AVE Aanpak Voorkoming Escalatie bij huishoudens met oplopende problematiek

17 april 2018

AVE geeft antwoord op de vraag wie de regie heeft als problemen in huishoudens met oplopende problematiek waar meer professionals van verschillende organisaties bij betrokken zijn te groot worden. Een gezin met problemen krijgt soms hulp van (meerdere) professionals. Goede samenwerking is daarbij cruciaal.

AVE staat voor: Integrale Aanpak ter Voorkoming van Escalatie bij huishoudens met oplopende problematiek. Het doel is het voorkómen van een dreigend escalerende situatie en het beperken en beëindigen van een escalerende situatie.

Regie bij sociale problemen

Het doel van deze aanpak is het voorkómen van een dreigend escalerende situatie en het beperken en beëindigen van een escalerende situatie. Wie heeft de regie als problemen groter worden en wanneer is opschalen (of juist afschalen) nodig? De AVE sluit aan bij de reguliere 3D aanpak van gemeenten en geeft duidelijkheid over regie en verantwoordelijkheden van betrokken partijen.
Doel van de AVE is hulpverlening tijdig op te schalen en stagnatie in de samenwerking te doorbreken.

Vier fasen

AVE heeft een opschalingstructuur en bestaat uit vier fasen, lopend van groen tot donkerrood. In elke fase neemt het regievermogen van de burger af. De vier AVE-fasen worden beknopt toegelicht: wat is de uitgangssituatie, wie heeft de regie, wanneer is op- en afschalen nodig en welke protocollen en samenwerkingsafspraken zijn van kracht?

Programmatische aanpak

AVE is een programmatische aanpak. Naast deze handleiding is er een leerwerkplaats met lokale/regionale inhoudsdeskundigen en een leerlijn voor professionals en een bijeenkomst met bestuurders over inhoud, route en gedrag.

Ontwikkelaar

Deze handleiding is opgesteld door door drs S. Bouman en ir. L. Drouven van Bureau HHM, in opdracht van de gemeente Leeuwarden en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein. Deze handleiding is tot stand gekomen als onderdeel van het VNG-programma Sociale teams.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ellen de Bruin: ellen.debruin@leeuwarden.nl

Download de handleiding van deze tool:

AVE-handleiding-voorkoming-escalatie.pdf 1.99 MB