De Vreedzame wijk

Bij De Vreedzame Wijk wordt de succesvolle methodiek De Vreedzame School toegepast op wijkniveau. Kinderen leren op een vreedzame manier conflicten op te lossen en elkaar en andere buurtbewoners positief te benaderen.

Wat is De Vreedzame Wijk?

De Vreedzame Wijk komt voort uit De Vreedzame School. Dit is een methodiek waarin kinderen binnen de muren van de basisschool leren om conflicten op te lossen, verantwoordelijkheid te dragen en elkaar positief tegemoet te treden. In De Vreedzame Wijk wordt deze schoolaanpak verbreed naar de wijk. De principes van De Vreedzame School worden overgenomen door jeugdvoorzieningen in de wijk, waardoor er meer pedagogische samenhang ontstaat. Het besluit om met de methodiek te gaan werken komt in de meeste gevallen van de gemeente.

Wat levert het op?

Doordat verschillende opvoedingsmilieus worden geïntegreerd, ontstaat er meer pedagogische samenhang in de wijk. Dit is belangrijk omdat kinderen in sommige wijken in gescheiden werelden leven (school, thuis, straat). Door uitbreiding van de principes naar wijkniveau, wordt het voor hen duidelijk dat er overal dezelfde verwachtingen zijn gehanteerd, en dezelfde regels en afspraken gelden. Tegelijkertijd wordt er door iedereen gewerkt aan een veilig, positief sociaal klimaat, waarin participatie centraal staat. Dit biedt een alternatief voor de straatcultuur.

Hoe werkt De Vreedzame Wijk?

In een Vreedzame Wijk werken alle jeugdvoorzieningen volgens dezelfde principes. Een voorbeeld van zo’n principe is ‘Conflicten lossen we op een vreedzame manier op’. Deze principes worden duidelijk gecommuniceerd en hangen op zichtbare plekken, waardoor ze voor iedereen duidelijk zijn. Daarnaast worden kinderen, net als in De Vreedzame School, opgeleid tot mediatoren. Zij bemiddelen indien nodig bij conflicten in de wijk. Voorwaarde voor het invoeren van De Vreedzame Wijk is dat voldoende kinderen in de wijk bekend zijn met de principes van De Vreedzame School. Als dit zo is, wordt vervolgens gewerkt volgens een ‘schillenmodel’. Eerst worden de organisaties en doelgroepen betrokken die dicht bij de school liggen (voorschool, ouders, tussenschoolse opvang), vervolgens de organisaties die iets verder weg liggen (verlengde schooldag, kinderopvang wijkwelzijnsorganisatie).

Wat zijn de succesfactoren?

De belangrijkste kracht van de Vreedzame Wijk ligt in het hanteren van een eenduidige pedagogische visie. De onderwijzer, de voetbaltrainer en de speeltuinbeheerder spreken dezelfde taal, dragen dezelfde waarden uit en benutten de vaardigheden van de kinderen die zij via ‘De Vreedzame School’ hebben verworven.

Met wie wordt samengewerkt?

De Vreedzame Wijk is een initiatief van de CED-Groep, een educatieve dienst voor onderwijs en educatie. De Universiteit van Utrecht heeft in 2009-2010 onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van de methodiek.

Iets voor u?

Wordt er in uw wijk of gemeente reeds gewerkt met Vreedzame Scholen en bent u geïnteresseerd in uitbreiding van deze methode op wijkniveau? Neem dan contact op met de CED-Groep.

Meer informatie

Uitvoerende organisaties

Stichting Vreedzaam
E: info@stichtingvreedzaam.nl
I: www.stichtingvreedzaam.nl