sociaal werk eruit?

Contactpersonen

Hilde van Xanten