Hulpmiddel: in gesprek over professionele moed en lef bij huiselijk geweld

Samen in gesprek aan de hand van het intervisiebord

Sociaal professionals die te maken krijgen met huiselijk geweld dragen een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het gezin. Het maken van de juiste inschatting en tot actie overgaan is niet altijd makkelijk. Daar is professionele moed en lef voor nodig. Met het Intervisiebord professionele moed en lef bij huiselijk geweld kunnen teams in gesprek over hoe zij dit samen kunnen versterken.

Professionele moed en lef is tot actie overgaan in werksituaties waarin je als professional ongemak ervaart. Dit ongemak kan komen door angst, onzekerheid, weerstand of zorgen. Bijvoorbeeld angst voor mogelijke agressie, onzekerheid over jouw inschatting van de risico's voor de betrokken kinderen, of zorgen over het verslechteren van de relatie tussen jou en de betrokkenen.  

Uit onderzoek van Movisie blijkt dat de professionele omgeving een grote rol speelt bij het stimuleren van moed en lef bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Bevorderende factoren zijn onder andere een goed ethisch klimaat, een waarderende cultuur, voorbeeldgedrag en intervisie.  

Professionele moed en lef is geen vrijbrief voor cowboygedrag 

Kennis over de verschillende vormen van geweld en onveiligheid is een voorwaarde voor professionele moed en lef. Zorg er als professional altijd voor dat je op de hoogte bent van de aanpak bij verschillende vormen van geweld, zoals bijvoorbeeld eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling, intiem terreur en kindermishandeling. En zorg er ook voor dat je weet wat de protocollen van jouw organisatie zijn. Professionele moed en lef is iets anders dan onverschrokken zonder kennis ergens op afstappen. Het is eerder het tegenovergestelde: pas met de juiste kennis kan je met je eigen ongemak en ethische dilemma’s aan de slag.  

Reflectie en intervisie  

Intervisie is een effectieve manier om dilemma’s en ongemak bij huiselijk geweld en kindermishandeling met elkaar te bespreken. Reflecteren op het eigen ongemak zorgt ervoor dat professionals het ongemak niet vermijden, maar juist ombuigen naar bewust handelen. Ook belemmerende of stimulerende factoren in de professionele omgeving kunnen tijdens intervisie aan het licht komen.  

Intervisiebord: met je team in gesprek over moed en lef 

Voor sociaal professionals die hierover met elkaar in gesprek willen ontwikkelde Movisie het Intervisiebord professionele moed en lef bij huiselijk geweld. Dit bord leidt jou en je team door de verschillende stappen van intervisie.  

Op basis van een casus uit de eigen praktijk ga je in gesprek over ongemak en dilemma’s waar je tegenaan loopt bij de aanpak van huiselijk geweld. Tussendoor krijg je in korte video’s en verdiepende artikelen extra kennis aangereikt over huiselijk geweld, het belang van moed en lef en factoren die moed en lef bevorderen. Aan het eind heb je zicht op wat je individueel en in teamverband kunt doen om het handelen in jullie team te versterken. 

 

De onderbouwing en bronnenlijst van deze infographic vind je in dit artikel