Verbeteren van interprofessionele samenwerking in het team

Teamthermometer helpt bij proces

20 mei 2017

Werken aan verbeteren van de samenwerking in interprofessionele teams kan op een eenvoudige manier met de Teamthermometers ontwikkeld. Er is een thermometer gericht op de samenwerking met professionals onderling, en een thermometer gericht op de samenwerking met vrijwilligers en mantelzorgers.

Wat leveren de Teamthermometers op?

De handvatten en acties hebben een positieve invloed op de samenwerking in interprofessionele teams. En de vervolgacties kunnen zelf door de teamleden worden opgepakt en hebben direct resultaat.

De thermometers geven op eenvoudige wijze:

  • een beeld van de huidige staat van samenwerking binnen het team
  • een structuur om de verschillende onderdelen van samenwerking te bespreken in teambijeenkomsten
  • tips voor interventies die voor de specifieke teamsituatie relevant zijn

Bekijk de Teamthermometer

Hoe werken de teamthermometers?

Eerst kies je als team en teamleden welke thermometer gebruikt wordt: die voor samenwerking in het team, of die voor samenwerking met vrijwilligers en mantelzorgers. Vervolgens vult iedereen zelf de thermometer in. Alle scores bij elkaar vormen de teamscores die worden besproken in het team. In één bijeenkomst bespreekt het team of de uitkomsten worden herkend en hoe deze in de praktijk zichtbaar zijn; ook bepaalt het team welke verbeterpunten prioriteit hebben en spreekt het team concrete acties af. In vervolgbijeenkomsten werkt het team aan de verbeterpunten.

Wat werkt?

  • als teams regelmatig en efficiënt werken aan de verbeterpunten
  • als team een gezamenlijke visie formuleren
  • als het team casuïstiek bespreekt
  • als het team reflecteert op de samenwerking
  • als het team regelmatig overlegt en informatie uitwisselt met het informele netwerk.

Ontwikkelaars

De instrumenten zijn ontwikkeld door hogeschool Windesheim, lectoraat Innoveren met Ouderen en lectoraat Sociale Innovatie, binnen het project ‘Professioneel Samenwerken in de Wijk’. Dit project werd gefinancierd door: Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA RAAK-publiek, Hogeschool Windesheim en zorg – en welzijnsinstellingen.

Meer weten?

Op www.samenwerkenzorgenwelzijn.nl staat informatie over de achtergrond, de ontwikkeling en de onderbouwing van de thermometers.